Czipész Szaklap, 1906 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-01 / 1. szám

A MAGYARORSZÁGI CZIPÉSZEK ANYAGI- ÉS SZAKÉRDEKEIT KÉPVISEL) KÖZLÖNY. X Jfa &fi S ^Éíőfizetésí^árak: Egy évre 8 K. Félévre 4 K. Egyes szám ára 40 fillér. Külföldre egész évre 12 K. Hirdetések díjszabás szerint. Apró hirdetések ára 2 kor. Főszerkesztő: BODH JÓZSEF az Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskola szaktanára. ALAPÍTÁSI ÉV : 1898. 7 "/ V / / / Megjelenik minden hónap 1-én és 15 én. Divat- és szabás-melléklettel, A melléklet minden elő­fizetőnek ingyen jár. Nyilt-tér közlemény 6 kor. Ezüsterein: uuuapest. Aranyérem: Pécs. DEPOLD JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Wesselényi-utcza 27. ARAD, CZEGLÉD, ERZáÉBETFALVA, KECSKEMÉT, MISKoLCZ, SZABADKA, SZEGED, ÚJPEST, czipéaz-szakosztályainak, a brassói, győrvárosi, kolozsvári, szatmári czipészipar-társulatók és az Első] Budapesti Magán Czipész-Szakiskola hivatalos lapja. Helyette« szerkesztő: Halmos Miksa. Munkatársak: Speray János, Szabó Lajos, Sikorszky Gyula, Uuger Alajos, Tóth Ignácz. J_:i 1111I I11I I111 Ilii Ilii I 11111 1.11. I II I I II I111 I I I 1.111 III ■ I I! ü li l 2. Boldog uj esztendőt kívánunk összes oluasóinknak. ~ i i iiiri^iiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiri iiriiii i I l ii Az Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskolában úgy a nappali, mint az esti tanítás kizárólag *Bodh József czipészipari szaktanító személyes vezetése alatt folyik. Tanítványok felvétetnek. Uj esztendő. Minden esztendőben nyílik alkalmunk arra, hogy lapunk hasábjain az uj esztendő első nap­ján köszöntsük olvasóinkat. Szivest-örömest üdvö­zöljük évről-évre barátainkat, bárha most az öröm mellett keserűség is ül a szivünkön. Sajnálattal kell felemlítenünk ugyanis, hogy az ipari viszonyok hazánkban a politikai moz­galmak meddősége miatt csak olyan rendezet­lenek most is, mint voltak. Akárhogy lestük' vártuk a szép s jogos remények alapján a szük­séges átalakulásokat, még sem történt semmi, ami a magyar ipar, vagy a magyar lábbeli készí­tési szakma terén örvendetes haladásról tett volna számot Intézkedéseket, reformokat most is még bez­zeg hasztalan várunk. A czipőiparra ily tétlenség végzetes következményekkel járhat. A mi szak­mánk csakúgy, mint a többi, nem maradhat a rettenetes bizonytalanságban, mert ez a helyzet olybá tűnik fel, mint mikor a sötétben kell a világosság felé vezető utat megkeresni — bekötött szemekkel. Hogyan is remélhetjük mi a jobb jövőt, mikor a jelen sem nyújt arra alapot, nem is szólva arra, hogy az ipar múltja mily döczögve mászott a jelenbe. Az illetékes körök — sajnos — nem tudják az egészséges ipari viszonyok teremtését előkészí­teni, mert épen cselekvésükben nem szabadok. Ennek a ténynek a konstatálása nem tartozik ugyan mi reánk, de szorosan összefügg szak­mánkkal, mely annak folytán egy helyben áll. Nem jutunk előre, holott mi nem a maradiságot, de a haladást tüztük a magyar czipőipar zász­lajára. Bizonytalanság szüli a hitel elvesztését is. Ha mi, czipészek magunk sem tudjuk még, hogy ipari viszonyaink hogyan s hová fognak fejlődni, akkor ugyan mily irányban nyújtsunk biztositékot hitelezőinknek és megrendelőinknek? Mit ígérjünk, mit adjunk, ha mi még Ígéretet sem kapunk arra, hogy munkánkért adóznak is majd nekünk. Ott van még azután a drágaság is. Nekünk, czipészeknek ma oly drágán kell vennünk a bőrt, hogy ennek előtte azon az áron már a czipőt is elkészítettük. Már most, ha veszteséggel nem akarunk dolgozni, (aminthogy nem is lehet) akkor a drá­gasággal számot kell vetnünk. Nekünk is fel kell emelnünk a czipő árát. Igen ám, könnyű ezt a pár szót; emeljük fel a czipő árát, idenyomatni Nagyon szépen férnek el e szavak egymás mellett, jól festenek, ámde künn abban az isszonyúan sivár életben keresztül is vinni az árfelemelést, már nem olyan könnyű, sőt nehéz feladat. Miért ? Magyarország közönségét nemcsak a magyar czipészek látják el lábbeliekkel, hanem oroszlán- részben a külföldiek. Utóbbiaknak pedig van annyi eszük, hogy módot is tudnak találni arra, hogy velünk konkurálhassanak. Nem firtatjuk itt újból ezt a tárgyat, volt és sajnos, lesz alkalom erre, Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskola VII., Wesselényi-utcza 27.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents