Hűtőipar, 1938 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-15 / 1. szám

1 flfflagy. Orsz.Hűtőipari Szövetség Hivatalos Közlönye Organe officiel de la SociétéFrigorifique Hongroise Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, XIV., Kövér Lajos utca 47. TELEFON: 2—962—54. MEGJELENIK HAVONTA EGYSZER A Magyar Országos Hűtőipari Szövet­ség tagjai a lapot tagdíj ellenében díjtalanul kapják. TARTALOMJEGYZÉK: Exportáruk hűtési kérdései — A Székesfőváros Közegészségügyi és Bckleriolcgiei Irtézet 1936. évi működése — Fagyasztott hús raktározása és kezelése — Nagy teljesítményű hűtőgépek gyógyszerárú és vegyészeti- gyárak részére. Exportáruk hűtési kérdései A Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara megbízásából Or. Bikfalvy Teölgyesi Árpád kamarai főtitkár és Bartók Páii oki. gépészmérnök tanulmányt végeztek, melynek' tárgya ma­gyar gyümölcs és baromfi szállítmányok jege lése. valamint a külföldi piacokon való értéke­sítés v°lt. Az ide haza végzett clőkészí ő kísérletek után az utánjegelési állbmásokon Pasisam- ba;n, Baselben és Zürichben vizsgálták az érkező vaggonok állapotát. A tanulmányúiról) a Duna- Tiszaközi Mezőgazdasági Kamara, kiadványt jelentetett még, (Tanulmány a hűtési kérdé­sekről, a tárolt és szállított gyümölcs- és zöldségféléknél ), mely részletesen foglalkozik a, gyümölcs-, és főzelékfajták szállításának legjobban megfelelő módozataival. Ebből kö­zöljük a következőket: A mezőgazdasági terményeknek (gyümölcs, főzelék, hús, tojás stb.) friss álfapotban való tar­tása, tárolás, illetőleg szállítás közben egyre ne­hezebben megoldható problémákat ad fel a mű­szaki világnak. Ennek oka egyrészt az, hogy az emberi táplálkozás általános színvonala folyton emelkedőben van. másrészt a mezőgazdasági ter­melők, illetőleg érétkesitők törekednek áruikkal minél távolabbi piacokat felkeresni. Míg a múlt­ban az eltarthatóság és szállítás körülményeivel foglalkozva, csak egy együtthatónak, a hőfok­nak a hatását vizsgálták meg és csak másodsor­ban — mondhatnánk mellékesen — tértek ki a relatív nedvességnek az áru eltarthatósága szem­pontjából való vizsgálatára, addig ma a tárolan­dó terményt körülölelő légkörnek pontos össze­tételét akarjuk ismerni és egy alkotójának külön hatását felkutatni igen fontos feladatnak tartjuk. Nem közömbös a tárolandó, illetőleg szállí­tás alatt levő árura az, hogy a hőfok, relativ- ned­vesség, levegő összetétele egy vagy másik irány­ban megváltozik. Mig a tárolásnál ezeknek a té­nyezőknek változásait többé-kevésbé tetszésünk szerint irányíthatjuk és a megkívánt állandó ál­lapotot minden nehézség nélkül fenntarthatjuk, addig ezek a szállításnál, mint független válto­zók jelentkeznek és behatásukat csak a felhal­mozott energiával tudjuk kiegyensúlyozni. A hű- tővaggonok mai formájukban állandó hőfokra berendezett szállító eszközök és igy a belső hő­fokot akarják állandó értéken tartani, függetle­nül a változó külső hőfoktól, sugárzási és meleg- átszármaztatási tényezőktől. A hűtőszállitmányok jegelési kérdésénél a szállítmány élettani, illetőleg élettan-kémiai vo­natkozásából kell kiindulni. A mezőgazdasági termények nagyrésze a szállítás alatt élettani szempontból még élőszervezet, mint a gyümölcs, főzelék, tojás. Ezek közül a legkényesebbek a gyümölcs- és főzelékfélék. A szükséges hűtőha­tást a szállitótérbe elhelyezett anyaghoz kötött hideg kalóriával akarjuk elérni, mely kalóriák a tárolást végző anyag állapotváltozásával szaba­dulnak fel és állnak rendelkezésre. A szállítás alatti állapotváltozás függ még a szállítás időtartamától is, mint független változó­tól, mert a szállítóeszközök hűtőenergia befoga­dóképessége állandónak mondható ugyanakkor, mikor a szállítási idő még menetrendszerű idő mellett is piactávolságtól függ. Ezekkel akartunk rámutatni arra, hogy mi­lyen nehéz az árunak a kívánt hőfokon tartása a hűtőkocsikban való szállítás alatt. Az ujabb kutatások arra irányulnak, hogy

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents