A Fakereskedelem, 1914 (4. évfolyam, 1-43. szám)

1914-01-10 / 1. szám

2 A FAKERESKEDELEM - DER HOLZHANDEL 1914. január 10. lene, mily produktiv munkaidőt rabolnak az anyagi gondok a nagy vállalatok tulajdonosainak és üz­letvezetőinek szakmunkának szánt idejükből és azoknak pénzfolyósítása által megadhatnák azt a lehetőséget, hogy teljes erejüket a szakmunkák­nak szánják. Magában a szakmában 3 fontos kérdés van szőnyegen és pedig : a) a központi eladási iroda, Ы az egész ország tüzelőfa-szövetsége c) a kiviteli árunak Oalatzon át való szállítá­sának kérdése. A központi eladási irodát az összes szakla­pok eléggé tárgyalták és egyelőre azon általános nézet fejlődött ki, hogy ezen központi eladási iroda létrejöttét, a hosszú válság okozta súlyos helyzet, átmeneti jellegű magasabb szempontból teszi szükségessé, akár kedvezően ifélik azt meg, akár nem; hogy fentartható lesz-e, az természete­sen a jövő kérdése. Véleményünk szerint alig fog állandóságot nyerhetni és csak a mai üzleti viszo­nyok kényszerítik annak alapítását. Részünk­ről elvben ellene vagyunk ugyan az ilyen egyesí­tésnek, mindamellett a fenforgó körülmények foly­tán azt meggátolni nem kívánjuk, mert a szerve­zők részéről hangoztatott liberális szándékoknak a gyakorlatba vitelét be akarjuk várni, hogy aztán mellette, vagy ellene állást foglalhassunk. Az egész ország tüzelőfa-szövefsége szintén az önfentartás kényszerének következménykép te­kintendő, miután az összes bükk- és tüzelőfa-ma­nipulációk még mindig passzív eredményt mutat­nak fel. Ezen szövetség tekintetében is ugyanaz a vélemény uralkodik, mint a központi eladási iroda tekintetében és mi ezen szövetség ellen is har­colni fogunk, ha azt látjuk, hogy a fogyasztók ki­fosztását megkísérelné. Sokkal fontosabb az exportáru szállításának kérdése. Itt az orvoslásnak csak egy módját látjuk, mely abban áll, hogy a kereskedelemügyi minisztérium^ — még abban az esetben is, ha az 1—2 évig effektiv veszteséggel járna — az anyagnak Fiúméba való szállítását lehetővé tegye, hogy megmutassa a Románoknak, hogy nem vagyunk játékbábuk. Meg vagyunk róla győződve, hogy a Románok álláspontjuk tarthatatlanságát be fogják látni és még kérve fognak könyörögni, hogy a kivitelt Galatzon át irányítsuk, mert különben a galatzi óriási beruházásaikat nem kamatoztathatják és különben is nagy forgalmi és pénzbeli veszteséget szenvedné­nek, ha 20 — 30.000 kocsirakományt kitevő anyagot nem Galatzon fogunk hajóra rakafni. A kereskedelemügyi minisztérium álláspont­jára vonatkozólag röviden csak azt kívánjuk hang­súlyozni, hogy bár a hosszú szállítások és a ton­nák számának emelése által a költség-tétel szám- tanilag csekélyebb lesz is, az államvasutak leg­rosszabb esetben nem nyernének, de nem is ve­szítenének, másrészt azonban úgy a faszakmának, mint Fiume városának és annak lakosainak oly óriási előnyöket biztosítana, melyek a differenciái bőségesén pótolnák. Románia a magyar államvasutak erélyes eljárása következtében annyi mozdonyt és kocsit fog rendelni, hogy a szállítást a rövidebb galatzi utón könnyen lebonyolíthassa. A kemény fűrészáru és tűzifa árak semmilyen változást nem szenvedtek és ugyanazok maradtak, melyeket e lap utolsó 2 számában félsorolt. Die leitenden Männer der Finanzwelt müssten wissen, welche productive