Budapesti Sütők Lapja, 1944 (5. évfolyam, 1-10. szám)

1944-01-01 / 1. szám

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI SÜTŐK IPARTESTÜLETE, A BUDAPESTI SÜTŐIPAROSOK KÖRE HIVATALOS KÖZLÖNYE. BÄCKERZEITUNG FÜR UNGARN - JOURNAL DES BOULANGERIES DE HONGRIE MEGJELENIK KETHETENKfiNT / egész évre ......... I».— Pengd E lőfizetési ára < fél évre ............ 5.— Pengd l negyed évre ... a.— Pengd Felel “'s s7efkes7.li «'s Riadó KUTTEItKCII Ál I I)T KÁUOI.Y Szerkesztőség és kladdhlvatal: A sHlmblrottság ein őke BUDAPEST. VIL. HÁRSFA-UTCA 21. SZÁM Tlt UTZ I. A IM) I.K TELEFON: 221—689. 222—253. Ipartestületi utalványra hasáb fa jár. 10 százalék, vagy annál keve­sebb botfa és dorong nem, kifogásolhat6-, A', aki a múltban tisztán dorongot és botfát kapott az utalványra, vagy akit a jör oben tisztán do rong- és botfa át rételére akarnak kénysze­ríteni, azonnal jelentse szóban vagy írásban az ipartestület elnökéneké Az alkalmazottak nyugtailletékéről. (A in. kir. pénzügyminiszter 191.000/1943. számú rendeletének a sütőipart érdeklő részletei.) Az állandó összegű illetékek újabb megállapításá­ról és az illetékekre vonatkozó egyes jogszabályok ki­egészítéséről és módosításáról szóló 3450/1943. M. E. számú rendeletnek az alkalmazottak nyugtája után járó illetéket szabályozó 66. §-a végrehajtása tárgyában a következőket rendelem : 1. §■ A rendkívüli pótlékkal együtt 0-75%-os alkalma­zotti nyugtailletéket az 1943. évi július hó 1. napjától 1943. évi december hó 31. napjáig terjedő időre az után az erre az időszakra eső bármilyen címen fizetett járan­dóság (mellékjárandóság, természetbeni járandóság stb.) után kell leróni, amely járandóság a vonatkozó jog­szabályok alapján alkalmazottak kereseti adója vagy tántiemadó alá esik. ö. • 2. §. (1) Mentes a nyugtailleték alól az a járandóság, dmeiynek összege (az alkalmazottak kereseti adója alapjául szolgáló összeg) óra-, napi- vagy hetibér fize­tése esetében heti 48 pengőt, havi járandóság fizetése esetében havi 200 pengőt, egy hónapnál nagyobb idő- szakonkint fizetett járandóságnál pedig évi 2400 pengőt meg nem halad. A mentesség a tantiemadó alá eső járandóságra nem terjed ki. (2) Napi- vagy hetibér, valamint havi illemény (bér) fizetésénél a heti 48 pengőt, illetőleg a havi 200 pengőt meghaladó járandóság után akkor is le kell róni az illetéket, ha az egy naptári hónapban fizetett heti •járandóságok együttes összege 200 pengőnél, illetőleg az egy naptári évben fizetett havi járandóságok együtt des összege 2400 pengőnél kisebb. Viszont a heti 48 pen­gőt, illetőleg a havi 200 pengőt meg nem haladó járan­dóságok után akkor sem jár illeték, ha az egy naptári hónapban fizetett heti járandóságok együttes összege 200 pengőt, illetőleg az egy naptári évben fizetett havi járandóságok együttes összege 2400 pengőt meghalad, (Pl. : Ha a munkás a naptári hónapban elsőízben 65: P. másodízben 68 P, harmadízben 28 P hetibért kapott, negyedízben pedig nem kapott bért, akkor annak elle­nére, hogy a bérek együttes összege az illető naptári hónapban csak 161 P volt, az első- és másodízben fizetett hetibér után az illetéket le kell róni. Viszont, ha a mun­kás a naptári hónapban elsőízben 40 P, másod-, harmad- és negyedízben pedig 60—60 P hetibért kapott, annak ellenére, hogy az illető naptári hónapban a bérek együt­tes összege 220 P, az elsőízben felvett hetíbér után illetéket leróni nem kell.) (3) Kéthetenkint vagy négyhetenkint fizetett illet­ménynek (bérnek) a felét, illetőleg a negyedét hetibér­nek kell tekinteni. 3. §. Az illeték alapja az alkalmazottak kereseti adójá: nak vagy a tantiemadónak alapja, amelyet az 1. § szerint járó nyugtailletékkel sem növelni, sem csökken­teni nem szabad. 4. §• (1) A vállalat az 1. §-ban meghatározott nyugta­illeték fizetése céljára a fizetett járandóságokról Ki­mutatást köteles készíteni, amelyben fel kell sorolni azokat az alkalmazottakat és más személyeket, akiknek járandósága nyugtailleték alá esik és minden személyre nézve egy összegben fel kell tüntetni, hogy a félév folya­mán bármilyen címen összesen mennyi járandóságot kapott. Az illetékalap a kimutatásban felsorolt vala­mennyi személy részére a félév folyamán szolgáltatott

Next

/
Thumbnails
Contents