Czipész Szaklap, 1903 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1903-01-01 / 1. szám

2 CZIPÉSZ-SZAKLAP. VI. évfolyam szaktársaid jóvoltáért, s ezen küzdelmedbe bele vitted tudásod minden erejét, azzal a törekvéssel, hogy a czi- pész iparban meghonosítsad azt a szép és jó Ízlést, mely élet feltétele nemcsak szakiparunknak, de az ország nemzetgazdasági jólétének is. Lelkem igaz és őszinte megnyilatkozásával iidvö- zöllak tehát, mint ügyünknek lelkes harczosát, nj meg­bízatásodban, melynek nép és magasztos megnyilatkozása abban nyilvánul, hogy a czipész ipar kezdő iparosait tudásod és szakértelmed segélyével megtanítod arra a művészetre, melyben benned mesterünket látjuk. Engedd meg tehát hogy akkor, midőn kinevezésed, iparunkban egy szebb jövő hajnal hasadását mutatja, gyenge szellemi tehetségemmel gondolatban veled legyek hasznos működésed göröngyös utain s ha irigy ellensé­gek akadályt gördítenének utad elé veled leszek én. de veled lesz minden jóérzésü müveit czipész iparos is. Én nagy érzem, hogy a ezipészetnek uj alapon való reformálására egyöntetűségre kell törekednünk s ennek keresztül vitelére te vagy a leghivatottabb közü­lünk. Haladj tovább azon az utón, melyet eddig követ­tél s hálánk igaz érzése fog elkísérni egész életeden keresztül, mert ismerünk és tudjuk, hogy minden önzés távol áll tőled s szent idealizmus vezetett teljes élete­den keresztül. Ezt óhajtottam néked tudomásodra jut­tatni. Fogadd még egyszer baráti üdvözletemet, melylyel maradtam. Budapest, 190’. decz. 31-én tisztelő barátod Speray János. Előfizetési felhívás. Mai számunkkal uj előfizetést nyitunk lapunkra, mely immár a Vl-ik évfolyamba lép. — Ma már minden társadalmi rétegnek, minden szakiparágnak megvan a saját szakközlönye. A magyar- országi czipészeknek is szükségük van az ő érdeküknek megfelelő igazi czipész-szaklapra, melyben a közös érdek megnyilatkozó n, tömörüljön, fejlődjön és megerősödj ön. Erre vállalkozott a mi lapunk a „Czipész Szaklap', mely a tisztelt pálya társak között össze­kötő szellemi kapcsot képez, mely iparágunk műszaki tanítója; bajaink, közös érdekeink védője és hü tanács­adója. Hogy elénk tűzött zászlónkat magasra lobogtat­hassuk, elveinket diadalra juttassuk, csak úgy érhetjük el, ha szaktársaink szellemi és anyagi támogatására számíthatunk. Felkéi'jük tehát az uj évfolyam kezdetén lapunk barátait s az összes czipész-iparos pályatársainkat, hogy közérdekű feladatunkban mindnyájan támogatni s lapunkra előfizetni szíveskedjenek. Lapunk előfizetési ára beleértve összes mümellék- leteinket is, a lehető legolcsóbb. Az előfizetési ár: Egész évre......................................8 korona ■Fél „ 4 „ Negyed „ 2 „ mely összog a „Czipész Szaklap“ kiadóhivatalá­nak (Budapest, VII. Iílauzál-utcza 8. sz.) bekii dendő. A Czipész Szaklap szerkesztősége és kiadóhivatala Budapest, VII. kér. Klauzál-utcza 8. Borjubőrők. Aborjúbör a czipészek talán leginkább felhasznált czipő felsőrész és ez a vevők részéről is mint a legtar­tósabb bőr, nagy leresetnek örvend. Az ezen bőr czéljaira szolgáló nyersbőrt fiatal üszüborjuk szolgáltatják, a melyeknél a bőrrostok szorosan egymásba vannak szőve. Ez a tulajdonsága megmarad a kikészített bőrnek is, mely azután nagyon ruganyos és tardós lesz. A csezés és kikészítés szerint a bőrnek elne­vezése a következőbb: vikszbör, fekete borjubőr, satin- lack vagy a chron borjubőr stb. Ezen fajtákon kívül vannak még különféle árny talakba lestet száraz nyári bőrök és színes borjúbőrök. A borjubőr beosztásánál arra kell ügyelni, bogy az ruganyos és lágy tapintású legyen. A bőr széleinek nem szabad nagyon nyúlósnak lenni , és nem szabad benne hibásnak, vágásosnak, lyukasnak, vagy ilyen fé­léknek lenni. Sokkal előnyösöbb az anya borjuk, bőre. Üszii l oijuk a nőstény t orjuk. Ezeknek nyers és készített bőre a hason erőteljesebb és nagyobb egyen­letes felülete van További különös ismerkető jele a hátsó paták előtt, mindkét oldalon található geny gumók. Anyaállatok azok a borjuk, melyek még az anyá­tól táplálkoznak t. i. a melyeket még nem táplálnak külön. Jól táplált borjuk bőre egyenletesen erős, a szélső részek erőteljesek, a nyakszirt ránczok nem mélyek, is ritkán eresek. Mim, további ismerhető jelek szerepelnek ennél a borfajtánál azok a vonalok mely ek a nyaktól mindkét oldalon a hasig vonulnak. Ezt a bőrt a czipé­szek és borkereskedők rendesen hízó botjú bőrnek ne­vezik. Mint különösen jó bőrminőségnek ismertető jele, hogy a befelé hajtott foltok nem állnak ki, mint hólya­gok csak épen hogy látszik azoknak finom szerkezete. Kisebb értékűek a bőrök, ha bikaborjutói ered­nek, vagy rosszul tálpiált vagy szénán és szalmán táp­lált áll azoktól. A bikaborjuk a himborjuk. Ezeknek bőre nem oly lágy és finom, a bőrrostok durvábbak, a hasbőr gyen­gébb és a bőrszélek nagyobbak, mint a nőstény borjuk­nál. A bikaborjuk hátsó patájiu ál s vannak gumók ép úgy mint a nőstény borjuknál, de ezek minden esetre kisebbek, mint a nőstény borjuknál. A roszul táplált borjuk bőre laza, a fej erős, a nyakránczok szélyek, a bőröknek nyaka feltűnően vé­kony és a felületük rendesen erős, a köldök durvább és hólyagos, a szélső részek bemélyednek, miáltal a tulajdon képeni felület terjedelme kisebb lez. Szalma és széna rágok azok a borjuk melyeket az önálló táplálkozása szoktatnak. Ezen idő alatt rend­szerint nélkülöznek, mialatt úgy az állat mint a bőr még szokott simmi leni. Ha egy ilyen állat bőrét feldolgoz­zák, akkor ez minden ismertető jelét mutatja a rosszul táplált állatnak, csak épen hogy az ilyen szalmarágó állatnak bőre nagyobb, mert az illető állat rendszerint idősebb is. A jól táplált egézséges állatok bőrében felhal- mazódott enyvanyag hiányzik, aszalnia- és szénarágó vala­mint rosszul táplált állatoknál. Ennek következtében a bőr szerkezete általában lazább, ránczos jellegű és a köl­dök tula donképeni bőrrostokkal nincs kellőleg összekötve. Ha az ilyen féle borjubőrta köldökoldalra fordítjuk, azon a köldök kisebb nagyobb hólyagokban kiemelkedik a bőrből. A köldök lefelé hajlása ennél fog'a csalhalat- lan jele a bőrminőségnek. Különösen arra kell ügyelni, hogy a bőrök elég szelesek legyenek, mert az ilyen bőrt előnyösöbben lehet darabokra vágni, a bőr ne le­gyen zsiros, de mégis lágy és ruganyos legyen. Már a tímár maga is gondosan válassza meg a cserző anya­

Next

/
Thumbnails
Contents