Építészeti szemle, 1895. január-június (4. évfolyam, 1-6. szám)

1895-01-31 / 1. szám

f J . * ÜL, ^ ? 1 ‘ IV. ÉVFOLYAM. 0. BUDAPEST 1895. I—III. FÜZET. ^ 1 Mm í~-*t <CS Az i896-iki ezredéves országos liiállítávS kereskedelem-, pénz- és hilelügyi . csoportjában külön osztály van tervezve a kereskedelem érdekeit szolgáló intézmények számára. ' fele tartoznak az összes kereskedelmi társulatok és egyletek, a melyek bármily úton, ha csak társas összejövetelek és felolvasások által is, a kereskedelem érdekeinek szemmeltartását és előmozdítását tűzték ki feladatokul. A csoport programmja szerint e társulatok egy-egy dolgozatban ismertetni fognák történetükéi, keletkezésük és működésük visszonyait s esetleg rajzokban és fényképekben bemutatnák helyiségeik külső alakját és berendezését. A szóban levő társiflfttok közül azok, a melyekről a csoport intéző izottságának tudomása volt, közvetlenül már föl lettek szólítva a kiállításon való 1 részvételre, Meglehet azonban, sőt valószínű, hogy több kereskedelmi érdeket szolgáló társulat, minthogy czimuket a bizottság nem ismerte, nem kapott felszólítást. Ez úton felhivalnajk tehát az 1 illetők, hogy a föntebbiek szerint a kiállításban részt venni és ebbeli határozatukról a kiállítás igaz­gatóságát folyó évi május hó végéig értesíteni szíveskedjenek. Megjegyzendő, hogy ebből semmiféle 1 költség sem az igénybe veendő helyért, sem az installációért és felügyeletért nem fogja őket terhelni. Egyben fölhívjuk ama társulatokat, a melyeknek birtokában a régebbi szabadalmas kereskedői társu­latok hagyatékai (szabadalmi levelek, számadási-és jegyzőkönyvek, kereskedői céhládák, pecsétek stb.) vannak, hogy ezeket is a csoport kiállítása számára az említett határnapig bejelenteni szíveskedjenek. ШШШШЖ S Z К i! К E S Z T I BOBULA JÁNOS.

Next

/
Thumbnails
Contents