Czipész Szaklap, 1902 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1902-01-01 / 1. szám

V. évfolyam. 1. szám. Budapest, 1902. január hó 1. CZIPÉSZ-SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI CZTPÉSZEK ANYAGI- ÉS SZAKÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. AZ ELSŐ BUDAPESTI MAGÁN CZIPÉSZ-SZAKISKOLA HIVATALOS LAPJA. Előfizetési árak : Egész évre . . 8 kor. [ Negyedévre . . 2 kor. Félévre. . . . 4 „ Egyes szám ára 40 fill. Apró hirdetések egyszeri közlése 1 korona. Nyilttér és reklámok petit szedésnél 6 kor. MEGJELENIK MINDEN HÖ 1-ÉN és 15-ÉN. hS­Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., KLAUZÁL-UTCZA 8. hová a lapot illető kéziratok küldendő. A kéziratokat a megjelenés előtt nyolcé nappal előbb kérjük beküldeni. HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT. t<^ Felelős szerkesztő : BODH JÓZS F Czipészmester és szaktanár, a Gzipész-Szakiskola tulajdonosa. DEFOKD JÖZ3EF, A MAGYAR CZIPÉSZ-SZAIURODALOM MEGALAPÍTÓJA. Munkatársak: SPERAY JÁNOS. GYURIS ÁRPÁD, ZABÓ LAIOS, _________SIKORSZKY GYULA, UNGER ALAJOS. TARTALOM : Újévkor. —Czipész és a kaptafa kézzitő.— Országos vándortanitói megkeresés. — A bátrak. — A kihí­vás. — Arczkép csarnok: Veress György, Banna Jakab. — Két hét története. — Tárcza.— A levegő. — Szövetkezeti hírek. — Köz­gazdaság. — Egyleti és ipartestületi ügyek. — Vegyes közlemé­nyek. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. Újévkor. a „Fenn az ernyő nincsen kas" miatt alig pirul el valaki. Mi magunk már nehezen változunk meg és a mai viszonyokkal szakítani gyöngék vagyunk, neveljük tehát gyermekeinket helyesen, hogy szárnyra bocsátásukkor végre megérhessük a boldog újévet. Boldog uj évet! Ezzel a szives jó kívánsággal köszöntünk be a mai nap reggelén szaktársainkhoz. Elmúlt egy év ennyivel öregebb a világ és egyéb semmi. Mert mi fenhéjázó és kérdedö elménkkel ma sem tudunk többet: megmarad a természet örök megmagyarázhatlan rendje és a mi lelkünk fáradhatlanul küzd a szellemi tö­kély felé. Az anyagi jólétért való küzdelem még ma is mindenütt a régi. Az ember ellensége lesz embertársának, hogy jobban megélhessen. Ma igazabb a régi közmondás mint valaha volt, hogy »minden szentnek maga felé hajlik a keze « Az aranyborjú, a mindenható pénz imádása talán nem fog kimenni a divatból soha. Ma már nem is tekintjük eszköznek — egyedüli végczélja lett az emberek nagyobb részének. Milyen más lenne a világ, ha lépten-nyo- mon meg nem tévesztené a pénz pokoli varázsa. Pénzért nagyon sok szánandó áruba bocsátja mindenét és elvakulva a telhetetlenségtöl, nem látja, hogy a bűn lejtőjére került. A haladás, úgy tartják, a társadalom min­den rétegében megnövesztette az igényeket, to­vább is szeretünk nyújtózkodni, mint a meddig a takaró ér és nem vesszük észre, hogy a mások ámításának hiábavalóságáért túl sokat fáradunk. Pedig megelégedetek csak akkor leszünk, ha nem lesznek kielégíthetetlen vágyaink. A mai korban Czipész és a kaptafa-készítő. Nem először foglalkozom a kaptafa-készítés mester­ségével. Minthogy a kaptafa a lábbeli-iparág fekvő alapja, (fundamentuma) szükséges tehát, hogy a lábbeli-készitő annak okszerű készítéséhez többet értsen, mint a kaptafa- készítéssel foglalkozó iparosok. Sajnos azonban, a czipész- mesterek 90 százaléka a kaptafa alakításával, formázá­sával ma sem foglalkozik s ha nem felel meg az általa kívánt követelményeknek, egyenesen a kaptafa-készitőt okozza. Ha a czipészmestereket összejárjuk, nem mondom az általánosságra, de nagyon kevés mesternél látható a kaptafa-készítéshez szükséges szerszám, — az úgyneve­zett „Satu“ melyben a kaptafa mozdulatlanul beerősitve kerül alakítás — reszelés alá. Ma általánosan minden lábbeli-készitő iparos a mértéket odaadja a kaptafa- készítőnek, — aki azt a lábat, melyről a mérték szár­mazik nem látta, nem figyelhette meg annnak alakját, — nem is alakíthatja hozzá megfelelően a kaptafát. Helyes kaptafát csak úgy lehet csinálni, ha a mérték után dolgozó lábbeli-készitő mester a kaptafa vágóval hosszabbra, szélesebbre s bővebbre csak kidaraboltatja és a többi munkát maga teljesiti rajta, úgy mint a láb járása megkívánja — melynek alakját és tulajdonságait alkalma volt megfigyelni és magának feljegyezni, t. i. széjjel terül-e, vagy magasan tartja-e a szervezet t. i. a csontváz a rajta levő hús tömeget, hogy ahhoz alkal­mazni lehessen; egyes csontrészek nem-e hibás kinövé- süek, teljesen egyenes vagy kissé görbe alakú kaptafát kiván-e? Igaz, hogy a kaptafa alakjára nézve általá­nosságban az egyenességet kell szem előtt tartani, kivé­telesen fordul elő sarló alakkal, t. i. kívül telt görbe pofával. Ma a legtöbb lábbeli-készitő egy másik iparostó, várja, hogy erre vonatkozó szaktudását egészítse ki

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents