Kelmefestő Ujság, 1938 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

f fii XV. évfolyam mn^ A'T\:~7 udapest, 1938 január l.j 9fS ______ LiV 1. uám KELMEFESTŐ ÚJSÁG képesített kelmefestő és vegytisztító mesterek ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA A Budapesti Kelme-. FonalFest&k és Vegytisztítok Ipartestületének hivatalos lapja Szerkesztöseg és kiadc hivatal : Budapest, Nagytemplom u. 11. Telefon: 115-881 Megjelenik havonta Felelős szerkesztő és kiadó : HEGEDŐS IMRE Hirdetések ügveben f. Ivilagositós : Budapest. Vili., Itoránszhy u.5 Telefon : 143-036. Tóth Ödön Laptulajdonos: a KÉPESÍTETT KELMEFESTŐ-ÉS VEGYTISZTÍTÓ MESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Előfizetési dij évi 10 pengő. Segédeknek évi 6 pengő. — Egvesületi tagok a lapot tagsági dijuk fejében kapják Uj* esztendő, új reménységek, de új gon­dok is. Az ismeretlennel szemben mindenkor nyugtalanság, idegesség keríti hatalmába az em­bert. Az új esztendők pedig, a tudomány és tech­nika szédületes fejlődése ellenére is, minden­kor ismeretlenek voltak. Ismeretlen ma ez az 1938-ik esztendő is, melynek hajnalán, várako­zással tekintünk az eljövendő év felkelő napja felé. Hiába kémleljük a horizontot, hiába pró­bálkozunk százféle kabalával és apró-cseprő ba­bonával, semmit meg nem tudhatunk előre; a jövőből, és semmire nem nyújt biztosítékot. Csoda-e hát, ha nyugtalanok -vagyunk? Mert azok vagyunk akkor is, ha ez csak tudatalatti, akkor is, ha letagadjuk és akkor is, ha széles jó­kedvvel léptük át az újév küszöbét. Éppen az utóbbinál fordul elő gyakran, hogy azért keresik olyan lázasan a kivilágított szó­rakozóhelyeket (amik legtöbbször újév napjá­ra virradó éjjelen legkevésbé kellemesek), hogy eszünkbe ne juthasson egy pillanatra is be­tekinteni abba az egyelőre üres sötétségbe, ami­nek Jövő a neve. Nem is kell, hogy szégyeljük ezt a kis ide­gességet, ami ilyenkor elfogja az embert. Valamikor régen, ólomlábakon járó és sok­szor mozdulatlanságnak beillő lassúsággal ha­ladó események idején is izgatta az embert a jövendő. Nagy urak, hatalmasságok drágán fizetett, jósokat tartottak környezetükben, remélve, hogy valamit is előre megtudhatnak. Ki csodálkozhatik hát ma, mikor napok alatt több esemény tarkítja .az életet, mint valamikor évek alatt, ha a holnap bizonytalanságot, kelt az emberekben? Mindenkinek ajkán a kérdés: Mit hoz az új esztendő, az én és családom, a szakmám és a megcsonkított, szegény ma­gyar hazánk számára? Nehéz volna ezekre a kérdésekre felelni. Egy bizonyosság van csak. Ha mindenki, úgy is, mint egyén, úgy is, mint annak az érdekközös­ségnek égy láncszeme, ahová a.' sorsa rendelte és ijgy is, mint magyar ember, becsülettel ele­get tesz hivatásának, akkor jogunk van bol­dog újesztendőt remélni! Hiszen jó idő óta min­denütt azt halljuk és olvassuk, hogy javulnak a gazdasági viszonyok. Joggal feltételezhetjük hát, hogy talán a most megkezdett esztendő lesz az, amikor mi, magyar kelmefestők, is, nem csak olvasni, hanem érezni is fogjuk, hogy való­ban van gazdasági javulás. Ezzel a hittel várjuk és kívánjuk minden kartársunknak a »Boldog újesztendőt«.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents