Czipész Saklap, 1907 (10. évfolyam, 1-24. szám)

1907-01-01 / 1. szám

Budapest, 1907. január hó 1 szám A MAGYARORSZÁGI CZIPÉSZEK ANYAGI- ÉS SZAKÉRDEIíEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. DEPOLD JÓZS3E Előfizetési árak: Egy évre 8 K. Félévre 4 K. Egyes szám ára 40 fillér. Külföldre egész évre 12 K. Hirdetések díjszabás szerint. Apró hirdetések ára 2 kor. Főszerkesztő: BODHJÓZSEF az Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskola szaktanára. ALAPÍTÁSI ÉV: 1898. Megjelenik minden hónap l én és 15 én. Divat- és szabás-melléklettel. A melléklet minden elő­fizetőnek ingyen jár. Nyilt-tér közlemény 6 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIL, Wesselényi-utcza 27. Aranyérem: Pécs. ARAD, BAJA, CZF.GLÉD, ERZ"ÉBETFAUVA. ESZTERGOM, KECSKEMÉT, KOLOZSVÁR. MISKOLC/, NAGY-K ÁROLY, SZA BADKA, SZEGED, ÚJPEST, CZIPÉSZ-SZAKOSZTÁLYA1NAK, a BRASSÓI, GYÖRVÁROSI, SZATMÁRI CZIPÉSZ1PARTÁRSULATOK a PÉCSI CSIZMADIA IPARTÁRSULAT és az ELSŐ BUDAPESTI MAGÁN CZIPÉSZ-SZAK1SKOLA HIVATALOS LAPJA. Helyettes szerkesztő: Halmos Miksa. Munkatársak: Speray János, Szabó Lajos, Sikorszky Gyula, Unger Alajos, Tóth Ignácz ßoldog uj esztendőt kiVán olvasóinak a Czipész - Szaklap szerkesztősége és kiadóhivatala. Az Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskolában a nappali tanítás állandóan folyik. Tanítványok felvé­tetnek. Szakszerű kiképzés. 1907. január 1 Itt az uj esztendő, tele reménységgel, tele küzdelemmel. Hogy mi mindent rejt magában ez a reánk következő uj év, az legyen összefüggés­ben jó kívánságainkkal. Váljék valóra sok, jó re­ménységünk és áldás fakadjon tetteink nyomán. Ősi, magyar szokás szerint ekép köszöntjük egymást az uj esz endő első napján. Eljárunk rokonhoz, ismerőshöz, baráthoz, ilyenkor szólunk tehát mi is lapunk olvasóihoz, adjon az Isten jó esztendőt! Az idő ezen újabb fordulata alkalmat nyit arra, hogy a letűnt, ó év eseményeire vissza­pillantást vessünk. Fussunk át mi is a czipőipar 1906. éves múltján, foglaljuk össze röviden mindazt, ami kiemelkedő módon történt szak­mánkban. Zavaros, országos állapotok közben fordult reánk az 1906. év. Kietlen pusztaságban éreztük magunkat ezelőtt egy évvel, midőn ki sem tudta széles e hazánkban, mi vár reánk a sok szét­húzás közepette. A politikai bizonytalanságban sötétben leiedzett a magyar czipőipar is, semerről sem gyulladt ki halvány csillagocskája a remény­nek, zord, rút idők voltak. A nemzetet a múlt év elején temették el tiz esztendei hosszú álomra. Megfosztottak bennün­ket hő óhajunk teljesitésétől akkor, midőn az önálló vámterület eszméjének elejtésével a közös vámterület fenntartását újabb liz évre határoz­ták el. így ment füstbe számtalan czipésznek az önálló vámterülethez fűzött terve. Újabb csapás is sújtotta a letűnt esztendő­ben a czipőiparl. Nevezetesei! az uj vámtarifa márczius elsején életbe lépett és ezzel a kül­földről, de belföldről be nem szerezhető kellékek drágultak meg. Kegyelemdöfés gyanánt hatott ez iparunkra. Ámde a borús napokat felváltotta egy uj politikai átalakulás verőfényes időszaka. Kivirágzott az ellentállás korszakában a tu­lipán. Sok-sok honfikeblet daggasztotta a tulipán viselete, mely a hazafias érzés látható tanujele- ként büszkélkedett a gomblyukakban. Rövid ideig tartó pünkösdi királyságra fa­kadt a tulipán, mert. uj kormány jutott a polezra, annak tagja lett Kossuth Ferencz, aki a kereske­delmi és ipari tárczát vállalta el. Kossuth fiának kormányra jutásával az ipa­rosok szebb jövő hajnalhasadását köszöntötték. A szomorú arcok kipirultak az örömtől, remény­ség kelt a csüggedés helyén. Uj országgyűlés elé vitték aztán a magyar nemzet szent ügyeit. Fájt azonban nekünk, hogy az érdemes és érdemtelen népválasztolta képvi­selők mellett az iparosságnak egyetlen egy tagja sem foglal helyet, mintha bizony az iparos bu- ját-buját a grófok, meg a bárók Ítélhetnék meg. Jel és intő példa legyen ez a hiány arra, hogy a jövőben ami érdekkörünkre hivatott kép­viselő legyen az ország házában. Az egész esztendőn azonban végig vonult a czipőiparban dúlt sztrájk és áremelés. Sorra megszólaltak a jelentős és jelenték­telen vidéki szakosztályok a sztrájkok hatása Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskola VII., Wesselényi-utcza 27.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents