Czipész Szaklap, 1913 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-01 / 1. szám

ß MAGYARORSZÁGI CZIPÉSZEK ANYAGI- ÉS SZAKÉRDEKEIT KÉPVISELŐ KÖZLÖNY. Aranyérem: Pécs Szerkesztőség: SZENTENDRE Budapest környéke Előfizetési dijak : Egy évre ... 10 kor. Fél évre ... 5 „ Egyes szám ára 50 fül. Külföldre egész évre 14 K Hirdetések díjszabás szerint. Apró hirdetések ára 2 K DEPOLD JÓZSEF Megjelenik minden hó­nap 1-én és 15-én divat- és szabás melléklettel. A melléklet minden elő­fizetőnek ingyen jár. Nyilt-téri közlemény 6 K Szerkeszti és kiadja: BODH JÓZSEF, czipöipari szaktanító. Ezüstérem : Budapest Kiadóhivatal: SZENTENDRE István-u. 266. sz. Az országos Czipészkísíparos Szövetség központjának, az Aradi, Brassói cípésztársulat, — a Bajai, Berettyóújfalui, Czeglédí, Erzsébetfalvaí, Esz­tergomi, Győrvárosí, cípésztársulat, — a Gyulai, Kalocsai, Kecskeméti, Kolozsvári, Miskolci, Nagyszombati, Nagykárolyt, Pécsi csizmadia-társulat, — a Szabadkai, Szatmár-Németí cípész­társulat, — a Szegdí, Újpesti Ipartestületi Cipész-Szakosztályok, több magán-társulatnak és az „Első Budapesti Magán Czípész-Szakískoía“ hivatalos-lapja. Munkatársak: Krazsof János, Németh Imre, Szabó Lajos, Sikorszky Gyula, Unger Alajos, Tóth Ignácz, Schaffer Márkus. Visszapillantás tizenöt évre. Mi tagadás benne, jubilálunk. Nem azért ugyan, mert divatossá vált, hogy minden alkalmat és eszközt konvenczionális módon jubileumra sze­retnek felhasználni, hanem azért, mert tizenöt éves igazi, czéltudatos és nem minden siker nélküli, odaadó munkára tekinthetünk vissza. Tizenöt évvel ezelőtt indult meg lapunk: a C z i p é s z-S z a k 1 a p, hogy az hézagpótló, szükséges volt és hogy különösen iparágunk speeziális viszonyainak rászorultságában rejlett megjelenésének oka, azt az aránylag rövid idő kézzel foghatólag igazolta. Tizenöt év az emberi életben igen röpke kis idő, lezajlik észrevétlenül és csakis a figyelő szeme veheti észre, mit műveltek, mit alkodtak a rövid idő alatt. Szerények vagyunk, nem hivatkozunk nagy­alkotásokra, nagy kezdeményezésekre, hanem csupán arra, hogy mégis valami részecskével hozzájárultunk a szakmabeli fejlődéshez és haladáshoz. Ha visszapillantunk működésünkre, az igazság kedvéért legyen szabad konstatálnunk, hogy a szakoktatás terén népszerűvé tettük az ízlést, a modern lábbeli viseletét és igyekeztünk itthon megismertetni mindazt, amit a finom czipészeti stílben a külföld kultuvált. Lapunk megindításaival egyidejűleg szer­veztük az Első Budapesti M a g á n C z i p é s z - Szakiskolát, melynek élén . lapunk felelős szerkesztője áll. Ezzel mintegy összefüggéses, a lappal kapcsolatos és a hazai czipő-ipar fejlődésére irányúló munkát óhajtot­tunk végezni. És hogy törekvésünk nem volt hiú ábránd, hogy cselekvésünk nem volt mendő munka, arról tanúskodnak mind azon szaktársak, kik lapunkat járratták s járatják, divat-és sza­bályrajzainkat használté és szakiskoláink­ban tanulta k. Közmüve 1 ődési törekvésünk: szakmánkban modernséget és stilszeriiséget terjeszteni, — mindenszerénytelenség nélkül mondhatjuk, — ez sikerült. Amit lapunk hasábjain a tizenöt évi műkö­désünk alatt iparunk ügyében hangoztattunk, részben teljesült vagy teljesülésben van. Ezt nem akarjuk egészében javunkra Írni, mert a czipész szervezetek is mind foglalkoztak a czipő ipar szociális kulturális ügyeivel. Hanem, hogy az eszmét már tizenöt évvel ezelőtt meg­pendítettük és azóta folyton propogáljuk, az tagadhatatlan és igy jogúnk van hozzá, hogy ebből az Örvendetes haladásból legalább egy parányi részecskét magunknak reklamáljunk. Igyekeztünk, hogy a hazai czipőiparba tökéletesebb újított rendszert vigyünk és azt minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ez sikerült is. Erről tanúskodnak alkotásaink, a szabásminta szerkesztés számműveleteiben — mértani alapon -— egyszerűsítést, számos uji­JUBIK és SZIKORA különleges czipészkellékek és szerszám-üzlete BUDAPEST, IV., Párisi-utcza 9. szám

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents