A Fakereskedelem, 1918 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1918-01-02 / 1. szám

A FAKERESKEDELEM 191 iezeknek a nagy vonásokban idevetett feladatok- :res megoldása lesz ennek az új esztendőnek a grammja. Kívánatos lenne, ha az átmeneti mun- lőkészitésére és irányítására hivatott átmeneti ítérium mielőbb megkezdené működését, sorba .iá az arra alkalmas tetterős erőket s apitaná a munkálatok sorrendjét, hogy majd annak- mindannyian már ismert és jól átgondolt tervekkel "• rik hozzá a rekonstruálás nagy munkájának. : intensiv fatermelést kell tehát elsősorban lehetővé л., s az ehez szükséges eszközöket és módokat elő- emtenünk. Erről a célból gondoskodni kell arról, hogy a szerelés alkalmával legelső sorban faszakmabeli embereink s fámunkásaink bocsáttassanak haza a katonai szolgálatuk­ból, továbbá, hogy a katonaság minél rövidebb idő alatt mgedje vissza eredeti rendeltetésükbe a háború alatt lefog- .alt technikai berendezéseinket, fűrészeket, ipartelepeket, erdei iparvasutakat és egyéb szállító eszközöket. Gondos­kodni kell továbbá arról is, hogy fatermelőink a szükséges fuvarerővel és szállító eszközökkel ellátassanak. A rekonstruálás munkájának irányításánál az érdeeltk egyesületek kell, hogy a vezérszerepet kezükhöz ragadják, amire már múltjuk és szervezetük révén is igényt tarthatnak. Eányitó tevékenységüknél kell, hogy mellőztessenek minden lyan szeparisztikus törekvések, amik a nagy feladatok kereteibe bele nem illeszthetők, s csakis arra alkalmas, tett­erős erők állíttassanak munkába. Reméljük, hogy ezen irá­nyitó tevékenységüknél mindenekfölött arra fognak törekedni, hogy a különböző központok fokozatos megszüntetésével a szabad kereskedelem mielőbb újra bizto­si 11 a s s é k. ч bevárási engedélyek meghosszabbítása. Közöltük már rövid kivonatban a m. k. honvédelmi miniszter 38500 4 917 ein. szánni rendeletét, mely a bevá­rási engedélyek 1918 évi március hó 31-ig való meg­hosszabbításáról szólnak. Tekintettel azon általános érdekre, ,ely ezen rendelethez az egész országban fűződik a fent miitett rendelet az alábiakban szószerint közöljük. 1. Bevárási engedély 1918. évi március hó 31-ig ad­ató mindazoknak az egyéneknek, kiknek uj felmentési ké- dmük vagy meglevő felmentésük meghosszabbítását célzó relműk alapján az érvényben levő rendeletek (21.600. és 300 ein. 4. 1917.) értelmében jogosan 1917. december ig megállapított határidőn túl évi január 31-ig meg- zabbitom. A felmentés meghosszabbításáról az illetékes honvéd- gészitő (kiegészítési kerületi), illetőleg népfelkelő parancs- Kság haladéktalanul értesítendő. 2. A folyó évi 26.331/ein. 4. számú rendeletemmel a '^igazgatási hatóságoknak adott azt a felhatalmazást, hogy vember hó 30-áig felmentetik, tovább nem“ határo- . bevonulásra utasított egyének részére kivételes bevá- engedély adására indokolt távirati javaslatot tegyenek ezek bevonulását a döntésig felfüggeszthessék, a decem- 31-ig felmentve, tovább nem határozatot nyert felmen- -kre is kiterjesztem. ^3. A közigazgatási hatóságok által legkésőbb 1918. ár 8-ig bejelentendők mindazok az egyének. a) akiknek 1918. évi január hó 1-én túl érvényes be­li engedélyük van. b) akiknek bevonulása a 2. pont értelmében felfüg­•tett; továbbá c) a kiknek felmentése a f. évi 4100 ein. 4. számú s rendeletem 11. pontja alapján a felmentési revízió ra meghosszabbittatott és ezen meghosszabitás még érvényben van, mert az illetők felmenti sében a bizottság még nem döntött, jelentés a fenti a), b) és c) pontokban megjelölt egyes egyénről külön negyediv papiroson szer- 1 és az elrendelt időre okvetlenül hivatalos ajánlott küldményenként a honvédelmi minisztérium fein portjának (Budapest, Vili., Horánszky-utca 15.) dendők. Minden egyes jelentésnek a következő ada tartalmaznia: Családi és utónév, születési év, illetőse állandó tartózkodási hely, az eredeti felmentés határi, felmentés, bevárási engedély, illetőleg a bevonulás felfi gesztésének oka, továbbá az engedélyezésre vonatko rendelet vagy hivatalos intézkedés száma és kelte. 