Fémiparosok Lapja, 1932 (10. évfolyam, 1-24. szám)

1932-01-15 / 1-2. szám

X. évfolyam 1932 január 15 1—2. szóm FEMIPAROSOK LAPJA A BUDAPESTI BÁDOGOS ÉS SZERELŐ IPARTESTÜLET HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest VI, Liszt Ferenc-tér 7. sz. Telefon : Aut. 28-6-20 Felelős szerkesztő és kiadó - BECSEY ANTAL Szerkesztő: HEGEDŰS MÁRTON Munkatárs: EGYEDI JENŐ Megjelenik havonta kétszer Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejeben kapják Előfizetési dij egy évre a ,,Viz és Világítással“ együtt P 12.— Jegyzőkönyv, felvétetett a Budapesti Bádogos és Szerelő Ipartestület 1931. évi december hó 16-án tartott rendes havi elöljáró­sági ülésén. Jelen vannak: Becsey Antal elnök, Hegedűs Márton alelnök, dr. Zobor Miklós iparhatósági biztos, Farkas Izor, Farkas János, Halász Manó, Kvila Gyula, Lakos Jenő, Lammel Kálmán, Lukács János, Margittai Gyula, Spitzer Salamon, Stein Vilmos, Steinberger Mór, Weinberger Mór elöljárók, Egyedi Jenő pénztáros, Friedrich Boldizsár és Szabados Ármin számvizsgálók, Komáromy Ferenc mint vendég, Major Fe- rencné jegyzőkönyvvezető. Távolmaradásukat igazolták: Buchta Károly, Böhm József Géza, Fekete Ödön, 11- kovits Jakab, Kalocsay Kálmán, Klement János, Kovács Antal, ifj. Fort Oszkár és Kosa Antal elöljárók, ifj. dr. Elek Andor ügyész. Nem jelentek meg: Datner Ignác, Kertész Mihály, Tóth Imre, Varsa Sán­dor elöljárók. Becsey Antal elnök az ülést megnyitja, üdvözli a meg­jelenteket. A jegyzőkönyv hitelesítésére Margittai Gyula és Stein Vilmos urakat, vezetésére Major Ferencnét kéri fel. Elnök szomorú szívvel jelenti és meleg szavakkal emlékezik meg Kardos Bernát ügyvezető elnök elhunyté­ról, aki három évtizeden keresztül fejtett ki tevékenységet a testületnél, akit mindenki ismert, szeretett és becsült. Kardos Bernát emlékét örökre szivünkbe zárjuk, agilis jó barátja volt a szakmának és kedves halottja marad a szakma minden egyes tagjának. Előljárósági ülés a bejelentést állva hallgatja végig kegyelete jeléül. Elnök indítványára előljárósági ülés ha- tározatilag kimondja, hogy az özvegynek részvéttávirat küldessék és a jegyzőkönyvben megörökittessék. Elnök ezután megemlékezik Spitzer Miksa kartársunk nejének és Lammel Kálmán kartársunk édesanyjának el­hunytéról. Előljárósági ülés a bejelentést tudomásul veszi. Stein Vilmos szólal fel, özv. Kardos Bernátné ré­szére kér csekély kegydijat megállapítani. Becsey Antal elnök jelenti, hogy 150 pengőt átutal­tunk özv. Kardos Bernátnénak. Farkos Izor közli elöljárósággal az önsegélyző Egye­sület azon határozatát, mely szerint ha lehetőség és mód van rá, úgy özv. Kardos Bernátnénak szavazzon meg az elöljáróság valami kegydijat. Jelenti egyben, hogy az ön­segélyző Egyesület a maga részéről segélyben részesítette özv. Kardos Bernátnét. Elnök ismerteti a testület nehéz anyagi helyzetét és kéri az elnökség hatáskörébe utalni e kérdés eldöntését. Alelnök javasolja, hogy gyűjtés utján kell azt az ősz­szeget megszerezni, mely elég volna arra, hogy Kardos Bernát emlékének adózva, sirkövet állíthassunk. Előljárósági ülés mindkét indítványt elfogadja és ahhoz hozzájárul. Irodatiszt az utolsó előljárósági ülés jegyzőkönyvét olvassa fel. Stein Vilmos kéri, hogy a Gázmüveknél oly értelmű eljárás történjék, hogy a rossz gázkályhák helyett a Gáz­müvek ne adjanak mindjárt uj kályhát, hanem javíttassák azokat. Farkas János szól hozzá, kijelenti, hogy ez ügyben a Gázmüveknél az eljárás megtörtént. A Gázmüveknél ki­kijelentették, hogy ilyen munkálatokkal nem kívánnak fog­lalkozni, sőt ezen kályhák kijavítására mesterek kijelölé­sét kérték. Becsey Antal elnök kéri, hogy amennyiben a Gáz­müvek tényleg nem csinálják ezt, úgy ne forszírozzuk az esetet, nem tartja helyesnek, ha ilyen apró dolgokkal lesz zaklatva a Gázmű. Hegedűs Márton alelnök szól hozzá, meggállapitja, hogy a Gázmüveknél az eljárás ezen ügyben megtörtént. Farkas Izor a jegyzökönyvhöz szól és megállapítja, hogy előző előljárósági ülésen csak annyit mondott, hogy alelnöknek a titkári teendőkkel való megbízását a köz­gyűlés utáni előljárósági ülésig javasolta. Jegyzőkönyv ezután tudomásul szolgál. Irodatiszt a pénztárvizsgálati jegyzőkönyvet olvassa fel. Margittai Gyula az előző havi tagdijbevételi tételek ismertetését kéri. Ismertetés után megállapítja, hogy az egy szeptem­ber hónap kivételével a tagdijak bevételi összege körül­belül egy nívón mozog. Friedrich Boldizsár számvizsgáló kijelenti, hogy a pénztárvizsgálatot megejtették és mindent a legnagyobb rendben találtak. Kéri egyben az alelnököt, hogy minden kifizetést aláírásával lásson el. Pénztárvizsgálati jegyzőkönyv ezután tudomásul szolgál. Alelnök jelenti, hogy a Fémmüves Ipartestülettől ne­künk járó tartozásukat 1932. évi január hó 1-től kezdődően fogják törleszteni. Az OKT-val kapcsolatos tartozást 306 pengőt, sikerült 182 pengőben megállapítani, illetve ilyen összegre lett redukálva, mely összegből mást már 50 pengőt kifizettünk és minden hónapban 30 pengőt fogunk tör­leszteni. Az Iposznál még nem tudott érdemleges el­intézést biztosítani. Jelenti továbbá, hogy a végrehajtások terén a hatóságoknál tapasztalt hanyagságot. Megállapítja, hogy éppen a legnagyobb cégeknél találkozunk a leg­nagyobb ellenállással. Tagdijaikat azért nem akarják fi­zetni, mert azt hangoztatják, hogy ők gyáriparosok és mint ilyenek a Gyosz tagjai. Azon nézetének ad kifeje­zést, hogy szerelőipart gyárszerüen nem lehet űzni és igy az ilyen cégek igen is kötelesek a testület tagjai lenni. Felhatalmazást kér arra vonatkozólag, hogy az ilyen cégek ellen energikusan járhasson el. Jelenti, hogy ke­rületi kamarai értekezlet volt, ahol felszólalásában rámu­tatott arra, hogy éppen a mai súlyos gazdasági viszonyok

Next

/
Thumbnails
Contents