Budapesti Sütők Lapja, 1942 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1942-01-01 / 1. szám

A BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI SÜTŐK IPARTÍSTÜLEIE, A BUDAPESTI SÜIŐIPAK033K KÖRE, SÜTŐIPARI SPORT CLUB HIVATALOS KÖZLÖNYE BÄCKERZEITUNG FÜR UNGARN - JOURNAL DES BOULANGERIES DE HONGRIE MEGJELENIK KÉTHETENKÉNT ( .Rész évre ......... 10.— PenRfl E lőfizetési ára / fél évre.............. 5.— Pengő I negyed évre ... 3.— Pengő Feleiig szerkeszti ('s kiadó RUTTERSCIIMIDT KÁROLY A sajtóbizottság elnöke TRUT/L AHOL F Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VIL, HÁRSFA-UTCA 21. SZÁM TELEFON: 221—689, 222—253. Elöljárósági ülés. Az 1941 december 15-én tartott rendes havi elöl­járósági ülést Trutzl Adolf alelnök nyitotta meg, aki néhány folyó ügy letárgyalása után közölte a megjelen­tekkel, hogy az ipartestület vezetősége Rozváczy Lajos árkormánybiztoshoz felterjesztést intézett, melyben kérte a kétszersült és a morzsa-fajták árának az azóta felmerült okok miatti újbóli szabályozását, vala­mint a graham és egyéb különleges kenyerek árának megállapítását. Egy aktuális kérdés kapcsán Ferencz József azzal foglalkozott felszólalásában, hogy szükség van-e manap­ság a korai kezdést ellenőrzőbizottság munkájára? Az elnöklést átvevő Ruzicska Ede ezután a tűzifa- kérdéssel foglalkozott. Közölte, hogy a tűzifa nem érke­zik olyan simán, ahogy kellene, ősszel a parasztok mezei munkával voltak elfoglalva, majd az esőzések miatt nem fuvaroztak. Most ismét megígérték a fuvarozását, azzal a feltétellel, ha az ipartestület elegendő kukoricát tud számukra kiutaltatni. Az ipartes­tület három vagon kukoricára szerzett számukra vásárlási engedélyt, úgyhogy most már előre­láthatólag nem lesz akadálya annak, hogy a Kárpátokban beálló havazás után a tiizifaszál * lítás rendben folytatódjék. Ezután beszámolt arról, hogy a kenyérliszt ára olcsóbb lett. Ezzel szemben ott van azonban az a hely­zet, hogy míg a pék lisztjéhez juthat, számos nehézség­gel kell megküzdenie, amely idejét és türelmét fölösle­gesen rabolja el. így el kell mennie először a lisztkereskedőhöz, majd a zsákoshoz, aztán újra a kereskedőhöz, a bankhoz stb. Ezen a sok terhelésen változtatni kell és mindenekelőtt végét kell vetni annak, hogy a banknál fizessük be az esedékes össze­get. A zsákrendelet szerint a zsákot a kereskedő­höz kell vinnem s a lisztet onnan kell megkap­nom. Minden más út fölösleges. Ehhez ragasz- kodnuk kell a jövőben. A kereskedő megtalálja a számítását bőven, rezsije nincsen, hiszen min­dent a pék végez el helyette. Egyöntetűen el kell határoznunk, hogy a pénzt és a zsákot ahhoz a nagykereskedőhöz visszük ezentúl, honnan a lisztet kapjuk. Végül közölte az elnök, hogy megtette a lépéseket, hogy az akció-kenyér árát a detail-áron, 48 fillérrel fizessék meg. A Keresztény Sütőiparosok Termelő, Beszerző és Értékesítő Szövetkezetének alakuló ülése. December 21.-éré hívta egybe Ruzicska Ede, az ipartestület elnöke, a Keresztény Sütőiparosok Termelő, Beszerző és Értékesítő Szövetkezetének alakuló ülését. Az ülésen szép számmal jelentek meg az alakuló szövet­kezet munkája iránt érdeklődő keresztény sütőiparosok és azok, akik részjegy-jegyzéssel az alakulást lehetővé tették. Az alakuló ülésen előterjesztésre került az új szövetkezet alapszabálya, melynek egyes pontjaihoz a következők szóltak hozzá : Kiss Vince, Préda György, dr. Pusztdsi Ödön, Hoffmann Sándor, Nagy József, felsőeöri Fábián Sándor, Pachinger Ferenc, Tóth Sándor és Nits István. Az alakuló ülés a felszólalások után csekély módosítással elfogadta az alapszabályokat. Az alapszabályok néhány fontosabb pontját az alábbiak­ban közöljük : A szövetkezet célja. a) A keresztény magyar sütőiparosságnak olcsó és megbízható árukkal való ellátása, valamint termékei­nek a Szövetkezeten keresztül való forgalombahozatala és értékesítése, b) Részvétel az általános kereskedelmi forgalomban és ezáltal elérhető kereskedői haszonnal támogatni a keresztény magyar aütőiparosságot.

Next

/
Thumbnails
Contents