Iparegészségügy, 1904 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1904-01-01 / 1. szám

6. oldal tparg'észség'üg'y 19Ö4. A gyári motorok. — Irta: Lode Rezső kér. iparfelügyelő Budapesten. — Mint említettük, annak az ellenőrzésére, hogy a kazánban megvan-e a kívánt vízmagasság, szol­gálnak az úgynevezett vízmutató-üvegek és próba­csapok. Ezen vízmutató-üvegek egy-egy kazánon több­nyire úgy vannak a kazán homlok-falán elhelyezve, hogy a felső betorkolás a gőztérbe, az alsó pedig a víztérbe szolgál s így az abban lévő vízoszlop magasságából következtetni lehet a kazánban lévő víz magasságára. Egy ilyen vízmutató üveget az 1. ábrában mutatunk be. 1. ábra. 2. ábra. A vízmutató-üveg] V. felül és alól egy-egy öntvénybe A, B torkolik be, amely öntvények közül az égjük a kazán gőzterével, a másik annak vízterével van összeköttetésben. Miután megtörténhetik, hogy iszapos vagy ke­mény kazánvíznél a vízmutató-üveg nyílásai eldu­gulnak, czélszerű azt többször kifúvatni. Erre szol­gál a C—R fuvató csap. Ezen vízmutató-üvegeknél a legtöbb szeren­csétlenség az által történik, hogj7 az üveg eltörik és ekkor a kazánt kiszolgáló egyént a kiáramló gőz leforrázza, esetleg üvegszilánkok szemébe jőve, az illetőt munkaképtelenné teszik, Ezen balesetek elhárítására szolgálnak a vízmu­tatóüveg védőkészülékek. Ily készülékek alkalma­zása minden kazánnál el van rendelve és az ellen vétők a hatóságok részéről a legszigorúbban bün- tetettnek. Számos szerkezet van, amely többé-kevésbé megfelel a kívánt célnak, azonban e téren a telje­sen kielégítő megoldás még mindig nem találtatott. Ugyanis, ha a védő-készülék olyan, hogy a vízállás jól látható, akkor annak védelme vajmi csekély, ha pedig a védelem jó, a fűtő nem látja biztosan a vízmagasságot. A következőkben néhány szerkezetet be aka­runk mutatni, melyek a jobb készülékekhez tar­toznak. A 2. ábrában A egy U alakúlag hajlított kris­tály üveg, mely fémszegélylyel van ellátva és felül és alól a vízmutató-üveg öntvényeire csavarolható. Ezen védőkészüUknél azonban a vízmutató üveg elrepedésénél igen gyakran a védőüveg is el­reped. Hogy ezt megakadályozzuk vagy úgy járunk el, hogy közönséges kristályüveg helyett sodrony­üveget alkalmazunk, mint ezt a 3. ábra tünteti fel és a SchwartzkopfT-féle védőknél látjuk. 3. ábra. 4. ábra . Vagy pedig a kristály burkot] még egy külön fémlemez burokkal vesszük körül, mint az a 4. áb­rából tűnik ki. Itt az A kristályüveget a B fémlemezburok veszi körül, úgy, hogy csak egy keskeny C nyílás marad, melyen át a vízmutató-üveg megfigyelhető. Minthogj7 a 3-ik ábrában bemutatott védőké­szüléknél sokszor az üveg erős hajlítása folytán, repedések és egyéb hiányok mutatkoznak, igen sok­szor az ). ábrában feltüntetett készüléket találjuk, melyeknél az üveg ugyancsak drótüveg. L<? 6. ábra. Ezen úgynevezett Schnitzlein-féle szerkezetnél a védőszerkezet N két fémmel szegélyezett, égj7­SZENES IGNÁC Telefon 440. CSAVARGYÁR Telefon 440. Budapest, VI., Lehei~utcza 23. sz. Gyárt. csavarokat vas- és aczélból, vörös- és sárgarézből, minden faj és nagyságban, továbbá burkolat-csavarokat, gőzmozdonyok és pénzszekrények. gőz- és varrógépekhez, valamint kerékpárokhoz, csavarokat vadászfegyver, ma­lomépítészet. gőzgépek és műszerészek részére, fagonrész- letok minden nagyságban rajz szerint. Csavarmetszők, csavarmelszőftirók és pofák. Sajtoló szerszámok aczélból minden faj és nagyságban. Tömegáru sajtolás és fúrás. Aczei i’agonesztergályozás.

Next

/
Thumbnails
Contents