Fémiparosok Lapja, 1935 (12. évfolyam, 1-18. szám)

1935-01-01 / 1-2. szám

1115. JANUÁR HÓ 1—2. SÉÁM ÉU-, ÉVFOLYAM FÉMIPAROSOK LAPJA A BUDAPESTI BÁDOGOS ÉS SZERELŐ IPARTESTÜLET HIVATALOS KÖZLEMÉNYEI Szerkesztőség: Feleié« szerkesztő és kiad6: BECSEY ANTAL Megjelenik havonta kétszer Budapest, VI., Jókai-u. 4. Szerkesztő : HEGEDŰS MÁRTON Ipartestületi tagok tagsági dijuk Telefon : Aut. 28—6—20. Munkatárs : EGYEDI JENÓ fejében kapják A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara szabály­zata a tisztességtelen versenyről szóló 1923: V. t.-c 44. §-a alapján alakuló választott bíróságról 1. §. A Budapasti Kereskedelmi és Iparkamara a tisztes­ségtelen versenyről szóló 1923.! V. te. 44, §-a, valamint a kereskedelemügyi miniszter és az igazságügyminisz­ter '690/1934. I. M. számú Rendeletének 1, §-a (aláb­biakban R.) alapján a Kamarában választott bírósá­got létesít. ( , '(• V : 2. §. A bíróság cime: a budapesti kereskedelm lés ipar­kamarának a tisztességtelen verseny kérdésében eljáró választott bírósága. Székhelye. Budapest. J 3. §. A választolt bírósági testület^tagjai: ' r a) a R. 3. §-a szerint az igazságügyminiszter részé­ről az elnöki működésre kijelölt itélőbirák. b) a budapesti kereskedelmi és iparkamara a teljes ülése által a zsuritágokj sorából egy évre választott bi­zottságok tagjai. Az egyes ügyekben eljáró választott bírósági ta­gok (ez elnököt ide nem értve) a bizottságok tagjai sorából kerülnek ki (6—15. §.), Azonban a R, 3, -§ ának 3. bekezdése szerint a fél, aki sem nem kereske­dő, sem nem iparos, vagy kereskedő ,vagy iparos ugyan, de üzleti telepe nem a kamara területén van, a választott biróság egy tagját szabadon választja, te­hát a választott bírósági testület sorába nem tartozó személyt is megnevezhet. i > 4 §. Amennyiben ,a R. 7. g-ának 3. bekezdése alapján az elnök maga nem jár el, a választott biróság működé­sének előkészítésére szükséges tennivalókat a kamara titkárai közül az érre kijelölt választott bírósági titkár látja el. ö tűz különösen határnapot az elnök megvá­lasztására (a R. 4. §. 2, bekezdése,) A választott biróság titkárát a kamara elnöke je­löli ki. A biróság titkárának az üléseken tanácskozási joga van (a R. 5, és 7. §-a.) Azokat a tennivalókat, amelyek a rendes bírói el­járásban a segédhivatalok ügykörébe tartoznak, a ke- (kérelmi és iparkamara látja ei a R. 5, §, 2. bekezd.) 5. i A választott bíróságnak a kamara által választott I tagjait tiszteletdij nem illeti meg (a R. 3, §, utolió be- 1 kezdése. A biróság elnökét, valamint az e;öadú tit­kárt .nemkülönben a bizottság tagjai közé nem tar­tozó választott bírót tiszteletdij i leti meg (a R. .4 §-a) Az előadó-titkár díjazását a kamara elnöke állapítja meg (a R. 12. §-a). A bizottságok tagjai közé nem tartozó választott bíró tiszteletdiját ítéletében a választott biróság álla­pítja meg (a R. 3. §-a). 6. §. A 3. 7. b) pontja szerint alakuló bizottságokat a kamara teljes ülése választja egy évi időtartamra. E bizottságok vegyes bizottságok (7. §.) és szakbizott­ságok (8. §.) Mindegyik bizottság tizennégy tagból éli. Aki ellen csőd vagy csökönkivüU kényszeregyezségi eljárás van folyamatban, a bizottság tagjává nem vá­lasztható. Az elhajt, l emondott, csőd, vagy csődöinkivüli kény­szeregyezség ieljárás alá került tag helyébe az egy évi idő hátralevő részére a kamara elnöksége jelöl ki tagot. 7. §. A vegyes bizottságok tagjait a gyakorlati élet te­rén működő kereskedők és iparosok sorából, szak­mák szerint elkülönítés mellőzésével, de a szakmák szükségleteinek lehető figyelembevételé vél kell megvá­lasztani. A R. 3. §-a szerint bizottsági taggá gyakorló ügyvédet is meg lehet választani. A vegyes bizottságok száma.- 10. 8. §. A vegyes bizottságokon (7. §.) kívül a kamara teljes ülése szakbizottságokat is választ; még pedig pénzügyi, biztosítási ügyi, expoitügyi és egyéb szakbizottságokat. 9. I. Az egyes ügyekben eljáró választott biróság tag­jai sorsolás utján nyerik tisztüket. Ha a peres fejek mindegyike ugyanazon szakbi­zottság által képviselt szakmához tartozik, e szakbi­zottság tagjai közül sorsolnak. Egyéb esetekben a ve­gyes bizottságok közül előbb az egyik bizottságot kell

Next

/
Thumbnails
Contents