Cipőszemle, 1935 (15. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-15 / 1. szám

m A MAGYAR CIPŐKERESKEDÖK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Felelős szerkesztő — Verantwortlicher Redakteur DR. VÁGÓ GYULA OFFIZIELLES ORGAN DES LANDESVEREINS UNGARISCHER SCHUHWARENHÄNDLER MEGJELENIK MINDEN HÓ 5 ÉN ÉS 25-ÉN S^di kbbztu ReJaktcui VÁRNAI IMRE ERSCHEINT AM 5. U. 25. EINES JEDEN MONATES ELŐFIZETÉSI ÁR EGY ÉVRE 5 PENGŐ A MAGYAR CIPŐIPAROSSAL ECYÜTT 8 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL REDAKTION UND ADMINISTRATION BUDAPEST, V., TÁTRA UCCA 6 TEL É. dN. 27-9-25 HIRDETÉSI DÍJ HASÁBMILLI- MÉTER SORONKÉNT 30 FILLÉR Jahrgang XV. évfolyam 1. szám Budapest, 1935. évi január hó 15 1 szer fizet! 2kitűnő szaklapot kap! 3 szór ha vöd ként! mindössze 8 pengőért ✓ Közös előfizetés a cipőszakma vezető lapjaira! A „Cipőszemle“ és a „Magyar Cipőipar“ kiadói lehetővé teszik, hogy e két szaklapot minden Cipőgyáros Cipőkereskedő és Cipögyári képviselő rendszeresen olvashassa és a piaci helyzetről tíz naponként megbízható tájékozódást szerezhessen. A két lap együttes előfizetési dija 1935. január 1-től az eddigi évi 20 PENGŐ HELYETT mindössze 8 PENGŐ lesz. Ezért az összegért havonként 3-szor megkapja azt a két szaklapot, amely együttműködésével pontos és tökéletes hírszolgálatot nyújt. — Mindkét lap eddigi célkitűzését, törekvését és irányát a jövőben is híven és függetlenül fogja szolgálni. Havi 3-szori megjelenésével és megbízható hírszolgálatával minden más cipöszaklap olvasása feleslegessé válikl ■ Hogy lehet az, hogy ezentúl két szaklapot olcsóbban kap, mint azelőtt egyet? Bármelyik laphoz küldi be az évi 8 pengő közös előfizetési díjat, mindkét lapot megkapja! A lapok minden hó 5-én, 15-én és 25-én az Ön íróasztalán vannak! Fizessen elő azokra a szaklapokra, amelyek az ön érdekeit képviselikl a „MAGYAR CIPŐIPAR“ a „CIPŐSZEMLE“ »iraméi kiadóhivatala. kiadóhivatala. Meghosszabították a gumicipő és báránybőr papucsok ártartási kötelezettségeit A közelmúltban beköszöntött téli időjá­rás folytan csak most mault meg a hócipő­üzlet. libben az idényben a havazás másrél- hónappal későbben lett, mint az elmúlt esz­tendőben és így az a veszély fenyegetett, hogy a forgalom kibontakozásánál már csök­kent árak lesznek. Legutóbbi számunkban közöltük, hogy a Magyar Cipőkereskedök Országos Egyesü­lete kezdeményezésére az ártartási kötele­zettséget január 14-ig meghosszabbították. Az újabbi helyzetre való tekintettel azonban az ártartási kötelezettséget mégegyszer fíxi- rozták és megállapították, hogy az e hó vé­géig tart. A múlt évben elfoglalt egyesületi helyi­ségről büszkén állapíthatjuk meg, hogy az ma egyike a főváros legszebb és egyben a város minden pontjáról legjobban megköze­líthető klubhelyiségeinek. Az Egyesület ve­zetőségét e helyiség bérbevételénél az a mindannyiunk által ismert legfőbb szempont vezette, hogy tagjainak egy minden kénye­lemmel ellátott olyan helyiséget bocsájthas- son rendelkezésére, ahol a tagok az üzleti záróra után kellemesen és jó hangulatban tölthessék el azt a pár órát, ahol ügyes ba­jos dolgaikat megbeszélik. Számtalan tagja van az Egyesületnek, akik a helyiséget szívesen látogatják és ott Az Egyesületben megtartott értekezleten a komoly nagyáruházak megállapodtak, hogy a leltári iaényvásár tartama alatt, a hó- és sárcipőárukat nem hirdetik és parti árukat kirakatban sem helyeznek el. A gummigyárakhoz a Cipőkereskedők Egyesülete azt a kérelmet intézte, hogy a partiáruk forgalombahozatalától tekintsenek el és ezt a kéreimet loyálisan teljesítették is. A Pannónia báránybőr házicipőre vonat­kozólag olyan megállapodás jött létre, hogy a gyár által előírt egységárakból 10%-os ár­csökkenést eszközölnek és még a leltári vásár tartalma alatt sem mennek ezen árjegyzés alá. t jól is érzik magukat (semmi okok az ellen­kezőjére), de még mindég van egy igen nagy tábor olyan, akik nem tudni mi okból, távol­tartják magukat a hetenként kétszeri, hétfői és csütörtöki összejövetelektől. Számtalan olyan tagja is van az Egyesületnek, akik el­jönnek ugyan, de csak akkor, ha olyan bajba jutottak, amely bajon az Egyesület vezetősége minden bizonnyal tud segíteni. Dolguk végeztével aztán ismét elfelejtik hosszú időre az összetartozandóságot és csak ritka kivételes esetekben mutatkoznak ismét, pedig mindannyian jól tudjuk, hogy soha na­gyobb szükség nem volt az összetartásra, mint napjainkban. Ez évben ismét megalakult az Egyesü­let kebelében működő Önsegélyző Csoport és az eddigi jelentkezett befizető tagok szá­ma máris jóval meghaladja az elmúlt évi tag­létszámot. Egészen bizonyos, hogy még bő­vülni is fog a befizetők száma, mert nagyon sokan belátták, hogy az Önsegélyző Csoport működésére szükség van. Ne idegenkedjünk tehát a klubhelyiség minél gyakoribb látogatásától, mert egészen bizonyos, hogy aki közénk jön, szívesen lá­tott barátunk lesz és kitünően fogja' magát érezni közöttünk. Cipőgyártási fonalak behozatala A Textilbehozatali bizottság legutóbb tár­gyalta néhány cipőgyár fonal behozatali kérel­mét. A goodyear cipőgyártásnál felhasznált fo­nalakat ugyanis Németországból és Franciaor­szágból hozzák be. Nagy fellűnést keltett, hogy a bizottságban helyet foglaló cipőkellék kereskedői képviselő, a behozatali engedély megadása ellen foglalt állást és arra az álláspontra heyezkedett, hogy csupán cipőkelléknagykereskedő kaphasson behozatali engedélyt. Tekintettel, hogy néhány cipőgyárnak van szüksége csupán ilyen fonalakra, amit ezideig is közvetlenül importáltak, tehát teljesen érthetet­len volt ez az álláspont. Lehetetlenségnek tartjuk ugyanis, hogy a magyar cipőgyártás amugyis terhes helyzetét azzal nehezítsék, hogy az eddigi közvetlen beho­zatal helyett bekapcsoltassanak még a kellékesek is és ez is terhelje a cipőgyártás rentabilitását. Fokozottabb érdeklődést az egyesületi életben Irta: Herman István. W

Next

/
Thumbnails
Contents