Fémiparosok Lapja, 1934 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-01 / 1-2. szám

XI ÉVFOLYAM 1934. JANUÁR HÓ. 1-2. SZÁM FÉMIPAROSOK LAPJA A BUDAPESTI BÁDOGOS ÉS SZERELŐ IPARTESTÜLET HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VL, Jókai-u. 4. Telefon : Aut 28-6—20. Felelős szerkesztő és kiadó: BECSEY ANTAL Szerkesztő : HEGEDŰS MÁRTON Munkatárs : EGYEDI JFNŐ Megjelenik havonta kétszer Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejében kapják A Székesfőváros Gázmüvei megkötötték a szerződést. Ismcietes kartársaink elolt, hogy a gázmunkákra vonatkozólag sokáig tárgyalt úgy az tpartestület, mint a SzövetKezet. A szerződést a polgármester is jóvá­hagyta és ez év január hó 1-ével lépett életbe- A szer­ződés-szövegét szóról-szóra alábbiakban adjuk közre: — Alulírott Bádogos és Szerelőmesterek Ipari Szö­vetkezete budapesti bej. cég tagjainak utján elvállal­juk, hogy Budapest Székesfőváros Gázmüveinek gáz- közcső-hálózata mentén fekvő mindazon ingatlanok­ban, amelyek még egyáltalán nem, vagy csak rész­ben vannak gázberendezésekkel -ellátva, a gáz hasz­nálatát terjesztjük és az ingatlantulajdonosokat a gáz bevezetésére rábírni törekszünk, továbbá tagjaink utján vállaljuk a Gázmüvek utján kiadandó nem ak­vizíciós munkák végzését is az alábbi feltételek mellett; 1. Akvizíciós munkák. 1) Tudomásul vesszük ,hogy a Gázmüvek az ak­vizíció' .előmozdítása érdekében az ingatlan tulaj­donosoknak egyelőre az alábbi kedvezményeket haj­landó, myujtani: a) Az utcai közcsőtől a telekhatárig terjedő csat­lakozó vezetéket díjtalanul kcsziíi. b A gázmérő és fogyasztó tárgy között a belső vezetékeket a tűzhelyek és vízmelegítők részére da­rabonként és az önköltségen számított 40 pengő, egyéb. berendezési tárgyak részére darabonként és az önköltségen számított 10 pengő értékig! díjmentesen készíti. c) Az ingatlanon belül a csatlakozó vezetéket a gázmérőig, valamint az előző pontban meghatározott munkálatokat a 40 pengőt, illetve a 10 pengőt meg­haladó értéken felül önköltségi áron készíti. d) A Gázmüvek az akvirált ingatlan-tulajdonosok, illetve fogyasztók részére a munkálatok értéke szerint 6—24 hónapra terjedő részletfizetési kedvezményi adnak. e) Fogyasztótárgyakat bérbeadnak, esetleg elad­nak önköltségig mérsékelt áron. t) A bérbeadott fogyasztótárgyakat részben még az önköltséget sem fedező átalányárért, részben pedig díjmentesen szerelik fel. Tagjaink akvizíciós tevékenységükben hangsú­lyozni kötelesek, hogy az előkészítő lépésekből kifo­lyólag a Gázmüveket kötelezettség nem terheli. Ezért szigorúan tilos, hogy az akviráló iparos akár közvet­len. akár közvetve a rendelőknek külön kedvezményt, vagy helyettük fizetést ígérjen, illetve teljesítsen. 21 Az akvizíciós tevékenység kifejthető olyan helyeken is, ahol a gáz már be van! vezetve, de a gáz használatát sikerül újabb, vagy nagyobb teljesítmé­nyű fogyasztótárgyak bekapcsolásával fokozni. A - kedvezmények ugyanazok, mint az uj bevezetéseknél. Az akvizíciós tevékenység és a kedvezmények újonnan épült házakra és épületrészekre nem vonat­koznak. Kivétel ez alól az az eset, amikor az épülő ház tulajdonosa arra kötelezi magát, hogy valamennyi lakás konyháját gáztűzhellyel és ezenfelül valameny- nyi fürdőszobáját kizáróan gáztüzelésű vízmelegítő­vel i átja el. Csatlakozó-vezetékekre akvizíciós kedvezmények csakis oly ingatlanoknál nyújthatók, amelyeken leg­alább 4 lakás van és az ingatlanon levő összes laká­soknak legalább 5 százaléka már az akvizíció alatt a gáz. bevezetésére és a fogyasztótárgyak bekapcsolá­sára kötelezi magát és ezáltal biztosítja a gázfogyasz­tást. Az ieljáró szerelőcégek ezekről a kedvezmények­ről, illetve ezek feltételeiről az érdekelt ingatlantu­30 éve fennálló Hl#. IttlIS' Ü ttffii Hl betegség miatt Ol<SÓn átadó. Vámos Lipót, V-, Vilmos császár ut 46. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents