Ipartestületek Lapja, 1939 (8. évfolyam, 1-52. szám)

1939-01-01 / 1. szám

VIII. Évfolyam. Budapest, 1939. január 1. 1. szám. IPARTEMEIEK16Ш AZ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK ÉS AZ IPARTESTÜLETEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉN^ níVATALOS KÖZLÖNYE Megjelenik hetenkint egyszer. EGYES SZÁM ÁRA : 40 FILLER. Előfizetési díj: Egész évre 20 P. Ipartestületeknek és kézműves- iparosoknak : Egész évre 10 pengő LAPVEZER: PAPP JÓZSEF FELELŐS SZERKESZTŐ : Dr. SZEGHALMI LÁSZLÓ Hirdetések díja mm soronkint 15 fill. Hosszabb időre kedvezmény. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Bpest, VII. Erzsébet-krt. 9Д1. III. e. 7. Tel.: d. u. 5—6 óra között: 1-358-05. Postatak.-pénztári csekkszámla: 12360. Mik a tennivalók a kézművesфшЛни« ' ttjijf a% 4939. évben ' Irta: PAPP JÓZSEF, m. kir. kormányfőtanácsos, az IPOK elnöke. U Az év végén lia megvizsgáljuk, hogy ebben az esztendőben mit végeztünk a magyar kézműiparosság érdekében, akkor sorra kellene vennünk azokat a kormányintézkedéseket, amelyeket a kormányzat az IPÖK kérelmére adott ki. Az új esztendő küszöbén nem ezzel kívánok foglalkozni, hisz a múltra vonatkozólag a ma­gyar kézművesiparosság jól tudja, hogy a vezetésem alatt álló Központ ebben az évben sem volt tétlen. Min­dent megtettünk, hogy a kézmüvesiparosság részére jobb helyzetet teremtsünk. Hogy az iparosság minden kí­vánsága nem vált valóra, az nem az IPOK-on múlott, hanem a különböző és nemritkán ellentétes gazdasági érdekeken és azon a nemtörődömségen és közönyön, amellyel az iparosság saját sorsa iránt viseltetik. Az új esztendő kezdetén rá szeretnék mutatni arra, hogy a kézművesiparosság az eljövendő eszten­dőben milyen kívánságokat tűzzön maga elé. A kiragalottan (elsorolt kéréseinket, ha meg tudjuk valósítani, hiszem, hogy a jövő év végén megelégedettebben tudunk múlt esztendei munkánkról beszámolni. MUNKAALKALMAK TEREMTÉSE A magyar kézművesiparosság állandóan hangoztatja azt a kívánságát, hogy munkaalkalmak terem­tessenek. Kérésünket megújítjuk és reméljük, hogy a kormányzat olyan munkaalkalmakat teremt, amelyek kielégítik a kézművesiparosság igényét. Vonatkozik ez a kérésünk elsősorban az építőipari munkákra. Az építőiparosság foglalkoztatása harminckét iparnak ad munkát, és megélhetést biztosít a foglalkoztatott segé­deknek és azok családtagjainak. A munkaalkalmak megteremtését már az elmúlt évben vártuk, mert hisz a gazdatársadalomnak jó termése és annak jó áron való értékesítése reményt öntött belénk. Hittük, hogy ezzel a fogyasztásuk emelkedni fog. Reméltük, hogy :» győri program megvalósítása az építőipart is foglalkoztatja és a hadfelszereléssel foglalkozó kisiparosok is bőséges munkaalkalomhoz jutnak. Reményeink nem váltak valóra. A magyar kézművesiparosságnak az elmúlt esz’endőben keservesebb és rosszabb dolga volt, mint az előzőkben. A lecsökkent munkaalkalmak miatt súlyosin érzi a szociális kérdések rendszerével járó terheket, s ma itt áll megrendelő és munkaalkalom nélkül, súlyos nélkülözések közepette. AZ OTI-TÖRVÉNY REVÍZIÓJA Az OTI-val kapcsolatosan nemcsak a kézműves iparosságnak, hanem munkásainak is súlyos panaszai vannak. A munkás igénye nincs kielégítve, a kézművesiparos pedig roskadozik a nagy OTI-terhektől, ugyan­akkor ő róla sem betegség esetén, sem öregség esetén nem történik gondoskodás. A társadalombiztosítási tör­vény revíziója megérett, s azt oda kell módosítani, hogy a kézművesiparosság úgy betegség esetére, mint rok­kantság és öregség esetére ellátásban részesüljön. Az iparosság öregségi biztosításának a kérdése az IPOK-nál előkészítés alatt áll. A JOGOSULATLAN IPARŰZÉS ELLENI VÉDEKEZÉS Már évtizedek óta napirenden van anélkül, hegy eredményt tudtunk volna elérni. Az IPOK kérte, hogy a jogosulatlan iparűzés leküzdésére olyan törvényes rendelkezés adassék ki, hogy a kontár munkája a helyszínen besziintettessék, szerszámai elkoboztassanak és a tudva kontárral dolgoztató bűnrészesként vonas­sák felelősségre. Ebben a kérdésben a múlt évben már annyi eredményt értünk el, hogy az iparügyi miniszter úr elrendelte, hogy minden iparos arcképes igazolvánnyal látandó el, hogy a megrendelőnél igazolhassa ma­gát, hogy iparengedéllyel bíró iparos. A megrendelő könnyen meggyőződhetik tehát arról, hogy a munkát

Next

/
Thumbnails
Contents