Halászat, 1944 (45. évfolyam, 1-10. szám)

1944-01-15 / 1. szám

A HALÁSZAT MINDEN ÁGAZATÁT FELÖLELŐ SZAKLAP — KIADJA: AZ ORSZ. HALÁSZATI EGYESÜLET FŐSZERKESZTŐ: UNGER EMIL DR. - FELELŐS SZERKESZTŐ: IFJ. DR. SZABÓ ZOLTÁN Kéziratok és szakkérdések a szerkesztőség címére küldendők Előfizetési díjakat és hirdetéseket az Országos Halászati Egyesület Budapest, V. kér., Kossuth Lajos-tér 11 II. em. 255 fogad el MEGJELENIK EGYELŐRE MINDEN HÓ KÖZEPÉN Az Országos Halászati Egyesület tagjai tagdíj fejében kapják. í Egész évre 24 pengő. Nemtagoknak előfizetési díj: j Fél évre 12 pengő. : Külföldre egész évre 30 pengő. Postatakarékpénztári csekksz.: 10.094. — Állami alkalmazottaknak 50 %-os kedvezmény jár. Verantwortlicher Redakteur: Dr. Zoltán Szabó jun. Administration: Ungarischer Landesfischerei-Verein, BUDAPEST, V., Kossuth Aajos-tér 11. II. em. 255. Szerkesztőség: Budapest, II., Herman Ottó-út 15 sz. Országos m. kir. Halélettani és Szennyvízvizsgáló Intézet HALÁSZAT — (FISCHEREI) FACHBLATT FÜR DIE GESAMTINTERESSEN DER FISCHERF1 Organ des Ungarischen Landesfischerei-Vereins Budapest. Redaktion: Kgl. Ung. Landesanstalt für Fischereibiologie und Abwasserkunde. Budapest, II., Herman Ottó-út 15 sz. TARTALOM: A negyvenötödik évfolyam. Ifj. Zimmer Ferenc. — A „Halászat'1 fordulójára. Országos Halászati Egyesület Elnöksége. — A „Halászat“ jubileu­mára. Dr. v. Paluzsay László. — Szaklapunk 45. évében. Répássy Miklós. — A tó­gaz ' rságok jelentősége közélelmezésünkben. Manninger G. Adolf. — A limnológia fejlődése és mai állása. Dr. Maucha Rezső. — A halászatról és ami vele összefügg. id. '' n er Fer^-.c. — A Velencei-tó halászata. Kontur György. — A dunai galóca, /i. «’«renn és dr. v. Varga Lajos. (Folytatás.) — A Madártani Intézet 50 éves. ,\.eve András.•— Halászat Délbaranyában. Dr. Rotarides Mihály. — A balatoni h »ászát múltját1' ■ Dr. Lukács Káro 'i. (Folytatás ' — Egy b ildop rákászat ->*«.umaro.- 'an ,i Alkér Mitek —- A uuáapesti halpiac karácsonya. IJz mi Lász-.o. — A HALÁSZATI ÉV. Ifj. Dr. Szabó Zoltán. — Hivatalos rész. — Társulatok- Egyesületek. — Olvasóinkhoz. — Üjdonsápok-Vegyesek. — Személyi hírek. — Iro- T-pszemle - Szerkeszvöi üzenetek. A^egyzés: ■ Hirdetések. A negyvenötödik évfolyam INHALTSANGABE FÜR DAS AUSLAND: Der fünfundvierzigste Jahrgang unse­res Fachblattes. (Erinnerungen von L. Paluzsay, O. H. E„ N. Répássy und F. Zim­mer jun.) — Die Bedeutung der Karpfenrwirtschaft in der gemeinschaftlichen Verpflegung bei Ungarn. — Die Entwicklung und die heutige Stellund der Lim­nologie. — Von der Fischerei und von ihrer Zusammenhängen. — Die Fischerei des Velence-sees. — Donaulachs. (Huchen.) — Fünfzigjährig ist der Institut für Ornithologie. Fischerei bei Südbaranya. — Aus der Vergangenheit der Bala- *enso?,‘:r.-: ~ kn glück.'’.c1* ;s Krefcsfang 'm Mar, paar ,% . :F! . Anr'Snkei .) uie Weihnachten’ des Budapester Fischmarktes. — Das Fischereijahr. — Amt­licher r. eil. — Verordnungen. — Gesellschaften und Vereine. -— An unsere Lesern. — Neuigkeiten.,— Schrifttum. — Nachrichten. — Preisliste. — Anzeigen. első — jubileumi — száma A M^ucktöiödik év^oltycw* írta: IFJ. ZIMMER FERENC országgyűlési képviselő. A karácsony áhítatos csendjében nekem jutott az a feladat, hogy a „Halászat“ jubileumi számában méltassam a lap közel félszázados múltját, jelenét és jövőjét. Nehéz munka ez, amikor a há­ború vad fúriái orgiát ülnek, hogy végkép felőröljék az emberiség ide­geit, bemocskolják a hitet, erköl­csöt, hogy utat vágjanak a törté­nelem legnagyobb tévedésének: az emberietlenségnek, a rombolásnak, az istenember elállatiasodásának. Nehéz ebben az atmoszférában emlékezni az édes múltról, tárgyi­lagosnak lenni a zavaros jelenről és megálmodni a jövőt, mindnyá­junk hő vágyát: a békés jövő áldá­sos munkálkodását. Ha mégis meg­kísérlem, teszem ezt abból az ata- visztikus ösztönből, mely hűsége­sen kíván adózni a halászatnak, annak a mesterségnek, mely ki­csiny társadalmunknak nemcsak kenyere, hanem dédelgetett és ma már igen fontos közgazdasági ága­zata. — Kötelez bennnüket a nagy­szerű múlt, nagyjaink szelleme és gyermekeink jövője. A NAGYSZERŰ MÚLT: Az ősi mesterség, a dús halállományú vi­zeken, melyben virult a család, da­lolt az élet és lüktetett a vér, hogy megszülje ama számtalan halász­dinasztiát, melyek társadalmunk becsületes, gerinces rétegét képez­ték. Az élő nagyjaink jelleme, irányt mutató tanításai, halott mestereink: LANDGRAF, KUTTNER, FI­SCHER, CORCHUS, INKEY PÁL BÁRÓ és mindmegannyi derék út­törő elődünk szelleme kötelez ben­nünket a halászat szeretetére, fej­lesztésére, hogy majdan méltók le­hessünk utódaink elismerésére és hálájára. — A nehéz jelen terhes feladatai kell, hogy áthassanak bennünket. Ismerjük fel munkálkodásunk fontosságát, mellyel át kell men­tenünk mesterségünket a jövőnek. Félre tenni tehát minden önös érdeket, a túlhajtott ambíciókra felhasznált energiákat tegyük el egy nyugodalmasabb időre, ami­kor megint érvényesülhet a tudás, a szorgalom és megbecsülést kap­hat a munka. Csak így leend kicsiny halász­társadalmunk nagyon megbecsüli szektora a nemzeti közösségnek. EBBEN A MUNKÁLKODÁ­SUNKBAN ELSŐ TEKINTE­TÜNK HŰSÉGES LAPUNKRA A „HALÁSZATIRA ESSÉK. Különösen az évfordulón kö­szöntsük szeretettel lapunkat, an­nak tudós és ügybuzgó szerkesz­tőit. — Örök hála kötelezi a halá­szok minden tagját, egy RÉPÁSSY és UNGER-rel szemben. Az őket annyira jellemző önzetlen mun­kálkodás hassa át az új szerkesztő­séget, hogy a tudós alaposságával, a témát szerető író ihletettségével tartsák meg a lap mai nívóját és szolgálják ezzel a Magyar Halászat vitális értékeit. VÉRTEZZE A TRADITIONÁ- L1S MÚLT A LAPOT, LEGYEN ÉLŐ LELKIISMERETE A MA­GYAR HALÁSZOKNAK ÉS TA­NÍTÓ SZELLEMÉBEN A JÖVÖ ZÁLOGA HALÁSZÉLETÜNK­NEK. Kísérje tehát lapunkat féltő sze­retetünk és gondos támogatásunk, mert csak ezzel szolgálunk a lap­nak és a lapon keresztül közös, nagy ügyünknek. Isten áldása legyen a lapon! 1

Next

/
Thumbnails
Contents