Honi Ipar, 1937 (30. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-14 / 1. szám

HONI IPAR XXX. évi., 1. sz. A MAGYAR IPARPÁRTOLÁS ÉS IPARFEJLESZTÉS LAPJA KÖZGAZDASÁGI FOLYÓIRAT 1937 január 14 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, V., SAS-UTCA 29 TELEFON: 1-238-92 Postatakarékpénztári csekkszámla: 36.266 SZERKESZTI: SUGÁR OTTÓ ELŐFIZETÉSI ÁE: Esész évre ... 30.— P Külföldre ........ 40.— P Egyes szám ... 2.— P MEGJELENIK: HAVONTA KÉTSZER XXX.»­1 Kb A Honi Ipar most lépi át a 30-ik évfolyam küszöbét. Nyom-e ez a három-évtizedes mum-ka a nemzeti érdek mérlegén valamit és ha igen, mennyit, ennetk megítélése nem a mi dolgunk. Meddő volt-e a mi mun­kánk az iparpártolás, iparfejlesztés, iparpolitika termő­földjén, ezt ítéljék meg mások. Annyit azonban szerény­telenség és álszemérem nélkül mi is megállapíthatunk magunkról, hogy hosszú működésünk alatt mindig jót akartunk, hogy mindig és mindenkivel szemben igyekez­tünk megőrizni újságírói függetlenségünket, hogy soha és senki kedvéért nem mondtunk le a tárgyi szempontok után induló kritika; szabadságáról, hogy sohasem keres­tük a hatalom kegyét és kedvezését, hogy sohasem adtuk el pennánkat, hogy mindig újságírói frisseséget igyekeztünk belevinni a holtnak tetsző közgazdasági ma­tériába és, ami talán a, legfontosabb, hogy soha, hajszál­nyira, sem tértünk le arról az útról, amelyen évtizedek előtt elindultunk. Hűség és következetesség volt zász­lónkra írva. Ma kissé anakronisztikusán hangzó jelsza­vak! De mégsem cseréljük fel őket másokkal. Maradunk, akik Ámítunk ... Ennek a néhány sornak nem célja, hogy visszaidézze múltunk egyes kiemelkedőbb eseményeit. Még ebben az évben, a Honi Ipar jubileumi számában, erre is rákerül a sor. Nehéz feladat lesz. 30 évfolyam, megannyi vaskos kötet, tornyosul előttünk. Akárhol pillantunk beléjük, ijedten bökkenünk vissza. Problémákat lá­tunk, melyek ma is megoldatlanok. Újságcikkeket, melyek ma is időszerűek. Szakadékokat, melyeken máig sem tudtunk átvergődni. Árnyalakokat és ma is élő embe­reket. Maradandó hasznú nagy cselekedeteket, ame­lyeket a maguk kora nem tudott kellőképen méltá­nyolni. Es próbálkozásokat, amelyeket az akkori közvéle­mény tapsia kísért és amelyek mégis nyomtalanul vesztek bele a nagy ingoványba. Nagy fordulatot ldnt és bent, ami azonban már a világtörténelem kegyetlen paran­csának végrehajtását jelentette ... Es mindezen vörös fonalként húzódik végig a mi működésünk. A mi agitációnk az ország iparáért, az or­szág iparosodásáért. A mi tanító munkánk az ipar fel­világosítására. A mi makacs küzdelmünk a magyar nemzeti munka bűnös mellőzése ellen;. Egy egyre na­gyobb erővel hömpölygő folyam vonul el előttünk, mely­nek egyik szerény hulláma voltunk. De olyan kis hullám, amely már akkor is növelte a folyam erejét, amikor ez TARTALOM " . i———i Cikkek Sugár Ottó: XXX. (3. oldal) Fenyő Miksa: 1937. (5) Lengyel Géza: Kereskedelempolitikai helyzetkép 1936-ról (7) Stromfeld Ferenc: Gépiparunk 1936-ban (8) Halmy Gyula: Yégrehajtatlan rendeletek (9) Schober József: Budapest, mint a selyem Rotterdamja (11) Sugár Ottó: Krónika (12) 42 óra (14) Abrahám Mózes dr.: A Kúria gazdasági vonatkozású dönté­sei 1936-ban (15) A mezőgazdaság és az ipar adóztatásának aránya (17) A vállalati nyugdíjpénztárak igénybevétele kö z ti.szív i selő- kölcsönök céljára (17) Az iparügyi minisztérium új beosztása (20) Márer György: Az állami kedvezményeik mai állása (23) Goda Géza: Az útépítőipar reménységei az új évben (33) A Honi Ipar fekete táblája (18-19) A porcellánipar aranyvasárnapja — A Corso-inozi új beren­dezése — Hogy értelmezik a németek a hazai iparpártolást? — Szerződésen kívüli német kontingens — Hódmezővásár­hely Külkereskedelem (21—22) Ipari kontingensek az új magyar-cseh áruforgalmi egyez­ményben — A magyar-jugoszláv fizetési forgalom új rendje Iparfejlesztés (23—30) Az állami kedvezmények — A műro-stgyártás ügye — Üj pamutfonógyár Szombathelyen? — Az aktívszéngyártás meghonosítása — Cellulózegyáralapítási tervek — A sugárzó- fűtés meghonosítása — A D. G. T. új brikettgyára — A gyöngyösoroszi ércbánya — Chainottegyártás hazai agyagból — Űj magyar iparcikkek — Gyáralapítások és üzembővítések Az egyes iparágak köréből (31—32) Papíriparunk helyzete — Változás textiliparunk adózási rendszerében —■ A szalámiipar bajai — Jelentés szén-, textil-, petróleum- és cukorkaiparunk helyzetéről Közszállítás (33—36) A MÁV-beruházások ügye — Közszállítási rendeletek — Ver­senytárgyalási széljegyzetek — Versenytárgyalási hírek — Esedékes versenytárgyalások Szemle (37)

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents