Fémiparosok Lapja, 1931. december (9. évfolyam, 9-10. szám)

1931-12-15 / 9-10. szám

LX. évfolyam 1931 december 15 9—10. szám FEMIPAROSOK LAPJA A BUDAPESTI BÁDOGOS ÉS SZERELŐ IPARTESTÜLET HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VI, Liszt Ferenc-tér 7. sz. Telefon : Aut. 28-6-20 Felelős szerkesztő és kiadó • BECSEY ANTAL Szerkesztő: HEGEDŰS MÁRTON Munkatárs: EGYEDI JENŐ Megjelenik havonta kétszer Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejében kapják Előfizetési dij egy évre a „Viz és Világítással“ együtt P 12.— Kardos Bernát Lengett a fekete selyem zászló... és egy egy­szerű fekete koporsót vitt a vállán nyolc mester... A nyolc mester vitte a kilencediket, bánatba- borultan ... És a koporsó utón. gyászos fájda­lommal egy hosszú menet. . . Könnyekkel telve a szemek. .. némán, hangtalanul mentek a százak, csak néha néha tört fel egy-egy elnyo­mott sóhaj, magukba folytott öreg imának halk szófoszlányai . ., És megállóit a nyolc mester a kilencedikkel a vállán a frissen hantolt sirgödör előtt... és lassan leemelték a vállaikról. . . Leengedték a földre, a földbe ., , És a százak, a család, a mesterek, a ro­konok, a barátok az ismerősöktgyülekeztek és körülállták a nyitott sirt .. . És bánatos remegéssel, fölhangzott a szó: „Eljöttünk sírodhoz Kardos bátyánk, szeretett ügyvezető elnökünk!! Könnyezve, sírva, zokogva szállt a szó a a beborult novemberi éghez ... ... Árva voltál. .. Árva mint * mi mindany- nyian iparosok. . . szegényen, elhagyatottan kezdted . . . ...A Te sorsod íszimboluma a magyar iparos életének, hiszen mi is egyedül járjuk életünk rögös útját. . . ... A kalapács, ármunka volt mindened ... ... De ezenfelül és mindeneken felül a szakma ... a Kartársak... az^ Ipartestület... Közel négy évtizedig áltál az élen és szerveztél és mutattad az utat... Mintaképe voltál a puritán, igaz, becsületes magyar kézműves mesternek . .. kiben összpontosult a nagyszerű, a kiváló szakember minden''tudása és felkészültsége.-, de akiben élt, tüzelt, lángolt a közösséged, az Ipartestületed iránti szere'et és ragaszkodás ■ .. .. . Amikor Te és más bevégezte napi robotját, amikor a műhelyekben elült a kalapács hangja és pihenned kellett volna, Te akkor kezdted újra a munkát az Ipartesfületben . • . . . A Te szived mindenkié volt... a lelked pedig nyitott könyv, melyből mindannyian olvas­hatunk -.. ...A Te családod közel ezer tagot szám­lált, mert az Ipartestület minden tagja testvéred, gyermeked volt .. . És feltör a hangos zokogás ... és a dacos férfiszemek százai könnyben úsznak .. . De hallszik a szó tovább . .. ... A Te utad egyazonos e Csonkaország kézműves iparosainak utjával. . . .. . Szegényen kezdted és szegényen, min­den nélkül távozol . . . .. . Ha az élet nem is adott sok örömet, anyagi javakat — egyet kaptál az isteni gond­viseléstől : törhetetlen és akadályokat nem is­merő akaratot. .. ... És ez az acélos akarat párosult a fér­fias meggondoltsággal, a gyakorlati élet tapasz­talataival . •. . . . Sosem voltál nagyratörő, minden csele­kedetedben őszinte és becsületes voltál... ... Nem ismertél hizelkedést, hazugságot, férfi voltál, egész férfi.. . ... És most, hogy sírod fölé, az őszi hideg föld göröngye hull, mely elválaszt Tőled e földi életben, most, hogy Istennel megbékült lelked a kék azúrok titkos szférájába lendül, most tudjuk csak igazén, most érezzük teljes való­jában, mit vesztettünk benned Kardos Bernát... . . Szóljon a lelked Úristened zsámolyához és kérd és közvetítsd a Kartársaidnak és Tes­tületednek baját, fájdalmát... ... És maradj meg ott fönt is „Ügyveze- tőnk“-nek, mert hiszen Te tudod, milyen nagy, milyen rettenetes nagy a mi bajunk . . . . . Megindultak a göröngyök, a fagyott föld dübörögve hullott egy egyszerű fekete koporsóra... És száll az ima, évezredek gyötrelmes vágya..■ Kardos Bernátért imádkoznak, remegő, fáj­dalmas ajkakkal, könnybeborult szemekkel fér­fiak, kérges kezű, robotos mesterek, kézműves mesterek, az első mesterért... „És maradj meg ott fönt is „Ügyvezetőnk“- nek, mert hiszen Te tudod, milyen nagy, milyen rettenetes nagy a mi bajunk“ . .. Ámen. Hegedűs Márton.

Next

/
Thumbnails
Contents