Jó Egészség, 1912 (11. évfolyam, 1-24. szám)

1912-01-01 / 1. szám

XI. évfolyam. Budapest, 1912 január hó 1-ón. IH72/73­1. szám. 1S£3 ü NÉPTOJtlLMÉSZSÉGÜGYI ÚJSÁG, MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: telefon: BUDAPEST, V., HOLD-UTCZA. 9. SZERKESZTŐ : DR NAGY ALBERT ELŐFIZETÉSI AR: A „GYERMEKVÉDELEM ÉS GYERMEK APOLLS“ czImO malléklittil ejjltt EGY ÉVRE .......................................................8 KORONA. A „Jó Egészség“ legutóbbi számához csatolt postai befizetési lapon az előfizetés dijának azonnali beküldését kérjük tisztelettel. A „Jó Egészség“ előfizetési ára a „Gyermekápolás és Gyermekvédelem“ czimü melléklettel együtt egész esztendőre 3 korona. Budapest, január I. A JÓ EGÉSZSÉG tizenegyedik évfolyamának első számát veszi az olvasó. Befejeztük az első tiz esztendőt. Hálátlanság volna elhaladni e dátum mellett a köszönet egy szava nélkül azokhoz, a kik munkánkban támogatóink és erősítőink voltak. Hálásan és önér­zettel mondhatjuk, a legjobbak és leghivatottabbak állottak önzetlen fáradozással a nagy feladat szol­gálatába, a melyet ez az újság a nemzet érdekében maga elé kitűzött. Bizonyára az ő érdemük első sorban, hogy a JÓ EGÉSZSÉG tiz esztendő alatt olyan eredményt ért el, a mely a további, fokozott munkásságra nemcsak biztatást ád, hanem azt egye­nesen kötelességgé teszi. A mienk az öröm, hogy törekvésünk minden vonalon visszhangra és meg­értésre talált: a közönség barátjának fogadta a JÓ EGÉSZSÉGET, azok a körök pedig, a melyeknek törekvésébe a mi programmunk beléilleszkedik: kormány és hatóságok nemes erkölcsi támogatá­sukkal föladata illetékes orgánumának ismerték el. Programmunkat ismételten elmondani fölösle­gesnek tartjuk. Munkánk legyen a tanúsága, hogy ahhoz hivek voltunk és maradunk. A támogatást köszönjük és kérjük továbbra is, nem a magunk hasznára, hanem a közönségére, amelynek legnagyobb érdekét: az egészségét kívánjuk szolgálni. A JÓ EGÉSZSÉG szerkesztősége Dr. Nagy Albert felelős szerkesztő. Tiz év ,,Jó Egészség“. Az emberi egészségért való küzdelmet nagyobbára hálátlan szemekkel nézi a világ. Az oka ennek, hogy az egészségesek elbizottan semmibe se veszik a betegséget és nem is tőröd­nek vele, hogy mi történik ellene, a betegek pedig szenvedésüket szivesen Írják az orvosi tudomány rovására, gyógyulásukért ellenben a jó Istennek hálálkodnak. Ha az emberiség hálájával kellene mérni az egészség védelmének óriási munkáját, akkor azt nagyon értékén alul becsülnök. Nincs hálátlanabb és nincs érdemesebb fel­adat az orvosi tudományénál. Manap minden dologban kinőttünk a szentimentalizmus szem­forgató világszemléléséböl és a gyógyítás meg az egészségvédelem munkáját se tekintjük többé a könyörület és az irgalom apostoli ragaszko­dásának, hanem a szükséget és a hasznosságot okosan felmérő józanság müvének. A mit az egészség védelmének müvéről irtunk, az még sem olyan háládatlan, mint annak a hirdetése. A „Jó Egészség“ ebben a még hálátlanabb munkában ma jubileumot ünne­pel, tiz esztendős küzdelmének a jubileumát. Érdemes dolog e fölött elgondolkozni. Apróra venni, hogy miből áll, mi a czélja és mi az eredménye. Hogy miből áll, erre a kérdésre feleletet ád a „Jő Egészség“ tiz évfolyama. Nincs olyan az egészség ápolásával, a betegségek gyógyításával és megelőzésével összefüggő kér­dés, a melyre mindenki által érthető alakban nem találnánk hasznos felvilágosításokat benne.

Next

/
Thumbnails
Contents