Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1931 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

S FEHÉRNEMUTISZT1TÓ IPAR lAVCtflf Mosógépek, röpjáratú-golyóscsapágyas S 8 I I centrifugák, vasalógépek, transzmisz­(extiliparl, gőzmosó, belmeíestő- sziós és direkt villanymotor-meghajtás- és vegyiparigyárak berendezési sál. Mérő- és öszerakógépek, gőzka- váliaiaía zánok, gőzölök, üstök stb. Uj és javitási Budapest V., Hollán-Uíca 5. munkálatokat vállalok. Telefon: aut. 192-89. Saját érdekében kérjen árajánlatot!! { 1 ÄVF AMTTVC ruhafesíő és vegyíiszíifógyár n. 1 liílll 1 Ilj BUDAPEST, IX., LÓNYAI-UCCA 51. őzmosódáknak és víszonttisztitóknak előnyös árak mellett gyors és pontos kiszolgálás, 'elefon : 874—97. Szállítás saját autónkon. Mintha csak a mi részünkre csinál­ták volna ezt a felhívást, a legutóbbi események teljes ismeretében és ha­tása alatt. Megindul egy áramlat, a meggondolatlan árrombolások, a hát­ha sikerül, sötétbeugrások meggátlá- sára, a toronyóra ígérgetésekkel való vevőfogás, az üzemnek minden el nem fogadható áron is munkával való ellátását, vad harci kiáltások mellett űzök jobb belátásra, eszméletretéritése érdekében és mindjárt akad, akinek csak azért nem jó a dolog, mert más csinálta és nem engedheti meg, hogy más ezzel érdemeket szerezzen. Most fordulatot vesz az ügy. Az eddig jobb belátáson levő „No, majd adok én neked“ kiáltással hátat fordít a jobb belátásnak és ugyanazt csinálja, amit eddig a szakma megrontásának tar­tott és hirdetett. Valahogy elveszítették az emberek a látásuk tisztaságát. Valahogy el­veszítették a higgadtságukat, a meg­fontoltságukat, az idegek lettek úrrá fölöttük, a leromlott idegek elannyira, hogy szinte úgy tűnnek fel, mint akik jobbra-balra, vadul hadakoznak, sebe­ket osztanak és a harc okozta elvakult- ságban nem veszik észre, hogy önma­gukat is halálra sebezték. A felhívás minden szava helytáll. Nem lehet állandó vevőkörre szert tenni az árak lerombolásával. Mert a munka minőségének rovására megy, a vevő pedig hamar rájön erre és amellett, hogy otthagyja, rossz hí­rét is kelti az üzemnek. Az is meg­történhetik, hogy rákényszeríti a jö­vedelméről való lemondással is szak­társait, hogy kövessék őt és akkor mindenki visszatér a rendes helyére, de a jövedelem, az mindkettőnél el­marad és beáll a krízis. Hogy lehet-e valakinek ez az érdeke, nem hisszük, sőt határozottan tagadjuk. Nem adtuk fel azonban a reményt, hogy ez a hadakozás mégis meghozza a gyümölcsét és azokat, akik a meg­egyezés akadályai voltak, a békiilé- kenység, a saját érdekük felismerése végül mégis egy táborba tereli. Talán az uj éy, uj meggondolásokat hoz. Az újév küszöbén. Jelen számával immár a negyedik évfolyamába lép a „Fehérnemütisztitó Ipar.“ Egy lap életében nem hosszú idő, azonban egy fejlődő gyermek éle­tében sokat jelent. A halandóság a csecsemőkoruaknál a legnagyobb s ha erőteljes a fejlődés, fneg van minden ok annak feltevésére, hogy a gyer­mekbetegségeket legyőzve, hivatását be fogja tölteni. Nem is vonható kétségbe, hogy la­punk a hozzáfűzött várakozásnak megfelelt. Talán meg is haladta ezt, mert bizony nagyon sokan rövidebi) életűnek képzelték, mint amilyen kort megért. Ha ez igy van, akkor ezt ki­zárólag annak a szellemnek köszön­heti, álneiy a lap irányításában állan­dóan megnyilvánult és amely nem en­gedte, hogy hasábjai egyéni érdeke­ket szolgáljanak, még kevésbbé, hogy személyi éllel biró harcok szinterévé tétessenek. Egy szaklapnak csak addig van lét- jogosultsága, mig az általános szak­mai érdekeket istápolja és ezek mel­lett a szakma színvonalát tanító célú közleményeivel szolgálja, a napi poli­tika, a személyi ellentétek kizárásával. Ez az elv érvényesült a lap irányí­tásában a múltban és ez kell, hogy ér­vényesüljön a jövőben is, mert az el­lenkezője megfosztaná a testületet a nagy értéket jelentő lapjától. Reméljük, hogy a tagoknak a lap iránti érdeklődése még fokozódni fog és ez fogja a lap irányítóinak az erőt és buzdítást adni ahhoz, hogy érté­kessé, hasznossá tegyék minden olva­sója számára is, amihez ezúttal is^ kérjük támogatásukat. Sárik Lajos ipt. elnök, felelős kiadó. ROSENTHAL ISTVÁN géplakatos mester, gépjaviti műhelye " BUDAPEST, VII., DOB UTCA 90. SZ. Telefon: József 450—89. Vállal mindennemű mosó ipari gépek 7javítását és üzemek teljes felszerelését. t^loijarosagi ules. ' December hó 1 -éli tartotta az ipartes­tület elöljárósága az év utolsó ülését Sárik Lajos elnöklete alatt. A szokásos forma­ságok elintézése és az előző ülés jegyző­könyvének hitelesítése után, az elnökség elterjesztésére elhatározta az elöljáróság, hogy a Nöiruhakészitök Országos Szövet­sége által indított mozgalomhoz csatla­kozva ‘felterjesztést '.intéz a vallás- és köz- oktatásügyi minisztériumhoz, az operabál megtartása érdekében. A m. kir. pénzügyigazgatóság 'megkere­sésére Szedlák József, Biró Jenő, Mattyas- sovszky Ferenc és többek felszólalása után elhatározta a a elöljáróság, bogy a szakmajegyzék elkészítését e ad utasítást az irodának és felhívja a tagokat a szüksé­ges adatok szolgáltatására. A szakmai áralakulás kérdését és az ez ügy­ben megindult mozgalmat tette ezután vita tárgyává az elöljáróság és tekintettel arra hogy az egész ipar anyagi érdekei teszik kívánatossá valamely, a tagok összessége be­vonásával megállapítandó egyezmény léte­sítését. ennek elősegítésére bizottságot küld ki melynek egyik feladata lesz az is, hogy a kiadandó újabb árjegyzékre nézve tegyen javaslatot. Tudomásul vette az elöljáróság, hogy a fehérnemütkztitó ipar jogosulatlan gyakor­lásáért özv. Henkel Jánosné 24 pengő, ök­rös Sándorné 50 pengő, Katucsek Károlyné 20 pengő, Borbándi Gyula 20 pengő, Oprán György 50 pengő. Dávid Ferenc 44) pengő pénzbírságra ítéltettek az I. fokú rendőri- büntetőbíróság által. Jegyző bejelentésére, hogy a mesterek ré­szére tartandó továbbképző tanfolyamhoz a m. kir. áll. felsőiipariskola igazgatója Nagy Győző Öméltósága díjtalan előadót ajánlott fel az elöljáróság az ajánlatot kö­szönettel vette tudomásul és felhívta az iro­dát, hogy a tanfolyamot a létesítendő meg­állapodásnak megfelelően hirdesse meg. Szabó Rezső elöljárósági tagnak e tiszt­ségéről, valamint a lap felelős szerkesztői minőségéről való lemondását arra a kivá­lóan értékes munkásságra tekintettel, ame­lyet Szabó Rezső az ipar és a tagok érdeké­ben mindkét minőségben kifejtett, a lemon­dást nem veszi tudomásul és felkéri Szabó Rezsőt tisztségei további megtartására. Az egyik gőzmosóda gyári jellegének megvizsgálására a hatóság megkeresésére bizottságot küldött l<i az elöljáróság. A vizsgálat eredményéről szóló jelentést a kér. elöljáróságnak küldi meg az ipartes­tül et. Még nehány beérkezett jelentést és kér­vényt ' ádminisztrationá lis ügyet intézett még cl az elöljáróság és ezek után Sárik elnök az elöljáróság tagjainak kellemes ün­nepeket kiváltva berekesztette az ülést,

Next

/
Thumbnails
Contents