Iparügyek, 1893 (7. évfolyam, 1-12. szám)

Az „IPARÜGYEK“ 1893. évfolyamának tartalomjegyzéke. Szám Bécs. Chicago. {Zára. Brüsszel. Milano. Niraes. Nishni-Nowgorod ... ... __ — __ ... — 12 Mi llenniumi Értesítő. Az iparosközönség és a kiállítás elhalasztása. Az uj parlamenti palota berendezése. Kiállítási költ­ségelőirányzat Világkiállítások statistlkája ... 1 Általános kiállítási programm. Szervezési szabály­zat. Szabályzat a csoportbizottságok számára... 3 A csoportbizottságok megalakulása. Kerületi és helyi bizottságok ... ... ... ... ... ... _ 4 Pá lyázati eredmény ... ... ... .................. ... 6/7 A történelmi csoport uj programmja ... ... ... 8/9 Látogatási szabályzat. Szállítás. Csomagolás. Jury 11 Iparügyi Krónika. Kamarai választások a fővárosban. A csehországi lisztháboru. A végeladások Ausztriában stb. ... 1 A kereskedelmi muzeum budgetje. Az iparoskor jubileuma. Üveggyárak háborúja. Állami ked­vezmények stb. _ ... ... ... ... ... ... 2 Ma gyarország selyemtenyésztése. Szakelőadások vi­déken. A kereskedők képesítése. A részletüzlet szabályozása Németországban stb......................... 3 Te chnológiai iparmuzeum. Horvátország ipara. Zo- mánczedénygyárosok kartellje. Akczió a háziipar érdekében. Ipari szakoktatás stb.......................... 4 Az áruforgalmi statisztika reformja. Amerikai tanulmányút. Háziipar az Alföldön. A czukor­campagne. Lisztkivitelünk Dél-Amerikába stb__ 5 Ké t jubileum. Betegsegélyző-pénztárak. A nyolez­órai munkaidő stb................ 6/7 A mértékhitelesités államosítása. A járművek keréktalp-szélessége. Az iparos tanoncziskolák reformja stb........... . ... ___ ... ... 8/9 Ba leset elleni védelem és iparfelügyelet. A kő­szénkérdés. Kézimunka-oktatás stb__ ... __ 10 Az országos ipartanács tagjai. Törvényjavaslat a mértékekről. Szabadalmireform. Chicago stb. 11 A háziipar országos szervezése. Minister és szo- czializmus. A kisipar a parlamentben. Teremt­sünk ipart stb. ... .... .......................... .... Vé leményadások. 334. Még egyszer a jogtalan ipariskolai tandij­szedés... ... __ ... ... ... ... ... __ 1 335. A z ipartestület nincs jogosítva kötelékébe nem tartozó iparosok tanonczait szegődtetni 1 336. a) A hajöácsok ipara képesítéshez van-e kötve ? 1 b) Illetékes forum a tanoneziskolai oktatási idő meghatározására... ... ... ... ... ... 1 337. A magyar bőrkészités egyik főhiánya... ... 1 ad335. Értesiiendő-e az érdekelt község, illetőleg ipartestület a munkakönyv kiállításáról ? _ 2 338. a) Kályhagyár részesülhet-e állami kedvez­ményben '?....................................................... 2 b) Kölcsönök az orsz. ipar- és kereskedelmi alapból ... ... ... .... .......................... 2 339. A chicagói világkiállításnak nincs magyar osztálya .......................... ... ... ... 2 340. M ely iparághoz tartozik a szóró-rostakészités 2 341. Magyar ipari szaklapok.................................... 2 342 . Az udvari szállítói czim elnyerésének módo­zatai ..................................................................... 2 343 . Állitható-e ki tanonczbizonyitvány több építési iparszakmára 2 344. Az országos vásárok hiteles jegyzéke ... ... 2 345. A »szuró-iparra« vonatkozó miniszteri ren­delet . . ... .. ... ... ... ... ... ... 2 346. Mennyiben tartozik az iparos személyes műn-, kájával a vasárnapi munkaszünethez alkal­mazkodni?... ... ... .................. .. __ 2 347. Be jelentések a chicagói világkiállításra.......... 3 348. Az együttes iparigazolvány kiigazitható-e a társasviszony megszűnése esetén ?.............. 3 349. Szo mszédos községbeli iparosoknak az ipar­testületi kötelékbe való bevonása... ... ... 3 350. Vendéglősök nem tagjai az ipartestületnek... 3 351. Helybeli fióktelephez kell-e üzletvezetőt be­jelenteni ?................. 3 352. K irakodási sorrend országos vásárokon ... 3 353. Testületi végtisztességadás ... ... ... ... 3 354. Rovott előéletű egyének elüljárósági tagsága 3 355. Kiskorúak iparűzéséhez szükséges-e a gyám­hatósági beleegyezés ? ... ... ... ... ... 4 356. Értesülés a bőrárakról ... ... ... ... ... 4 357. Beiratkozás a budapesti felsőbb ipariskolába 4 358. Szomszédos községeknek az ipartestületbe való bevonása ................. ... 4 359. Ismét a vásári sorrend.............................. 4 360. Üg yvédi képviselet a békéltető bizottsági tárgyalásoknál. Két miniszteri határozat ... 4 361. Szabónök és harisnyakötők testületi tagsága 4 362. A régi czéhbeli mesterek nem tartoznak ipar­jogot váltani ... .... .................................... 4 363. b) Segédek elcsalása; »blaumontagolásc ... 5 364. Az ipartestületi jegyző készithet-e felek részére hatósági beadványokat ?.............................. 5 | Sz ám 365. Munkakönyv kiállítása idegen nyelvű igazol­ványok alapján... ... ... ... ... 5 367. a) Mi mindent árusíthat a vegyes- vagy apró­áru-kereskedő? ... ... ... ... 5 b) A nő iparjogositványa férjhezmenetel esetén 5 c) A fegyházi iparűzéshez nem kell hatósági jogosítvány .. __ ... ... ... ... __ ... 5 368. A testület elleni áskálódás megtorlása ... 5 369. Segédmunkások vagy napszámosok alkalma­zása nem korlátozható ... _ ... ... ... 5 370. Lehet-e több sátort állítani a többi vásáro­zók rovására ? ... ... ... .................. ... 5 371. B írságolás tanoneziskolai mulasztások esetén 6/7 372. Előleggel tartozó segédek munkakönyvének visszatartása ... ... ... .... ....................6/7 373. S zavazati jog az ipartestületi előljárósági üléseken ..................................................... 6/7 374. Újból a kirakodási sorrend orsz. vásárokon 6|7 375. A testületi jegyző elmozdítása ... ... 6/7 376. Hentes-iparosok sérelme_ __ ... ... 6/7 377. Az ipartestületek hatósági jellege... __ 8/9 378. M ás mesterségre áttért iparos testületi dijai __ _ ... ... __ __ __ __ 8/9 379. A fióktelephez rendelendő üzletvezető__ 8/9 380. Ü zletvezetőt tartó nem tanult iparos test. tagsági jogai ............................................ 8/9 381 . A czimfestő-ipar képesítéshez van kötve ... 8/9 382. Gyárosok mint testületi tagok ....................8/9 383. In gatlanszerzés a testületi vagyonból ... 8/9 384. Ismét a szabónők és a képesítés .. ... 8/9 385. Hentesek és sertéshusárusitók ... ... ... 8/9 386. a) Fakereskedő mint házépítő-vállalkozó ... 8/9 b) A gépész testületi tagsága ....................8/9 392. ' Szabadalom-bitorlás megtorlási módja......... 10 393. M unkakönyv kiadása a 101. §. d) pontja alapján — — ... ... ... ... ... ... 10 394. A kőfaragók és kutmesterek munkaköre ... 10 395. Kéményseprő-iparengedély tekintettel a munka­kerületre ... ... ... — ... ... __ __ 10 396 . Tanoncztartási jog más iparágra való áttérés esetén..................................................................... 10 397 . A segéd munkabére betegség esetében............ 10 398 . Iparigazolvány kiadása települési engedélyhez nem köthető ... ... ...................... ... 10 399 . Eltagadott felmondás bizonyítása_ ... ... 10 400. B orbélyok és fodrászok »kontárok« elleni kartellje ... __ ... ... ... — __ ... 11 401 . Az iskolalátogatás csupán a tanidö tartamára kötelező .............................................................. 11 402. Ismét az ipartörvény 101. §-ának d) pontja 11 403. Üvegesek testületi tagsága ............................. 11 404. A munkakönyv bemutatásának elmulasztása 11 405. A mázoló, fényező és szobafestő-ipar elha­határolása ... _ ... ... _ ... ... __ 11 406 . Elárusitásra nem szánt ipari munkára nem kell jogosítvány..................— .— — 11 410 . Karácsony és újév előtti vasárnapi munka­szünet .......................................................— __ 12 411 . A sütők személyes vasárnapi munkája __ 12 412 . Kiskorúak önálló iparűzése ... ... ___ ... 12 413 . a. »Kishusvágás« mint hentesipar. b. Jogo­sítvány a közönséges fuvaros-iparra, c. Köte­lező tanonezfelszabaditás. d. Nők által űzött szabóság és harisnyakötő-ipar ... ... __ 12 Vé leményadások segélypénztárí ügyekben. 316. A kerületi betegsegélyző-pénztárak [porto­mentessége.. .............................-..............— — 3 363. K erületi betegsegélyző pénztár rovására uj ipartestületi pénztár nem alakítható ... __ 5 366 . Segélypénztári szolgáltatás járvány idején ... 5 387. A 8 napon túl alkalmazott napszámosok be­jelentendők.................................-................. 8—9 388. A később alakult ipartestületi pénztárhoz való csatlakozás nem kötelező............................ 8—9 389. M agánegyesületi pénztárak elismerése határ­időhöz volt kötve ................. — — 8—9 390. Ö nálló iparosok a régi módon alakíthatnak betegsegélyzö-egyletet ... ... ... — 8—9 391. Mely esetben nevezheti ki az iparhatóság az igazgatóság tagjait?...............................— 8—9 407. E lsőbbségi jog a betegsegélyző-pénztárak közt 11 408. Többféle segély egy egyén után.................... 11 409. A z ipartestületi jegyző kötelességei a segély­pénztári al szemben................................— — 11 414. Mikor köteles a pénztár kórházi ápolási költ­séget fizetni? ... ... ... — ... ... — 12 415. a) A hol nem alakítanak kerületi pénztárt, b) Segélypénztári szövetség, c) Betegsegély és baleset elleni biztosítás ................ ... 12 416. Az ipartestületi hivatal igénybevétele............ 12 417. Az ipartestületi pénztár jogviszonyai............ 12 418. S egély újabb,megbetegedés esetén ... ... 12 Ipartestületi Értesítő 1. 2. 3, 5. 6/7. 10. 12 Segélypénztárí Értesitö ............ 2. 8/9. 12 St atisztika ............................................. 3. 4. 8/9 Sz abadalmat nyert újabb magyar ta­lálmányok (1140—1378. sz.) 1. 2. 3. 8/9. 10. 11. 12 I Tárcza. Chicagói levelek (V. VI. VII.) 4, 5. 6/7 Czikkek. Szám Egy évi iparkrónika... ... ... ... ... ... _ 1 Ka marai választások Budapesten __ ... __ __ 2 A fegyenczipar tengeri kígyója ............................ 2 Mié rt meddő az iparhatósági megbízottak műkö­dése ? __ ... .... .................... — ... ... 2 Év i egy milliót iparfejlesztésre ............................ 2 A. kereskedelmi muzeum......................................... 3 Sz övetkezeti reform ... ................. ... ... 3—4 Az o sztrák iparfelügyelők és a tanonczügy............ 3 Ki állítási levelek (V.) ............................. ............ 4 Sz abadalmi ügyünk reformja.................. — 4—5 Ip aroktatási reform... ... ... ... ... ... ... 5 A közös vámterület számokban .................. 6—7 A hazai ipar védelme a közszállitásoknál ... 6—7 A III. orsz. ipartestületi gyűlés. (Ipartörvény. A választási czenzus leszállítása. Iparosoktatás. A mühelybeli oktatás reformja. Á munkaviszony rendezése. Az iparosok nyugdíjügye. Szövetkezeti ügy. Vásárügy. Fegyenczipar. Házalás és vándor­ipar. Ezredéves kiállítás. Vám- és kereskedelmi szerződés. Kézügyességi oktatás. Az ipartestü­letek központi képviselete. A III. orsz. ipartestü­leti gyűlésen képviselt szaktestületek.) __ 8/9 A londoni »Imperial Institute« .................... 8/9 Mu nka-hivatalok ................................... ... 8/9 öv intézetek villamos berendezéseknél............ 8/9 Az osztrák iparügyi enquéte ............................ 8/9 A Columbia gyorsgözös................. 8/9 Vá ndoripar és házalás ................. 10 Az iparossegédek adója ................................... ... 10 Az Újvilág ipara ..................................................... 11 Te rmelő szövetkezetek ............................................. 11 A kézműipar és a kismotorok ............................. 11 Az adóreform ipari szempontból (I. II. III.) __ 12 Am erikai munkaviszonyok (1) ... 12 A termelő szövetkezetek kérdéséhez ... ... ... 12 A chicagói világkiállítás üzleti eredményei... ... 12 Ismertetések, jelentések, rendeletek, kimutatások stb. Magyarország iparos népessége .......................... 1 Há ziipar a felvidéken ............................................. 1 Hivatalos jelentés a tanoncziskolákról__ ... ... 1 A magyar ipar helyzete. (A kereskedelmi és ipar­kamarák 1891. évi jelentéseiből.) XI. Nagyvárad. XII. Sopron .......................... 1 XIII. Pozsony, XIV. Miskolcz, XV. Brasssó __ 2 Az iparkamarákból (Budapest, Győr) ............... 2 Ke reskedelmi Muzeum ............................................. 4 Ip aroktatás.. ... __ ... __ ... ................. 4 A magyar ipar helyzete (a kereskedelmi és ipar­kamarák évi jelentéseiből): I. Marosvásárhely. II. Arad. III. Szeged_ 5, 6/7 Hú szezer pár bakancs ... ___ ... 6/7 A kereskedelmi muzeum és a kamarák .............. 5 Ké t elvi határozat ........................................................6/7 ■Ötszáz mozdony hazai gyárból .................... 6 -7 A központi bizottság beszámoló jelentése ... 8—9 Testületi indítványok. (Arad. Balmaz-Ujváros. Be­lényes. Békés. Bihar-Diószeg. Budapest. Buda­fok. Csongrád. Czegléd. Halas. Kéthely. Losoncz. Mezőtúr. Miskolcz N.-Atád. Nyíregyháza. Nagy­hala. Nagyvárad. Ó-Kanizsa. Szabadszállás. Szegzárd. Szentes. Temerin. Temesvár. Tűrkeve. Tapolcza. Debreczeni iparoskör. Pozsonyi keres­kedelmi és iparkamara. Országos iparegyesület 8—9 Az iparos-tanoncziskolákra vonatkozó rendeletek 8/9 Szerkesztői búcsú és beköszöntő ... ... _ ... ÍO Tö rvényjavaslat a vándoriparról és házalásról ... 10 iparügyi államköltségvetés 1894. évre ... __ ... 10 Tö rvényjavaslat a csomagokban árult czikkek mennyiségtartalmának helyes megjelöléséről ... 10 Szabadalmi reform..................................................... 11 Ip arfejlesztési kormányactio................................... 11 Ker eskedelmi Muzeum ............................................. 11 A közös hadsereg bakancsai .................................. 11 Sz abadalmi ügyünk................................................... 12 A hazai közszállitások ügye ... .......................... 12 ip aros adóstatisztika... ... 12 A kőszénkérdéshez ...................................................... 12 A kereskedelmi és iparkamarák statisztikája ... 12 Állami kedvezményben részesülő gyárak jegyzéke 12 Ipariskolai ügyek ................. 12 Az iparos tanoncziskolák új tanterve ... ... ... 12 Kiállítási Szemle. Philippopol. Temesvár. Steyr. Brüsszel. Drezda. London. Páris. Batávia. Róma. Konstantinápoly. Milano. Genf. München........................................... 1 Debreczen. Chicago. Batávia. Bern. Bolsward. Bo­roszló, Drezda. Erfurt. Genf, Innsbruck. Kon­stantinápoly. Linz. London. Lyon. Mainz. Mi­lano. Páris ... .......................... 6/7 ■C hicago. Konstantinápoly. Innsbruck. Páris. Mi­lano. Mainz. Köln. Ántwerpen. Lyon. Porto- Rico. San Francisco ... ... ... ... ... 8/9 Bécs. Páris. Chicago. San-Francisco. Lyon. Tas­mania .......................................................... ... 10

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents