Czipész Szaklap, 1911 (14. évfolyam, 1-24. szám)

1911-01-01 / 1. szám

XIV. évfolyam. rJt * Budapest környéke Szt.-Endre 1911, Január I CZIPÉSZ-SZAR A MAGYARORSZAGI CZIPÉSZEK ANYAGI- ÉS SZAKÉRDEKEIT KÉPVISELŐ Aranyérem Pécs. Előfizetési árak : Egy évre ... 10 kor. Fél évre ... 5 Egyes szám ára 50 fillér. Külföldre egész évre 14 K- Hirdetések díjszabás szerint. Apró hirdetések ara 2 K. DEPOLD JÓZSEF. Megjelenik minden hónap 1-én és 15-én divat- és sza- : : bás melléklettel. : : A melléklet minden elö- : : fizetőnek ingyen jár. : : Nyilt-tér közlemény 6 kor. Ezüstérem: Budapest. Szerkesztőség : SZENTENDRE Budapest kornyéke. Kiadóhivatal: SZENTENDRE istván-u. 266. az. Szerkeszti és kiadja: BODH JÓZSEF, czipőipari szaktanár. Az Országos Czipészkisiparos Szövetség központjának Arad, Brassói czipésztársulat, Baja, Berettyóújfalu, Czegléd, Erzsébetfalva, Esztergom, Győrvárosi czipészipartársulat, Gyula, Kalocsa, Kecskemét, Kolozsvár, Miskolcz, Nagyszombat, Nagykároly, Pécsi csizmadia-társulat, Szabadka, Szatmár-Nómeti czipész-társulat, Szeged, Újpest Ipartestületi Czipósz- Szakosztályok, Magán-Társulatok és az „Első Budapesti Magán Czipész-Szakiskola“ hivatalos-lapja. Munkatársak: Speray János, Krazsóf János, Szabó Lajos, Sikorszky Gyula, Unger Alajos, Tóth ly.nácz, Schaffer Márkus. Újévi beköszöntőnk. Bevett szokás az évforduló alkalmával, hogy azok, akiket érzelmi vagy érdek-kapcsok fűznek össze, boldog uj ével kívánjanak egy­másnak. Ennek a szokásnak hatalmas, világ­testvériséget jelentő rúgó adta meg az első lökést- a jobb utáni vágy, törekvés, az ember­társakat összekötő közös sors eszmeköréből kiáramló az a fenséges óhajtás, hogy mind­nyájan részesei legyünk az élet boldogságának. Ámde maga az élet. amely a valóságnak örök méhéből születik soha meg nem szűnő folyto­nosságban, nem tudja meghazudtolni magát, nem bírja el évszázadokon át ugyanazokat a illúziókat — légvárakat, csalódásokat, és — el­koptatja a legcsillogóbban támadt szokásokat is, mivelhogy a valóság az, hogy az életnek nincs annyi boldogsága, amennyire mindenki­nek és mindenkor — különösen a dolgozó összemberiségnek szünet nélkül szüksége volna. Mindazonáltal legyünk megelégedettek — olyaténképpen. hogy lemondás nélkül és re­ménynyel szivünkben törekedjünk előre, mindig csak előre a jobb, a szebb, a tökéletesebb felé. „Ember küzdj, és bízva bízzál!“ Az em­ber tragédiáiá-ban igy sarkal mindnyájunkat a magasság szózata. És a haladás, a tökéletese­dés, egész élethivatásunk szelleme igazolja Madách-nak, a költő-filozofusnak ezt a szózatát Lapunk is a haladás, a tökéletesedés eszmekörében él s ezeknek a világmozgató eszméknek az utait járja. Ezeken az utakon vezetjük előre olvasó-közönségünket azzal a tudással, szakavatottsággal és kitartással, amely lyel bírunk. És tudásunkat fokozza, erősiti az az erő, amelyet nekünk hivatásunk szeretete ad; úgyszólván rajongással hivatásunk iránt teljesítjük kötelességünket: a magyar czipész- ipar fellendítését, érdekeinek elismertetését, czél jainak megválósitasát, ezer és ezer kisiparos­társunk anyagi és művelődési boldogulását. Immár tizennegyedik éve annak, hogy a Czipész-Szaklap erre a nagy küldetésre vál- j lalkozott és ez alatt a hosszú idő alatt külde­tésének minden kötelességét becsületesen tel­jesítette és teljesíteni fogja a jövőben is, soha el nem lankadó erővel, szorgalommal, buzga­lommal, állandó ügyszeretettel, fokozodó tudás­sal és technikai ügyességgel. Ez olyan Ígéret, amelyet erősfogadás-nak is vehet tőlünk minden olvasónk, de sőt az egész czipészipar is. Programmunk ez, melyet a megszületett uj esztendő első, tehát legjelen­tékenyebb napján adunk — imer valósággal ünnepi hangon és ünnepies formában. Mi akarjuk a magunk részéről a haladást s igy azt óhajtanók, hogy a magyar czipészipar is a haladás útjára térjen a maga egészével. A haladás egyenes útjára pedig csak úgy ke­rülhet, ha látását, tudását megerősíti. És hogy kezdhet ehhez a megerősítéshez? Úgy, ha a maga szaksajtójára támaszkodhatik mivelhogy a szaksajtó, tehát a Czipész-Szaklap is, minden magyar czipésziparosnak, különösen a kisembe­reknek legmegbízhatóbb kalauza, barátja, de

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents