Iparügyek, 1892 (6. évfolyam, 1-12. szám)

Szám Miniszteri előterjesztés az ipar és kereskedelmi czélu budget-czimekhez .............................................. 10 A közös hadsereg mint munkaadó. (A hadsereg és haditengerészet szükségletei a delegácziók elé terjesztett 1893. évi költségelőirányzat szerint) 10 Illetékes hang az iparfelügyeletről ..................... 10 A ko rmány iparfejlesztő működése. (A kereske­delmi miniszter jelentéséből.) .... ._.................. 11 Szá zezer forintnyi hitel mikénti felhasználása ... 11 Ötven év a magyar ipar történetéből..................... 11 Bu dapesti állami ipariskola. (Kivonat az 1891/92. (tizenharmadik) tanévről szóló jelentésből) ... 11 A hazai textil-iparvállalatok jegyzéke..................... 12 Vé leményadások. 255. A munkás-betegsegélyezési törvény életbelép­tetése. Magánegyesületi pénztárak átalakítása. Kereskedő-segédek betegsegélyző pénztára. Az ipari alkalmazottaknak bevonása a kerületi pénztárba ott, ahol ipartestület nem létezik 1 256. Fegyelmi szabályok a tanoncziskolában. Nős emberek mint iparos-tanonczok ...................... 1 25 7. Az alapszabály-minták csak magyar nyelven kaphatók ................................................................ 1 258. Mészárosoknak piaczi árűsitási joga. Nem iparszerü sertésvágás vásári czélokra ............. 1 259. Magánegyének sörfogyasztási adója ............ 1 26 0. A régebbi iparjogositványnyal biró kőmive- sekre mennyiben van kihatással a 42, 493/891. sz. miniszteri rendelet ?...................................... 2 26 1. A törvénynyel nem ellenkező eltérések az ipartestületi segély-pénztárakra vonatkozó alapszabály-mintától ...................................... 2 26 2. A feloszló ipartársulatok vagyonának hová­forditása ........................... 2 263. Az iparosok kartellszerü megállapodásaihoz való csatlakozásra senkit kötelezni nem lehet 2 264. A »gyolcstótok« eltilthatók-e külföldi ere­detű rőfös-árúk és u. n. norinbergi czikkek- nek hetivásárokon való árúsitásától ?............ 2 26 5. Az italmérési jog bérlőjének felügyeleti és ellenőrzési joga a ki nem egyezett korcsmá- rosokkal szemben ... __ ... ..................... 2 266 . Tartozik-e valamely iparos, vagy valamely külföldi gyár raktára a mérték után felvett munkát helyben vagy az ország területén elkészíttetni ? 3 267. A felvételi és évi tagdíjon kívül a testületi alapszabályokba egyéb járulékok fel nem vehetők ............................................................... 3 268. Tanoncziskolai tandíjak kötelező kivetése nem alapul törvényen ... ................... ... ... 3 26 9. a) A házalás csak törvényhatósági rendelet alapján korlátozható vagy tiltható el. b) Fa­lusi háziiparczikkeknek piaczra hozatala nem korlátozható ....................................................... 3 27 0. Az ipartestület nem szegődtethet és nem szabadíthat kereskedő-tanonczokat, ily czimen a kereskedő tagdíj fizetésére nem kötelezhető 3 271. A fegyvergyakorlatra behítt üzletvezető helyet­tesítése ... ... ... ... ... ................ 3 27 2. A testületi számvizsgálók az előljárósági ülé­seken csak tanácskozási joggal vesznek részt 3 273. Az ipar önálló gyakorlásával járó kötelezett­ségek a jogosítvány tulajdonosán kívül más üzletileg érdekelt személyekre ki nem ter­jednek ....................................................... 3 274. Ismét a kiegészítő munkálatok tekintettel a 48. §-ra. Kereskedők iparűzési joga. Házi­iparosok gyűjthetnek szabadon megrendelé­seket? ........................... 4 275. A kamarai kerületenkénti szakiskolák fel­állítása .................. 4 27 6. Orsz. vásáron való naptár-árűsitás ............. 4 27 7. Röföskereskedő árusithat-e lábbelit?.............. 4 27 8. Iparát nem folytató testületi tag bir-e sza­vazati joggal ?....................................................... 4 27 9. Építési engedélyhez nem kötött munkála­tokra való jogosítvány ... __ ... __ ... 4 28 0. Mennyiben van visszaható ereje az építési ipar ideiglenes szabályozására vonatkozó 42,493/891. sz. miniszteri rendeletnek?............ 4 28 1. Találmányi szabadalom iránti folyamodás... 4 282. Iparkihágási ügyekben való felfolyamodás bélyegmentessége ..........................,.................. 4 28 3. Saját iparát folytató iparos lehet-e egyidejű­leg üzletvezető?.................. — ... ... — 4 28 4. Az italmérési jog bérlőinek jogköre, szem­ben a magánfogyasztókkal .............................. 4 285. a) Hatósági rendszabályok a törvényes alap­szabályok nélkül működő ipartestületek ellen, b) Illetékességi fogalomzavar a tanoncz-szaba- ditás körül ....................................................... 5 28 6. Az ipartestületbe formaszeriien be nem olvadt ipartársulat nem kötelezhető a vagyon átadá­sára. Az ekként be nem olvadt társulatok vagyonelszámolásra kötelezhetők és tagjaik a testületi felvételi díját fizetni tartoznak ... 5 287. A segélypénztári tisztviselők fizetése nem alapszabáiyilag állapítandó meg .................. 5 28 8. a) Állandóan valamely gyártelep számára dol­gozó kézműiparosok testületi tagsága, b) Az ipartestületi segélypénztár teljesen függellen * a kerületi pénztártól ... ... __ ... ... 5 28 9. A beolvadó betegsegélyző-egyletek vagyona feletti rendelkezési joga. Eddig fennállott egy­letek sem beolvadásra, sem átalakulásra nem kötelezhetők ........................................................ 6 Szám 290. A helyi ipart károsító verseny csak társa­dalmi eszközökkel ellensúlyozható ............. 6 291. Szűrószék és mészárszék .............................. 6 29 2. a) A tanonez-próbaidő tartama nincs korlá­tozva. b)A próbaidő nem késleltetheti a tanszer­ződés megkötését ... 6 293. Nagyobb üzletek kereseti adója ................... 6 29 4. a) Az atya, mint fiának üzletvezetője, b) Enge­délyhez kötött ipar gyakorolható-e helyettes üzletvezető által ? 6 295. A segélypénztári ellenőr munkaadó is lehet 0 296. Pénzbüntetés iskolai mulasztások esetén ... 6 297. Kovácsiparos mint szénárus... ... ... __ 6 29 8. A munkaadók képviseltetése a magánegyesü­lés utján létesített betegsegélyző-pénztár igaz­gatóságában ....................................................». 7 29 9. Az 1890. XIII. t. ez. által biztosított állami kedvezmények a szalámi-gyárakra is terjednek 7 300. Az iparos-tanonczok templomlátogatása __ 7 30 1. Segédeknek képesítéshez kötött rúás iparág­hoz való áttérése ... ........... ... ... ... 7 30 2. Lakatos mennyiben vállalhat bádogos mun­kát ? ... ...................................... ..................... 7 30 3. Le nem dolgozott munkabér-előleg vissza­térítése ............................ 7 30 4. A tanoncz-iskolák czélbavelt reformja ... 8 305. Lábbelikészitö iparos folytathat-e bőrkeres­kedést ? .................................... ... ^.. ... 8 30 6. Az ipartestületi segélypénztár alapszabályai­nak 9. §-a ... ............................................. 8 30 7. Állítólagos alapítvány, kezdő műtakácsok részére ............................................... 8 30 8. Záros határidő kerületi segélypénztár alakí­tására ... ...................................................... 8 30 9. Birhat-e elismert jellegű segélypénztár orszá­gos szervezettel ? 9 310. Lehet-e egy iparjogositvány alapján több vásári sátrat állítani ? Orvoslás a vásári hatóság önkénykedése ellen ........................... 9 31 1. Az iparhatósági közegek mint a testületi tiszti­kar tagjai................................................................ 9 312. a) A közadók módjára való tagdíj-behajtás, b) Az építő- és butorasztalosság munkaköre elhatárolva nincsen .................................... ... 9 31 3. Mennyiben vállalhat a kőmives cserépfedő­munkát ? 9 314. Nem nagykorúak önálló iparűzése ............. 9 31 5. A harmadik osztályt bevégzett tanonczok csu­pán a rajztanfolyam látogatására vannak kö­telezve ............................................................. 10 31 6. Gazdaságban állandóan alkalmazott bogná­rok, kovácsok stb. bevonhatók-e az ipartestü­leti kötelékbe? ... ... ... ... ... ... __ 10 31 7. Sírkövekre kiterjeszthetök-e az ipartörvény 51. §-ának rendelkezései ? ............ ............ 10 31 8. Péksüteményekkel való házalás korlátozása 10 319. Az özvegy iparűzési joga, újabb férjhezmene­tele esetén... .............................. 10 32 0. A segélypénztárak szolgáltatásai járvány idején 11 321. Nyersanyag beszerzési forrás fésűsök szá­mára... ... ..................................... .... ... 11 32 2. Az ipartestületi békéltető-bizottság bírságolási és makacsolási joga ... ............................. 11 32 3. Árkülönbség a közöshadsereg részére szállí­tandó lábbelieknél .................. 11 32 4. Zugirászattal vádolt ipartestületi jegyzők ... 11 325. Motorok kisiparosok számára ... ... ... 11 326. Képkeretek és rajzeszközök hazai beszerzési forrása ... — .................. 11 32 7. A műmalom fogalma. Köszörűs-ipar képesí­téshez van-e kötve ? ........................... ... 12 32 8. Az 1884. évi ipartörvény alapján létesített ipartestületi betegsegélyző-pénztárak átala­kulása határidőhöz van kötve __ __ ... 12 32 9. Férj és nő külön-külön folytathatja-e ugyan­azt a mesterséget?..................... ............. ... 12 33 0. Az iparos és tanonczul alkalmazott fia közti tanviszony .................. 12 33 1. a) A békéltető bizottság bírságolási joga. b) Temetkezési vállalat engedélyezése ... 12 332. Az iparbejelentési kötelezettségre nincs el­évülés ................................................................ 12 333. Nők ipartestületi tagsága .............................. 12 Leiratok. Rendeletek. Elvi határozatok. Újabb segélypénztári rendeletek. Rendelet a be­tegsegélyezési járulékoknak a m. k. postataka­rékpénztár utján való befizetése tárgyában. Rendelet az 1891: XIV. t.-cz. alapján működő betegsegélyző pénztárak tartalékalapjának elhe­lyezése és kezelése tárgyában. Rendelet a betegsegélyző-pénztárak számadásának alakja, módja és ellenőrzése tárgyában ..................... 2 A betegsegélyző-pénztárakra vonatkozó életbelép­tetési rendelet .............................. 3 Az utósó leirat a fegyházi ipar szabályozása tárgyában ............................................ ... ... 5 Re ndelet a betegsegélyző-pénztárak ügyviteli sza­bályzata tárgyában ............................................... 7 Körrendelet a vásárok tartása, engedélyezése, át­helyezése és a pótvásárok tárgyában ............ 9 Ki állítások. Chicagói világkiállítás. Zenta. Bécs. Kiállítások Bulgáriában. Bern. Moszkva. Odessa. Lipcse. Madrid. Calcutta ... 1 A’chicagói világkiállítás. (Az 1891. év végéig ter­jedő hivatalos adatok nyomán) .................. 2 Bu dapest, 1892. Fézsa K. és neje könyvny. Szám Kiállítások : B.-Csaba. Bécs. Páris. Budapest Lon­don. Berlin. Amsterdam. München. Mosz,kya. 5 Chicago-Philippopol. (A chicagói világkiállítás buda­pesti végrehajtó-bizottságának felterjesztése. A philippopoli kiállítás magyar osztályának név­jegyzéke) ................................................................ 6 Kiállítások : Philippopol. Chicago. Budapest, Po­zsony. Lemberg. Vranja. Páris. Avellino. Bar- czelona .............................................. ... ... ... 9 Ip artestületi Értesítő. Békéltető-bizottsági rendbüntetés. A borkereske­dők hetivásári versenye ellen. Szövetkezeti érte­kezlet. Egyöntetű vásári rendtartás. Ékszerekkel való házalás. Segédek ingyenes rajzoktatása ... 1 Szeged, Arad, Nagyvárad, Nagykőrös, Zalaeger­szeg, Turkeve, Budafok ........................... ... 2 Az ipartestületi segélypénztárak megalakítása. Szö­vetkezeti értekezlet Szegeden. Választási utó­liangok ... ... ... ............................................. 3 Miskolcz , H.M.-Vásárhely, Vácz, Szabadka, Mohács, Tab, K.-K-Félegyháza, Balassagyarmat, Kapos­vár, Sz.-Udvarhely ............................................... 4 Kivonat 10 fővárosi ipartestület évi jelentései­ből. Komárom, Szegzárd, Nagy-Szöllős ........... 5 A bagatell-törvény módosítása. Az iparosok válasz­tási czenzusa. »Osztrák-magyar« sütő-iparos gyűlés Bécsben. Helyi iparkiállitás korlátozása. Bőrmegmunkáló gépek ................... ... ... 6 Új abban alakult ipartestületek. Ajánlatok a kiirt 50,000 pár honvédségi könnyű czipöre. Újabb miniszteri leirat ugyané tárgyban. »Osztrák­magyar sütő-kongresszus« Béesben. Vegyes érte­sítések ......................................................................... 7 Az 50,000 pár honvédségi könnyű czipő, A szo- sziálista bujtogatók ellen. Szolnoki dolgok. Az ipartestületi beadványok bélyegmentessége. Ba­ross-ünnepély Kassán ............................................ 9 II I. orsz. ipartestületi gyűlés 1893-ban. A fegyencz- ipar ügyében. Ipartestületi szabó-szakiskola ... 10 Hadfelszerelési szántások. Hadfelszerelési utóhangok ............................. 1 Ötvenezer pár újfajta bakancs szállítása ... __6. 8 A k özös hadügyminisztérium uj kiírása. Szállítást feltételek a kisipar számára fenntartott lábbeliek és börszerelvényekre nézve ... ..................... 10 Eg y hadűgyminiszteri czáfolat .............................. 10 Segélypénztári Értesítő. 47 segélypénztár alakulóban a budapesti kamara kerületében. Miniszteri rendeletek és elvi határozatok............ 8 ' A kerületi segélypénztárak hatáskörének túl­lépése. Miniszteri rendelet. Az eddig megerősí­tett pénztárak jegyzéke ..................... 12 Mi llenniumi Értesítő. Kiállítási mozgalmak. Ipartestületi elnökök felirata...........................”__ 11 Ki állítási igazgató. Ipartestületi értekezletek. Kongresszus Miskolczon. Nagy történelmi ipa­ros-felvonulás terve. Az orsz. bizottság névsora 12 Iparügyi Krónika. A választások és iparos-érdekek. A kereskedelmi muzeum költségvetése. Agyag-ipari kiállítás. Gyáralapitások és állami kedvezmények stb. ... 1 Kamarai ösztöndíjak stb. ...................................... 2 Millen niumi kiállitás.Vasárnapi munkaszünet. Gyár- alapitási mozgalmak. Curiai döntvény. Az osz­trákok a kisiparért stb................. 3 Or sz. iparoktatási tanács. M. ipar- és kereskedelmi bank. Nem megyünk Chicagóba. Iparosok keleti kirándulása. Magyar anarchista poéta stb. ... 4 A kamarák kegyelete. Egy megnyugtató kijelen­tés. Mégis megyünk Chicagóba. Cs. és kir. szelle­messég stb.................................................................... 5 Jubileumi utóhangok. A leányzó csak alszik. Me­gyünk, vagy nem megyünk Chicagóba ? Vezér kerestetik stb. .... .................... .... ... ... 6 Iparo sok keleti kirándulása. Kisiparosok hitelinté­zete. Gyáralapitási mozgalmak ... .................. 7 Le sz-e 1895-ben ? Iparosok keleti kirándulása. A P.-Ll. szinczerizálása. A régi gárda bajai. Sa- piana non coronat. A szatócsoK parlamentje stb. 8 Orsz. iparoktatási tanács. Ki lesz a kiállítási igaz­gató ? Budapesti kamarai választások. A bolgár fejedelem köszöneté. Kedélyes delegáczió és ke­délyes miniszter. Gyáralapitási mozgalmak. Állami kedvezmények. Fővárosi iparos-kör stb. 10 Kamarai választások. Mire jó a kereskedelmi mu­zeum ? Honatyák az iparért. Vasárnapi extra- wurst. Bucsú-iparkiállitás Pozsonyban. Matleko- vits felolvasásai. Kiállítási szédelgés. A nem csatlakozó ipartestületek. Állami kedvezmények stb................................................................................... 11 Orsz. iparoktatási tanács. Kamarai választások. Ipa­rosok és képviselők. Egy demisszió. Vasúti szük­ségletek beszerzése stb. ... ... ... ... ... 12 Tárcza. Chicagói levelek (III. IV.) ......................................5.9 A nishni-novgorodi vásár .................... 8 Kel eti kirándulás akadályokkal ............ . ... 10 Az országos iparegyesület keletkezése és alapítása 12 Statisztika........................ ......................................6. 7 Sz abadalmat nyert újabb magyar ta­lálmányok. (882-1140 sz.) 1. 2. 3. 4. 5. 7. 9.10 Hazai beszerzési források ipari czélokra 4

Next

/
Thumbnails
Contents