A Fa, 1949 (5. évfolyam, 3-4. szám)

1949-01-28 / 3-4. szám

A FAGAZDASÁGI KUTATÓ ÉS S Z A K I S H E R T IT Ő KÖZPONT JELENTÉS Ei R tudomány munkásai — a termelésért Mikép viszik előbbre az „URÁLI ERDÖMÜSZAKI INTÉZET” tudományos munkatársai az erdőipari termelés különböző ágazataiban a tervgazdálkodás célkitűzéseit — A moszkvai „ERDÖ1PAR” jelentése Munkakijelölő légifelvételek Az erdöipar gépesítése és technikai fel­szerelése a legutóbbi időben oly nagy­mérvű haladást ért el, hogy elérkezhetett az erdőipari műveletek roun.kafolyama- tos, egyöntetű szialátgrendszerbe történő beállítása. Mindenütt, ahol már fel van­nak szerelve a korszerű erdei műszaki bázisok, lehetségessé válik az erdei mun­kálatok egyébként is összefüggő műszaki műveletsorozatát (a villanyfűrésszel tör­ténő döntés, leágazás, hossztolás, glépi közelítés és felrakodás, géperejű szállí­tás és átrakás) folyamatos munkasza­laggá egységesíteni. Ennek az évnek lesz Az Intézet tudományos munkatársai közül P. N. Koczkin és A. I. Eisenberg kitűnő újítást ajánlottak a farakodás gépesítésében. Az ő rakodó aggregátjuk magánjáró, egyben a vaspályán is kitű­nően halad, a farakodás céljaiból nem kell kitérővágányt lefektetni az aggre­gét részére (az üres platókocsik az agg­regét alatt átmehetnek). Ezzel megoldást V. N. Kozlov professzor magára vál­lalta a régi, elavult szenitési módszer he­lyébe létesítendő korszerű falepárolóipar előkészítésének teljes munkáját. Kidol­gozta a szenítő-lepárló üzemlkomibinát összes részletterveit. A berendezés alkal­mas lesz valamennyi vegyitermék (fa­ecet, faszesz, fakátrány stb.) maradékta­feladata, hogy az Intézet révén a mód­szertani kérdések megoldást nyerjenek. A villanyáramot helyszínen szolgáltató aggregátortelepek (Diesel-mótoros rend­szerű, gumikerekeken gördülő áramfej­lesztők) működéséről pontos időméréssel felvételeket készítenek az Intézet „erdő­ipari tanszékének” tudományos munká­sai. így fogják elérni, hogy a kitermelő üzemek hibátlanul és gyorsabban sajá­títhassák el a gépiberendezések ismeretét, kezelését és ekkor a felszerelések hasz­nálata az erdőipari munkaműveletek ter­melékenységét magas fokra emelheti. nyert a mocsarasabb helyekről történő nyári faelszállítási műveletek folytonos­sága, tehát az újító tudósok egyben az egész éven át meg szakíthat atlanná tet­ték a fa elszállítását. Az új aggregátot a „Glavlessz” erdőgépgyár állítja elő és az Alapaeszk-i erdőtröszt (kitermelővál­lalat) vette használatiba. lan előállítására. Jelenleg már a próba- gyártásnál tartanak. Befejeződtek G. F. Kuljabin docens kí­sérletei egy olyan gázgenerátor készíté­siére, mely fahulladékkal dolgozik. E megoldás felszabadítja az erdőipari ter­melést a gázgenerátorok részére szüksé­ges aprítottfa készítésének feladatai alól. amellett meggyorsítja a szállító gépjár­művek fa üzemanyagra történő átalakí­tását. A hegyoromtól a vaspályáig — a Tervért Az Intézet tudományos munkatársai rendszeresen kiutaznak a fakitermelő vállalatokhoz (Alapaevszk, Szeröv, Tu- gidin stb.). Egyik csoportjuk a helyszí- . nen tökéletesítette a villamos legialyazó készüléket, Sz. I. Rochmanov docens, munkatársával V. T. Pechart-tál a hegy­tetőkről történő leközelítés megkönnyíté- sán dolgozik. Ők járják be az új elektro- traktortíkat és kitapasztalják azok csör- lős összevontató berendéseit. a fel- és le­rakodás műveleteit. Könnyű megoldá­sokra oktatják ki a fizikai dolgozókat és velük együtt alakítják ki a lehetséges újításokat. Koczkin és Eisenberg maguk tanítják be „közelítő-rakodó” agregát- juik használatát. R. A. Uruvnov a nagy szállítmányok f kérdéseit tanulmányozza. A vasúti el­szállítás folyamatainak elemzésével és feljavításával foglalkozik. Céljául tűzte ki a farakományok ellentett irányú moz­gatásából fakadó kár kiküszöbölését, ami egyben a vasúti szállításhoz fűződő or­szágos érdéket is nagy mértékben szol­gálni fogja. * „A tudomány munkásai a termelés je­lentős segítőinek bizonyulnak” — fejezi be a moszkvai „Erdöipar"-ban megjelent tudósítását M. Korurmv, az „Uráli Erdő­műszaki Intézet” helyettes vezetője. „A tervszerűség, a tudományos munka központosítása, a legfőbb szakfeladatok rendszeres kijelölése — ezek legyenek kutatóink vezető szempontjai” — hallot­tuk a iegilletékesebb helyről, a MAGYAR TUDOMÁNYOS TANÁCS megalakítá­sakor. E két alapvető megállapítás vezette a Fagazdaságkutató és Szakismertető Köz­pontunkat. lehetőségeinek eddigi szerény kereteiben végzett munkássága során. Ezt fejezte ki már nevének megválasz­tásával, négy évi kutató és nevelő mun­kájával kivívott elismeréséig, — a Ma­gyar Fatudománi/i Egyesüléssé alakulá­sáig. R. M. Megszakítatlan működésű farakodó gépek beállítása Üj fagáz-generátorokban és maradéktalan falepárlással a mellék- termékeket hasznosítják Rudanvst. 1949. februáé 28. ''A l . évfolyam 3-4. szám. dolgozva a módszer gyakorlati végrehaj­tása. Most az Intézet dolgozóinak egy csoportja. M. K. Novikovval az élén, a helyszínen állítja fel a hegyvidéki légi­felvételezésre alkalmas mérőeljárás sza­bályait. Novikov docens csoport] (ínak munkássága nagy mértékben meg fogja gyorsítani a termelési előirányzatba újonnan bevonható, igen jelentős erdő­területek hasznosítását. Az Ural hatalmas erdőgazdaságának területén több száz év előtt már elkez­dődött a fakitermelés, de ez a gazdag erdővidék mlég nincsen teljesen feltárva és áttanulmányozva. Különösen az észa­kibb kerületekben vannak fel nem derí­tett vagy régóta felül nem vizsgált ál­lományok. A légi felvételezés kétségtele­nül a leggyorsabb megoldása az erdő- gazdasági számbavételnek, ily hegyes vi­dékekre azonban még nincs kellően ki-

Next

/
Thumbnails
Contents