4. A 2. pont alapján kivételes bevárási engedély javaslatba hozható és döntése, mig visszatartható egyi nekről külön távirati javaslat nem szükséges, ha az illt tőkről a 3. pont szerinti jelentés beküldetik. A döntés a jelentés alapján fog megtörténni, n végből a folyó évi [26.331. ein. 4. számmal elrendeli röv indokolás a jelentésbe beírandó, a jelentés jobb sár v pedig színes irónnal felírandó: „Javaslat“. 5,6'. 5. A f. évi 11.900 ein. MG/A. sz. rendeletemmel álta-^N lánosságban 1917. évi december hó 31-ig felmentett hiva­tásos gőz- és motorcséplőgép kezelők és fűtők felmentése, ha annak indoka továbbra is fennáll, minden külön eljárás nélkül legalább 1918. február hó 15-ig meghosszabbítható. Ezen meghosszabbítás a közigazgatási hatóságok által az illető hivatásos gőz- és motorcséplőgép kezelők és fűtök felmentési igazolványára rávezetendő, hogy az illetők az 1918. évi február 16-án történő bevonulások alkalmával felmentésük meghosszabbítását igazolhassák. Átmeneti problémák. A háborúban a leszerelés kérdése épen olyan fontos és nagy feladat, mint békében a háború előkészítése és a mozgósítás volt. Tulajdonképen a hadsereg már a mögöttes országrészekben felállította régen mindazon parancsnoksá­gait és szerveit, amelyek a háborúból a békére való átme­neteit fogják előkészíteni és végrehajtani. Gazdasági életunk"^ a háborúban élénken befolyásolva volt, még pedig súlyosan ; ezen háborús gazdasági viszonyoknak békebeli gazdasági viszonyokra való átalakításának végrehajtására állította fel kormányuk az Átmeneti m. kir. Minisztériumot. A most Brest-Litovskban folyó béketárgyalások teszik különösen még aktuálisabbá, hogy szakmánk viszonyaival foglalkozzunk a háborúból békére való átmenet szempont­jából. Igen sok tárgy merül fel a háború alatt lényegesen megváltozott faipari, fakereskedelmi és erdőgazdasági viszo­nyoknak a békében való mikénti alakulása szempontjából. > Az Átmeneti Minisztérium már is hozzáfogott nagy munkájához. Legelőször adatgyűjtést rendelt el a Statisztikai Hivatal utján és az adatokra vonatkozó kérdőíveket 1917. december 15-ig kellett a hivatalnak beküldeni. Nem tudjuk, hogy mennyiben végzett helyes és célra­vezető munkát, mert hisz valamennyien tudjuk mily idegen­kedéssel viseltetik minden cég a saját viszonyaival való kutatásával szemben. A faiparosokhoz küldött kérdőivek megszerkesztésénél talán célirányos lett volna több faipari szakértő hozzászó­lását meghallgatni. Hiába jelenti ki a hivatal többizben az adatgyűjtő nyomtatványokon, hogy adóztatási cél kizárva; mégis részben az ezirányu aggodalmak, továbbá szociális munkásvédelmi problémáknak élénk firtatása azok az indo­kok, amelyek a bevallásoknál tartózkodóvá teszik a munka­adót. Sokszor nem adhat helyes adatokat számszerű kérdé­sekben ; elvi jelentőségű, különösen munkásvédelmi szociális problémákban pedig szépítve tüntetik fel a tényleges viszo­nyokat. Az adatgyűjtés kiterjed főként a háború előtti és a háború alatti viszonyokra, , tisztviselő és munkáslétszámvál­tozásokra, munkabérekre. Érdeklődik a telepberendezések és gépek iránt, polgári és katon; " tások mennyiségére Az adatgyűjtésből 3 é ’ome meg figyelmünket. Előszói illetve üzemtulajdonos a hát szakmára vonatkozólag) é: hozni még és hozzanak a

Next

/
Thumbnails
Contents