Czipész Szaklap, 1908 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1908-01-01 / 1. szám

XI. évfolyam. m szám A MAGYARORSZÁGI CZIPÉSZEK ANYAGI- ÉS SZAKÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. Aranyérem: Pécs. Előfizetési árak: Egy évre 8 K. Félévre 4 K. Egyes szám ára 50 fillér. Külföldre egész évre 14 K. Hirdetések díjszabás szerint. Megjelenik minden hőnap 1-én és I5-én divat- és szabás-melléklettel. A melléklet minden elő­fizetőnek ingyen jár. Ezüstérem : Budapest. te*1 — Főmunkatárs: SPERAY JÁNOS czipész-mester. Főszerkesztő: BODH JÓZSEF czipész és szaktanító. Apró hirdetések ára 2 kor. DEFOLD JÓZSEF Nyllt-tér közlemény 6 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Wesselényi utcza 27. ARAD, BAJA, BERETTYÓÚJFALU, CZEGLÉD.ERZSÉBETFALVA I BRASSÓI, GYŐRVAROSI, SZATMÁR-NÉM Esztergom, Kalocsa,^cskgé^Kotozsv^ Miskolc, Nagykároly, | társulatok a Pécsi csizmadia ipartársulát és az Ipartestületi Czipész-Szakosztályainak Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskola hivatalos lapja,. ■ ' - ......... ' , ■■ ■ — ........... i y.,...,,- ^ ,% Helyettes szerkesztő : Halmos Miksa. Munkatársak: Szabó Lajos, Sikorszky Gyula, Uuger Alajos, Tótli Ign^cá-.c^ipész-mesterek.------------------------------------------------------- - _____V -- '------ ­>•> Í ßoldeg uj esztendőt & « kívánunk » w. >* S összes ©basáinknak. » Quadrator, bőrmérőgép lapunknál előfize­tőink rendelkezésére áll. Az Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskolában a nappali tanítás állandóan folyik. Tanítványok felvé­tetnek. Szakszerű kiképzés. Egy év története. IJjabb esztendő küszöbére lépünk jelen lapszámunkkal, mely a Czipész-Szaklap tizen­egyedik évfolyamát hirdeti. Egy évtized van mögöttünk, telve ernyedetlen munkával, fárad­ságos és költséges tevékenységgel. Ilyenkor szokás visszapillantást vetni a letűnt esztendőre, hódoljunk mi is ezúttal a szokásnak. Az ó év vagyis 1907 a szervezkedés jegyében indult útra, illetve haladt azon az ösvényen, melyet már az [1906. év futott be. Nevezetesen széles ez országban mozgolódni kezdtek szaktársaink, hogy önmagukat közös erővel megvédjék az áremelkedések és túlzott követelések ellen, meg az áruk vételárának ér­vényesítése czéljából. Hatalmas mozgalom keretében foglalták egyes városok lábbeli készítői a kívánságaikat pontokba és a Czipész-Szaklap mindenkor hűen, tettrekészen, teljes terjedelemben közölte az ország valamennyi czipészeivel a megállapodásokat. Láttuk, hogy kisebb-nagyobb helyeken ve­gyesen, de mindenütt erős akarattal fáradoztak szaktársaink, hogy az árszabályokat és műhely- rendeket védő bástyák gyanánt felállíthassák és nagyon természetesen, lapunk számos czikkben a szervezkedés ezen lelkes munkájában részt kért magának. Rámutattunk arra, hogy a szervezkedésen belül meg kell oldani a tanoncz és aljamunkás- hiányt, nem átalottuk, hogy segítő eszközöket is ajánljunk a mostoha viszonyok megszüntetésére. Rátértünk arra, hogy a szervezkedés paran- csolóan követeli a czipész foglalkozási köré­nek szabatos meghatározását és példával iga­zoltuk, hogy amig odaát Ausztriában a czipők eladására nyílt üzletekben mértéket venni, vagy mérték szerinti megrendelést elfogadni nem szabad, addig nálunk e téren mi sem történt. Követeljük, hogy a czipész munkájába ne kon- tárkodjék senki. Már az év elején szükség mutatkozott arra, hogy a minden irányban haladó szervezkedést központosítani kell, kerek egészszé alkotni. A czipész-szövetség tehát már februárban fordult szaktársainkhoz nyílt kérdéssel, vájjon óhajtják-e a további teendők megbeszélése végett a nagy­gyűlést ? És ime a pünkösd meghozta egy évvel előbb, mint tervezve volt, a kongresszust. Hogy ezen a kongresszuson a szervezés alapkövét miként tették le, illetve jövőjét hogyan építették meg, arról a Czipész-Szaklap vonatkozó lapszámai bőségesen hoztak tudósítást. Csupán dióhéjba foglaljuk az eredményt akkor, midőn futólag említjük meg, hogy a nagygyűlés hatása Előfizetések legalább félévre fogadtatnak el.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents