Iparvédelem, 1914 (10. évfolyam, 1-8. szám)

1914-01-01 / 1. szám

2 IPARVÉDELEM 1914. — 1. sz. Nagyváradi Testvéregyesület. Valahányszor a nemzet tespedése elérte tetőpontját, a nyomorúságnak pohara csordul­tig megtelt, mindig akadtak lelkes apostolok, akik az alvókat fölrázták, hogy új életet önt­senek a csüggedők leikébe. Ma, amikor a gazdasági nyomornak tetőpontján vagyunk és a lelkeket a gond és aggodalom tartja le­nyűgözve, szinte csodaszámba megy egy-egy alakulás. Más országokban a Magyar Védő- Egyesületnek programmját valló egyesület egy felhívásra tömörítené közös akcióra az ország népét, Magyarországon azonban alig- alig akad hely, ahol a végső percekben szer­vezkednék a társadalom az idegen árúk be- özönlése ellen. Csak 2000 millió korona vándorol ki a külföldre idegen árúkért hazánkból és vele sok munkanélkül maradt állampolgár is. Nagyvárad társadalma, iparos és kereskedő polgárai is mély álmukat tovább aludnák, ha nem akadt volna egy lelkes apostoluk, aki felrázza őket a vészthozó közömbösségből. Ifjú, elszánt, bátor lélekkel kezdte meg mentő­munkálatát dr. Dayka Endre rendőrkapitány. Nagyváradon, december 2-án egy felolvasás keretében, melyet az ipartestületi asztaltár­saság estélyén tartott, megdönthetetlen ada­tokkal ismertette hazánk végzetes gazdasági helyzetét, a pusztítást, amit az idegen árúk behozatala iparunk és kereskedelmünkben mívelt. Ott szorongott az Arany Sas díszter­mében Nagyvárad vezető értelmisége, iparos­sága és a kereskedők képviselői. Az ülést Czeglédy J eremiás ipartestületi el­nök nyitotta meg, a kamarát dr. Moskoviís József elnök és dr. Oláh Béla fogalmazó képvisel­ték, ott láttuk a kerület képviselőjét: dr. Ho- ványi Gézát, dr. Thury László tiszti főügyészt, Szontágh Gusztáv ipari szakiskolai igazgatót, a M. V. E. központjának megbízottját: Csongor György szerkesztőt stb, A rendkívüli tetszéssel fogadott felolvasás­ból és az ennek nyomán megindult vitából lapunknak szűkre szabott keretében csak a rövid tartalmat ismertethetjük. Dr. Dayka Endre a lelkiismeretes szakférfiú készültségével vázolta az ország gazdasági vál­ságát, pontos számokban mutatja be a behoza­talnak horribilis összegét, reámutat mérhetetlén pazarlásunk okaira és keresi ez ellen a hathatós orvosságot. Mindvégig feszült figyelmet és osztatlan érdeklődést tudott kelteni a jeles felolvasó. Végül indítványozta, hogy az asztaltársaság karöltve a városnak osztatlan társadalmával, a helyi iparnak védelmére és istápolására alakítsa meg Nagyváradon is a Magyar Védd) Egyesületet, a nagyváradi iparosok létesítsenek szövetkezeteket. A cipészek, szabók, asztalo­sok stb. az Országos Hitelszövetkezet segít­ségével létesítsenek szövetkezetét Nagyváradon. A sokszor helyesléssel, tapsviharral honorált rendkívül érdekes felolvasást vita követte. Csongor György közel egy órán át tartó beszédben világította meg a magyar iparnak sanyarú helyzetét és a kereskedők lelkiismere­tére, hazafiasságára appellál. Ök egyedül tud­nák megmenteni a magyar hazát az anyagi tönkrejutástól, ha üzleteikbe szeretettel fogad­nák be a honi termékeket és fokozatosan ki­küszöbölnék a külföldi árukat boltjaikból. Bizonyítja, hogy a szorongatott iparosok vissza­térnek a régi elavult rendszerhez : ók maguk nyitnak boltokat iparcikkeiknek eladására. Dr. Markovits József kér. és iparkamarai elnök a magyar földnek termelőképességét sze­retné fokozni. Jobb gazdálkodási rendszer a föld jövedékét tudná fokozni és ettől remélhet az ipar és kereskedelem is boldogulást. Együtt szeretné látni az iparost, kereskedőt és agrá­riust, a társadalmat a közös munkában. A Ma­gyar Védő Egyesület megalakítását djánlja. Dr. Hoványi Géza orsz. képviselő lelkes beszédben reámutat a pangás főokára, a pénz­telenségre. ö régóta küzd a hazai iparért és a különböző ellentétes érdekeknek kiegyenlí­tésében találja a kibontakozást. Az egyén iparkodjék szorgalmával vagyont szerezni, mert ezzel az ország vagyona szaporodik és nem leszünk a külföldi drága tőkétől függő nemzet. Előbb legyünk gazdagok és az ön­állóság, függetlenség magától jön. Meleg sze­retettel fogja felkarolni Nagyvárad és az ország iparának, kereskedelmének érdekét. Ajánlja a Magyar Védő Egyesület megala­kítását. Szabó Károly élénk példákkal illusztrálja, mint feledkeznek meg Nagyvárad iparosairól azok, akik jólétüket, exisztenciájukat egyedül nekik köszönhetik. Ne támogassuk pénzünk­kel azokat, akik tőlünk elfordulnak. Dr. Dayka Endre javaslatait egyhangú lel­kesedéssel elfogadta a gyűlés és a szervezésnek Legjobb az „ELEFÁNT“ Különlegesség fénykeményítö táb­¥édjegygyel ellátott fiumei lácskákban. A vásárlásnál ügyeljünk PV rizskeményítő. a „fénykeményítő** köriratra. Használati utasítás mellékelve. T Mindenütt kapható. Készítsük elő a szebb, boldogabb jövőt!

Next

/
Thumbnails
Contents