Czipész Szaklap, 1903 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1903-01-01 / 1. szám

VI. évfolyam. szám. Budapest, 1903. január hó 1. CZIPÉSZ-SZAKLAP A MAGYARORSZÁGI CZIPÉSZEK ANYAGI- ÉS SZAKÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. AZ ELSŐ BUDAPESTI MAGÁN CZIPESZ-SZAKISKOLA HIVATALOS LAPJA. Előfizetési árak : Egész évre . . 8 kor. j Negyedévre . . 2 kor. Félévre . . . . 4 „ | Egyes szám ára 40 fill. Apró hirdetések egyszeri közlése 1 korona Nyilttér és reklámok petit szedésnél 6 kor. MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN és 15-ÉN •<- 1-én divat, 15-én szabászati mlntamelléklettel. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., KLAUZÁL-UTCZA 8. (Párisi nagy árúház közelében.) hová a lapot illető kéziratok küldendő. Mellékletek az előfizetőknek ingyen jár. HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT. Xr Felelős szerkesztő : BODH JÓZSEF Czipészmester és szaktanár, a Czipósz-Szakiskola tulajdonosa. DEFOLD JÓZSEF, A MAGYAR CZIPÉSZ-SZAKIRODALOM MEGALAPÍTÓJA. Munkatársak: SPERAY JÁNOS GYURIS ÁRPÁD, SZABÓ LAJOS, SIKORSZKY GYULA, UNGER ALAJOS. TARTALOM JEGYZÉK: Uj esztendő —Levél a szer­kesztőhöz. — Előfizetői felhívás. — Borjubőr. — Hátralékos előfizetőinkhez. — Szakoktatás. — Szabás minta mellékle­tünk.— Ipar ügyek — Közgazdaság. — Vegyes közlemények, — Szépirodalmi rész. Tárcza. — Kiadóhivatalba kapható. — Szerkesztői üzenetek. — Apró hirdetések. — Tájékoztató. Uj esztendő. Nehéz viszonyok komor hangulatával kö­szönt be az uj év. Az a nagy gazdasági, i p a r i és pénzügyi válság, mely évek óta gyötri az országot, ma sem szűnt még meg és a pusztm lás sivár képét tárja ma is élénk A meglevő ipari vállalkozás nem talál kellő foglalkozást, iparosaink csak napról-napra élnek, keresetük alig van s a munkanélküliek száma ijesztő mérvben szaporodik és rémületbe ejti a társadalmat. Hogy útját álljuk e szomorú pusztulásnak, szükséges hogy minden erőnket, amit az általános romlás még érintetlenül hagyott, összegyüjtsük és serény harczra szervezzük. Válvetve és meg- kettöztetett erővel kell szembe szabnunk a bal­sorssal, hogy győzelmesen elkerülhessük azt a veszélyt, a melyben az ország már évek óta szenved. Gróf Széchenyi a legnagyobb magyar is megmondta, hogy Magyarországnak arra kell törekednie hogy ipar állam legyen belőle. Pár­toljuk a hazai ipart az volt neki a jelszava, de fájdalom nagyon kevesen követik öt ebben. Pedig a magyar ipar életképessége abban leledzik, hogy pártoljuk mindent ami magyar készítmény, mert habár nekünk lépésröl-lépésre kellett tért foglalnunk a külföld versenyével szem­ben, a magyar megmutatta, hogy a felvilágoso­dás világharczában az ipari tökéletesedés meze­jén megállja helyét. Uj esztendő napja van ma. Szokása ez már a magyarnak, hogy ilyenkor minden jót kivan egymásnak. De kívánhatna e jóravaló iparos egyebet egymásnak ma, mint azt, hogy boldo­guljon a nemzet e nehéz válságos napokban midőn széles e hazában, oly nagy a nyomor, De puszta jó kívánság még nem menti meg az országot, de igen is megmenti az, ha erős kéz­zel önmagunk irányítjuk sorsunkat, mert a mi érdekünk a haza érdeke. Iparosok! Fogadjátok meg a mai újév re­geién, hogy oly iparczikket nem vásároltak munka-anyagnak, mely idegenben készült, hanem mindenütt és mindenkor csak magyar áruczik- ket kértek a kereskedőktől. Indítsatok mozgal­mat, hogy a nagy közönség ne vásároljon oly iparcikket mely idegenben készült, ellenben csak olyat vegyen, melyet magyarember készített. Ez a mozgalom vetné meg alapját a ti boldogulás­toknak, ez a mozgalom vezetné diadalra a ma­gyar ipar zászlaját, melyet magasan fennlobog­tatva tartson minden ember kezében, mert csak igy lesz nagy és hatalmas az ország, ami édes Magyarországnak. Kívánjuk, hogy igy legyen! Levél a szerkesztőhöz. Lapunk szerkesztőjét B o d h Józsefet a nagymélt. m. kir. kereskedelmi miniszter ur f évi november hó 17-én kelt 54.270. szánni rendeletével, kinevezte o r- szágos czipészeti vándor tanítónak. Miután lapunk szerkesztője országos vándortanitói működését 1903. január 1-én megkezdi, ez alkalommal lapunk egy barátja S p e r a y János, a következő nyílt levelet intézte szerkesztőnkhöz. Kedves barátom ! Engedd meg, hogy mint régi tisztelőd, országos czipészeti vándortanitói kinevezésedhez őszinte szerencse kivánataimat kifejezzem. Régi harczossa vagy a czipész ipar szaktanitása kérdésének. Lelked igaz melegével küzdöttél mindig

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents