Czipész Szaklap, 1905 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1905-01-01 / 1. szám

[ évfolyam. ^;oRvrrt Budapest, 1905. január hó I. CZIPESZ-SZA (Lyt P A MAGYARORSZÁGI CZIPÉSZEK ANYAGI- ÉS SZAKERDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. AZ ELSŐ BUDAPESTI MAGÁN CZIPÉSZ-SZAKISKOLA HIVATALOS LAPJA. Előfizetési árak: Egész évre .............................................8 korona. Félévre ................................ 4 korona. Egyes szám ára . 40 fillér.-$>• MEGJELENIK MINDEN HO 1-EN és 15-EN ng- 1-én divat, 15-én szabászati mintamelléklettel. Melléklet az előfizetőknek ingyen jár. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII, WESSELÉNYI-UTCA 27. hová a lapot illető kéziratok küldendők. ______ - • Apró hirdetések egyszeri közlése 2 korona. NjTilttér és reklámok petit szedéssel 0 kor. HIRDETÉSEK DÍJSZABÁS SZERINT. ^ Főszerkesztő : Első Budap Szakiskola szak DEPOL.D JÓZSEF, BODH JÓZSEF az Első Budapesti Magán Czipész | A MAGYAR CZIPÉSZ.SZAKIRODALOM MEGALAPÍTÓJA. ” ' * * ’ aktanára. Helyettes szerkesztő: HALMOS MIKSA. Munkatársak: SPERAY JÁNOS, SZABÓ LAJOS, SIEORSZKY GYULA, UNGER ALAJOS, TÚJR IGNÁCZ s '•Jém==7 _ mmuM §p Boldog új esztendőiig kiudnunk I * összes olvasóinknak Sil ... mmmmmmmmrnmmmmmmmmmmm Uj etrztendő. Ha a megszokott kifejezésekkel akarnék élni ma, az újév napján, azt mondanám, hogy: »ismét reánk virradt egy uj esztendő stb. . . . vagy akár azt is mondhatnám, hogy: »letűnt az ó év, beköszöntött az új esztendő * Kinek hogyan tetszik, ízlése szej’int válogathat a minden évben feltámadó szólásmódokból. Épenséggel nem öltjük magunkra azt a han­gulatot, melyben olvasóinkat bosszanthatnék azokkal az uj év napján hömpölygő bölcselke­désekkel, nem is fogjuk e helyütt a í'ettentően dagályos szavakkal a mondat-bombákat elvetni, mert a semmit mondó, sokat ígérő és mit sem cselekvő sületlenségek fejtegetések fel tálalására nem vállalkozunk, sokkal jobban is szereljük lapunk közönségét, hanem kiaknázzuk e nagy ünnepnap jelentőségét arra, hogy a töméntelenül nagy szótenger áradatát magunk mögött hagyva, a cselekvés mesgyéjére lépjünk. Rendkívül példaadásra méltó tett magaslott ki a múlt esztendő történetében. Lapunk más helyén ezen cselekedetről, a lábbeli készítőknek egyesült állásfoglalásáról, a minden téren fejét felütött drágasággal szemben, a lábbeliek árának ! felemelése által — bővebben szólunk, itt újból visszatérünk reá, mert könnyen lehet, hogy ez a tett mihamarabb nemcsak az új esztendő, d a még bekövetkező hosszú időben is megváltoz­tatja viszonyainkat a magyar ipar sikamlós mezején. Jogos volt-e a lábbeliek árát felemelni a múlt esztendőben, szabad volt-e a régi munká­lati megállapodásokat sutba dobni és helyükbe még nehezebb viszonyokat teremteni — azt eléggé vitattunk lapunk hasábjain Ám ma, mi­dőn már egy újabb esztendő összes örömei és fájdalmai ismét megjelentek küszöbünkön, czél- szerű azt a kérdést feltennünk, hogy a lábbeliek árának felemelését meg kell-e tartanunk az új évben is ? Talán rövidesen el is lehetne intézni e kérdés tárgyát. Ha ugyanis az indító okokat ke­ressük, vagyis azt, hogy mi szülte az ár-feleme­lést, azt látjuk, hogy az a bizonyos indító ok még meg nem szűnt, hanem ellenkezőleg széle­sebb alapon szétterpeszkedett. Mert mi szülte az árfelemelést ? A drágaság, mely mindenütt másutt js megnyilvánult Nos és megszünt-e már e drá­gaság ? Ugyebár, hogy nem. Akkor hát kell-e az árfelemelést az uj esztendőben is megtartanunk, vagy legalább is addig, mig a drágaság is bur­jánzik? Egyhangú lesz erre a kérdésre a válasz, mely az, hogy igenis addig, amig a háztartá­sunkhoz szükséges czikkek és minden más olcsóbb nem lesz, nekünk sem szibad visszarettennünk az új esztendőben a már végrehajtott árfeleme­lés folytatólagos keresztülvitelétől. Mert mit is jelent az, ha mi visszalépünk ? Azt, hogy — nos, mondjuk ki — nem szeret­jük sem a családunkat, sem az iparunkat s ha­zánkat. A családunkról nem tudunk gondoskodíii, ha minden mást nekünk drágábban kell meg­fizetnünk, magunknak, pedig csak a régi árakat követeljük. Önkéntelenül vinne az ilyen gazdál­kodás a bukás felé. Elhatározásunkat tehát szi­»Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskola« VII, Wesselényi-utcza 27.

Next

/
Thumbnails
Contents