Fémiparosok Lapja, 1928 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1928-01-05 / 1. szám

j.i.. ■ .»-gi, VI. évfolyam Budapest, 1928 }aruár 5. 1. szám FÉMIPAROSOK LAPJA » BISOAPÉSTI SáDOfiOS, SZERELŐ, FtMNYOMÓ, LEMUEI6, RÉZÖNTŐ, BRONZ ÉS RÉZKŰtfES IPARTESTÜLET Szerkesztőség és kiadóhivatal: HIVATALOS KÖZLÖNYE Megjelenik havonta kétszer A SZERKESZTÉSÉRT FELELŐS: SEC5EV ANTAL Budapest, VI. Liszt Ferenc-tér 7 Telefon-szám _ _ T. 286—20 Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejében kapják Munkatárs z « R É V Ä ¥ 2E Cí 5* Y H N testületi Ügyész Előfizetési dij negyedévre P 3*20 tiannaeu'e1 u" Búcsúzó Budapest székesfőváros tanácsa a testüle­tünknél több, mint tiz éven át betöltött ható­sági biztosi tisztem alól, négy más ipartestületi biztossal együtt, felmentett s helyettünk a fővá­ros kebelébe tartozó tisztviselőket ren­delt ki. % Amidőn biztosi tisztemtől megválók, kije­lentem, hogy mindig büszkeségemnek tekintet­tem, hogy azt viselhettem. Elmondhatom, hogy távozásomkor csak kedves emlékeket viszek magammal, mert a testület vezetősége és tagjai részéről mindig a legjobb megértésben, sőt baráti együttérzésben részesültem, s amint engem mindig a legjobb szándék vezetett, azt tapasztaltam én is minden irányban. De magammal viszem a magyar ipa­rosság iránt érzett tiszteletet is, mert vele való együttműködésem alatt az a meggyőződésem, hogy az a nemzetnek nagyértékü, s nagyfon- tosságu rétege, sokszorosan fokozódott. Feladatom betöltését könnyűvé tette az, hogy a testület tagjai nagy érettséget tanúsítot­tak vezetőik kiválasztásában, s mig máshol elő­fordul, hogy a személyes érvényesülést keresők jutnak a testület élére, nálunk az érték, az ér­dem és kötelességtudás voltak az egyedüli szem­pontjai a kijelölésnek, s igy a mi testületünk vezetése egyenesen mintaszerű színvonalra emel­kedett, s a közért való önzetlen fáradozásra pél­dát adóvá vált. Bucsuzásom alkalmából a legnagyobb há­lának adok kifejezést a testület vezetőségével, tagjaival, s a feladatomban nagyban támogató testületi iroda tisztviselőivel szemben. A biztosi tisztemtől való bucsuzás fájdal­mas érzését az enyhíti, hogy ügyészi minőség­ben további összeköttetésben maradok a testü­lettel, s annak ezután is szolgálatára lehetek, s szerény munkatársként dolgozhatom elnökünk eszményének, a magyar iparosság egységes, hatalmas szervezetbe való egyesítésének meg­valósításáért. I\ot. JunKers gázfűtésű meleg v izteés sziiléKei világhírűé 1c, minden célra a legjobban pasználpalók. Fürdőkályhák úgy a legegyszerűbb mini a legválaszíékosabban be­rendezett fürdőszobák számára. A1 gázfürdőkályf)ák auíomaíikus gyújtással működnek, kiégés kizárva. Aluiogeyserelc egyes lakások és egész épületek központi melegvízellá­tására. A késsülékelí a szakmabeli kereskedöfaiél Kaphatóié Gyár: Junkers <£ Cq Dessau Felvilágosítással szolgál a magyarországi vczérképvlselö: Ungár Cúsxló, Budapest, VII., Damjanicß-u. 26/b­Telefon: József 419—72.

Next

/
Thumbnails
Contents