Fémiparosok Lapja, 1926 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-05 / 1. szám

FÉMIPAROSOK LAPJA A BUDAPESTI SASOQOS, SZERELŐ, FÉMNYOMÓ, LEMEZELŐ, RÉZÖNTŐ, BRONZ ÉS RÉZMŰVES IPARTESTÜLET Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI. Liszt Ferenc-tér 7 Telefon-szám 86—20 ■'■' ■'■' ■' ■' ■' ■'■' ■'■' ,'i ■' ■' ■' ■ HIVATALOS KÖZLÖNYE A SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS: BECSEY ANTAL Munkatárs: Dl*. RÉVAY ZOLTÁN iparhatósági biztos Megjelenik havonta kétszer Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejében kapják Előfizetési dij negyedévre K 40.000 ■ r;Lyj. v vr/. ~yr"; yf, '.y..1; y;raw. Becsey Antal újévi üdvözlése Az újév napján testületünk elöljárósága majdnem teljes számban jött össze a Qellért-szálló vendéglőjében, ahonnan Becsey Antal testületi elnök lakására vonult. Az elöljáróság élén Spitzer Miksa alelnök keresetlen szavakban tolmácsolta a testület jókívánságait az uj- esztendő alkaimából. Kifejezést adott azon általános óhajnak, hogy az elkövetkező esztendő hozza meg a békés munkálkodás lehetőségét, a feltornyosult gondok sötét felhőinek eloszlását és a békés termelés lehetőségét. Szűnjön meg az egyenetlenség magyar és magyar, ember és ember között és tartsunk össze mindnyájan magasabb célok elérésére való törekvésünkben. Kéite az elnököt, hogy azt a mai időkben különösen mél­tánylandó közhasznú tevékenységet, melyet a testület tagjainak érdekében több mint egy évtized óta kifejt, továbbra is vállalja és ehhez kéri a sors kegyét számára. Becsey Antal elnök meghatóban válaszolt az üd­vözlésre. Szívesen vállalt és vállal ezután is közfunk­ciót, bár nem tudja, hogy meg tud-e felelni mindama követelményeknek, melyek ezáltal reá háramlanak. Han­goztatja, hogy ha közpályán netán el is követett hibá­kat, mindig a jóhiszeműség vezérelte. Szívesen vállalja a testület reábizott vezetését a jövőben is, mert iparos­társai részéről lelkes támogatásban van része és re­méli, hogy továbbra is módjában lesz eredményesen működni. A jókívánságokat hálásan köszöni és a tes­tület minden egyes tagjának boldog ujesztendőt kiván. A küldöttség tagjai az elnököt lelkesen éljenezték és a szeretetreméltó háziasszonyt, aki közismerten hi­res konyháján sült „jó hazai“ pogácsával egy kis „bó­kával“ és füstölni valóval kedveskedett, szintén körül­vették jókívánságaikkal. Bádogos-zsebnaptár Farkas Izor karlársunk szerkesztésében, csinos kiállításban és elsőrangú tartalommal jelent meg a Bádogosok és Szerelők Szaknaptára. A naptári részen kívül a mindennapi életben kartársainknak ezer kér­désre választ adó táblázatok, tudnivalók és egy naptár keretén is túlhaladó szakirodalmi értékű, a legelismer­tebb szakférfiak tollából eredő, a praktikus tudást kimélyitő ismertetések vannak a naptárban. Az előszót Becsey Antal, a szakcikkeket Streck Ede, Lázár Lajos, Feyér Gyula és mások irták. Kartársainknak kitűnő szolgálatot tesz a kis könyvecske, melynek ára mindössze 45.000 korona és a szerkesztőnél vagy testületünk irodájában kapható. svéd forrasztólámpák Raktáron tartunk minden méretű lámpákat és ezek szakszerű javí­tását vállaljuk. magyarországi vezérképviselete és lerakata: WIESNER KÁROLY szerszámipari és kereskedelmi r.t. Budapest V.Csáky-u. 9. Tel.: T. 3-04

Next

/
Thumbnails
Contents