Építészeti szemle, 1904 (13. évfolyam, 1-21. szám)

1904-01-01 / 1. szám

XIII. ÉVFOLYAM I. Fűzet. Budapest, 1904. BUDAPESTI tecfcn, 1 n у V ÉPÍTÉSZÉT! SZEMLE tulajdon­SZERKESZTI: BOBULA JÁNOS. » ELŐFIZETÉS egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, V., LIPOT-KÖRÚT 10. SZÁM. Megjelen havonta kétszer és pedig: vagy a hónap 26-ka, vagy 30-ka vagy pedig reá következő 3-ka, 12-ke, vagy 15-ke vagy 18-ka közötti napokon. Kéziratokat vissza nem küldünk. Hirdetések felvétetnek a kiadóhivatalban V., LIPÓT-KÖROT 10. SZÁM. Egyes füzet ára 70 fillér és kapható: TAKÁCS BÉLA, VI., Andrássy-út 57.SZ., LINDNER PAULA VIII., RAkós*y-tór ; 19. sz. és BURGER V., VII., Erzsébet körpt 51. szám alatti dohánytózsdéjében. ... kJ»*'’ . • Í9S0 XIII. évfolyam. A »Budapesti Építészeti Szemle« immár XIII. évfolyamába lép Г és ezzel megmutatta életképességét, megmutatta, hogy a magyar építé­szeti életben hézagot pótol és hogy szükség van reá. Szemlénk rég levetette már a gyermek-cipőket és határozottan halad kitűzött irányunk és célunk felé. Szemlénk élettörténetében azonban а XII. évfolyam leteltével — hogy úgy mondjuk — egy fejezet záródott le. Az isteni gondvise­lésnek tetszett elszólítani azt a férfiút, a ki e lapot alapította és 12 éven át vezette, irányította. Kihullott ugyan — időnek előtte hullott ki — a toll az elhidegült kézből, azonban felfogtuk és ifjúi lelkese­déssel akarjuk forgatni és vezetni azt, a legnemesebb.és legideálisabb célokat tartván szemünk előtt. Csak természetesnek fog találtatni mindenek részéről az, ha kijelentjük, hogy a vezetésben történt változás le fog tükröződni magán a Szemlén és annak tartalmán is. Szemlénket kizárólag az építészetnek, az építőművészeinek akarjuk szentelni. Hasábjain csakis az építészetnek magasabb rendű kérdései találnak majd helyet. A »Budapesti Építészeti Szemle« ezentúl tartalmasabban és tökéletesen modern irányban haladva fog megjeleni; registrálni fogja az aktualitásokat és független, önálló véleményt fog mondani az építészetnek — rendesen számtalan szállal, számtalan érdekhez kap­csolódó és így igen kényes kérdéseiről is; igyekezni fog magasabb, művészi nézőpontból kisérni figyelemmel a magyar építőművészet ügyeit, — kapcsolatosan a társművészetekkel. Midőn még megemlítenők, hogy lapunk életében azon fontos újítást is bevezettük, hogy annak ára felére szállíttatott le és így a legolcsóbb magyar szaklappá lett, melyet a legszerényebb viszonyok közt élő szakember is könnyű szerrel szerezhet meg, — olvasóink­nak jóindulatú pártfogását kérjük és kívánunk boldog és eredményes új esztendőt1 \ к m. ~ ;=■&1 r* techn. iparmuz. könyvtárának tulajdona

Next

/
Thumbnails
Contents