Arbeitszeit, Geldsorgen dem Geschäftseigentümer und Geschäftsleiter der grossen Unternehmungen von der wirklichen Facharbeit entzie­hen, und so dürften dieselben durch Geldzuflüsse diese in die Lage versetzen, ihre Kraft der Facharbeit zu widmen. In der Branche selbst sind momentan 3 wichtige Fragen am Tapet, und zwar: a) Die Centralverkaufsstelle b) die Brennholzvereinigung des ganzen Landes c) die Frage des Transportes der Exportware über Galatz. Die Zentralverkaufstelle ist in allen Fachblättern genügend behandelt worden, und hat sich vorläufig die Ansicht gebildet dass diese Zentralverkaufstelle in­folge der durch die langanhaltende Krise entstandene schwierige Lage wenn auch übergangsweise, eine Noth- wendigkeit geworden ist, welche gemacht werden muss, ob Sie nun günstig, oder ungünstig beurteilt wird, die Zukunft wird eben zeigen, ob sie auch erhalten blei­ben wird. Jedenfalls haben es die heutigen Krisenhafte Geschäftsverhältnisse die Gründung dieser Verkaufs­stelle erzwungen. Wir, die im Principe gegen eine solche Vereinigung sind, wollen dieselbe infolge der geschil­derten Umstände nicht vereiteln vielmehr abwarten inwiefern die Organisatoren die von ihnen verlautbarten liberalen Absichten verwirklichen, um für oder dagegen Stellung zu nehmen. Die Brennholz-Vereinigung im ganzen Lande ist auch die Folge des Zwanges und der Selbsterhaltung, da beinahe alle unsere Buchen und Brennholzmanipu- lotionen noch immer passiv sind. Auch für diese Ver­einigung besteht dieselbe Meinung, wie für die Zentral- Verkaufssteile, und werden wir auch gegen diese Ver­einigung kämpfen, falls die Ausbeutung der Consu- menten versucht werden sollte. Viel wichtiger ist die Frage des Transportes für den Export. Wir sehen da nur eine Möglichkeit der Abhilfe, die ist, dass unser Handels-Ministerium, selbst auf die Gefahr hin, dass in 1—2 Jahren das Material mit effectivem Verlust nach Fiume schafft, für die Ru­mänen zeigen muss, dass wir keine Spielballen sind 1 Wir sind überzeugt, dass die Rumänen, die Unhaltbar­keit ihres Standpunktes einsehen werden, bitten und betteln werden, damit der Transport wieder über Ga­latz gehe, da sie sonst die ungeheuren Investitionen in Galatz nicht verzinsen können, und auch sonst einen riesigen Verlust an Verkehr und Geldumsatz haben werden, falls 20.000 bis 30.000 Waggons Material nicht mehr über Galatz verschifft werden. Bezüglich des Standpunktes des Handelsministe­riums wollen wir nur noch kurz betonen, dass zwar durch die langen Transporte und durch die Erhöhung der Tonnen-Anzahl der Regie-Satz mathematisch ge­ringer wird, so dass die Staatsbahn im ärgsten Falle nichts verdienen, aber auch nichts verlieren würde, anderseits aber sowohl der Holzbranche, als auch der Staat und den Einwohnern von Fiume, solch unge­heure Vorteile bieten würde, welche die Differenz reich­lich aufheben würde. Die Rumänen werden eben durch energisches Vorgehen der Ungarischen Staatsbahnen so viel Loco- motiven und Waggons anschaffen, dass sie den Trans­port auf dem kürzeren Wege nach Galaz leicht bewel- tigen werden. Die Preise der Harthölzer haben gar keine Ver­änderungen erfahren, und sind dieselben, als wir in den früheren 2 Nummern dieses Blattes angeführt haben.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents