Cipőszemle, 1934 (14. évfolyam, 7-24. szám)

1934-04-10 / 7. szám

ELŐFIZETÉSI AR EGY ÉVRE 10 PENGŐ EGYESÜLETI TAGOKNAK 5 PENGŐ Jahrgang XIV. évfolyam 7. szám SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL REDAKTION UND ADMINISTRATION BUDAPEST, V., TÁTRA UCGA 6 TELEFON: 27-9-25 Budapest, 1934. évi április hó 10 A MAGYAR CIPÖKERESKEDÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA MEGJELENIK MINDEN HÓ 10-ÉN ÉS 25-ÉN Felelős szerkesztő — Verantwortlicher Redakteur DR. VÁGÓ GYULA Szerkesztő — Redakteur VÁRNAI IMRE OFFIZIELLES ORGAN DESLANDESVEREINS UNGARISCHER SCHUHWARENHÄNDLER ERSCHEINT AM 10. U. 25. EINES JEDEN MONATES ■I 3) O 3" 5 oa t*»­SB 3 'J? £ A magyar boltoR roKRantfai, aRiR a nagy összeomlás romfai fölött itt maraáíaR: segít­ségre várnaR. MináenRineR Kötelessége, a CipősöR HásánaR létesítését támogatni lilllllllllllllllllUIUIIIIIIIIIIIlUillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM^ Május 6-án országos cipökereskedelmi kongresszus Április 8-án az Egyesületben megjelent vidéki cipőkereskedők elhatározták, hogy országos kongresszust tartanak, és e célra május 6-án délelőtt 10 órára hívják meg az ország összes cipőkereskedőit az Egyesület VI., Jókai-tér 6. sz. a. nagytermébe. A nagygyűlésen az ország összes cipőkereskedői állást foglalnak: 1. Szabott árak, 2. a márka árvédelem, 3. a minimális árak, 4. a hó- és sárcipő kondíciók és a 5. jóléti intézmények megvalósítása tekintetében. A nagygyűlésre a vidéki kereskedők féláru vasúti kedvezménnyel jöhetnek és igénybe vehetik a Nemzetközi Vásár egyéb ked­vezményeit is. lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWllllllllllllllllllilllllllllliMH Május 1-én életbe lép a szabott árak rendszere Az egyesület hatalmas reklám propagandával támogatja az akciót — A cipőkereskede­lem osztatlan érdeklődése folytán már több mint 100 cég csatlakozott a mozgalomloz A Magyar Cipőkereskedők Országos Egyesülete döntő lépéseket tett a szabott árak bevezetése érdekében. A legtöbb érdekképviselet csak tárgyal, értekezik és várakozó ál­láspontra helyezkedik. A cipőkereskedelem az alkudozásokkal járó rendkívül egész­ségtelen helyzetet megszünteti és ezzel gátat akar vetni az állandóan fokozódó minőség­rombolásnak. Április 9-én a Magyar Cipőkereskedők Országos Egyesületében taggyűlés volt Kálmán Andor elnökletével és Lukács Miklós főtitkár előadói javaslata után egyhangúlag elhatá­rozták, hogy a szabott árakat bevezetik. Az Egyesület ennek alapján felszólította a kereskedőket a csatlakozásra és megállapít­juk, hogy sehol semmiféle erőltetett lépést nem eszközölnek és csupán arra vigyáznak, hogy ahol a szabott ár plakátot elhelyezik, ott az árak betartásához tényleg ragaszkodja­nak is. Az Egyesület a bevezetésre vonatkozólag nagyszabású propagandát indít és a cipő­kereskedőknek a következő plakátot bocsátja rendelkezésre a kirakatokban való feltünte­tés érdekében. A CIPŐ BIZALMI CIKK! EZEN ÜZLET ^ SZABOTT ARAK MELLETT ÁRUSÍT. Magyar Cipőkereskedök Országos Egyesülete. Ezenkívül az üzletben való elhelyezés céljából még egy másik hirdetmény is jön, amelynek felső része azonos a fenti szöveggel és alulra a következő záradék kerül: 5.46911934. Szabott árak hirdetése mellett árengedmény nyújtása reklámszédelgés és az 1923. évi V. te. 2. §-ába ütköző tisztességtelen versenycselekmény. Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara zsűrijének döntése. Meg vagyunk győződve, hogy a mozgalomhoz az összes budapesti cipőkereskedők csatlakozni fognak. Ezideig több mint százan jelentkeztek. A szabott árak bevezetésének napján hatalmas plakátagitáció is indul. Falragaszokon és hirdetőoszlopokon félíves plakátok hívják majd fel a közönség figyelmét az akcióra. Tervbe vette még az Egyesület a mozgó reklámot is, az ú. n. táblahordozást a főváros legforgalmasabb útvonalain. Továbbá vetítéseket a mozgófényképszínházakban. A Vásár területén is elhelyezünk többszáz plakátot és a hangos híradóval oly megállapodásra tö­rekszünk, hogy a hírek és hanglemezek leadása után mindig közölje az állandó szövegű jelmondatot. A Vásár területén cca 500.000 ember fordul meg, úgyhogy a legeredménye­sebb propagandaeszköznek látszik ez az elgondolás is. A szabott árak akcióhoz csatlakozzék mindenki, mert ezt követeli saját, jól fel­fogott. egzisztenciális érdeke. Az átázott cipőíalpabrél Az elmúlt liny r*“-ndgYako”ibb volt a vásárlóközönség részéről felmerült panasz, hogy a vásárolt cipők talpa rövid vi­selés után átázik. A gyárosainknak és terme­lőinknek bemutatott ilyen átázott talpú cipő­ket, jól lehet rendszerint megjavították, vagy új cipőkkel pótolták, mégis hivatkozás tör­tént arra, hogy a különféle módon készült cipők, mint például a flexibel varrottak köny- nyebben áznak keresztül. Sajnos, azonban a mindgvakrabbá vált átázások nemcsak a flexibel, hanem a klam­mer és a rámán varrott cipőknél is előfordul­tak. Az elmúlt napok esőzései alatt a fenti panaszok ismét sűrűn fordultak elő. Óriási hátrány hárul a kereskedőre ezen reklamá­ciókból eredőleg, mikor a vevő 1—2 napos viselés után azzal jön be az üzletbe, hogy a talp annyira silány, hogy ilyen rövid viselés után átázik. Cipőgyárosaink és termelőink részéről már most ajánlatos volna a bőrgyáraknál el­járni és biztosítékot kérni arravonatkozólag, ! hogy az elkövetkező őszi esős időben hasonló esetek — legalább ily gyakran — ne ismét­lődhessenek. Hermann István. Ternaoktaték illegális versenyének megszüntetése A vidéki cipőkereskedőknek április 8-án tartott értekezletén panasz tárgyává tétetett, hogy egyes vidéki városokban tornatanárok, tanítók és leventeoktatók tornacipőket árusí­tanak és így illegális versenyt támasztanak a cipőkereskedőknek. Ennek ellensúlyozása érdekében az Egyesület a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez felterjesztést intézett, amelyben állást foglalt ezen gyakorlat ellen és olyan rendelet kiadását sürgette, amelyben a mi­niszter megtiltja, hogy tanszemélyzet torna­cipők árusításával, vagy egyes cégek külön ajánlásával foglalkozzék.

Next

/
Thumbnails
Contents