Kelmefestő Ujság, 1940 (17. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

XVII évfolyam udapesl 1940 január 1. KELMEFESTŐ UJSi£ képesített kelmefestő és vegytisztító mesterek országos egyesületének hivatalos lapja A Budapesti Kelme-. FonalFestők és Vesytisztltőlc ipartestületének Hivatalos lapiajjj Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, Nagytemplom u. 11. Telefon : 135-881 Megjelenik havonta Felelős szerkesztő és kiadó : HEGEDŰS IMRE Hirdetések ügyében felvilágositós: Budapesti Nagytemplom*». 11. Telefon: 135-881. Laptulajdonos; a KÉPESÍTETT KELMEFESTÖ-ÉS VEGYTISZTÍTÓ MESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETE Előfizetési dij évi 10 pengő. Segédeknek évi 6 pengő. — Egyesületi tagok a lapot tagsági dijuk fejében kapják 1940 Uj számot írunk újra ezen újesztendő reggelén í.s ezen új számmal újra. egy esztendőt hagytunk hátunk mö­gött. mely hátra liagyott esztendő végén, keli. hogy össze­gezzük az elmúltakat, úgy mimlazt- ami a lelkületűnkben végbe ment, valamint üzleti vonatkozásban is. Ha a leikületieket vesszük boncolás és mérlegelés alá, meg kell állapítani, hogy az elmúlt év sok oly dolgot líozott nekünk, melyre nem számítottunk és amely a leg­főbbet, a békességünket megbillentette, kisodorta megszo­kott kerékvágásunkból és helyébe a bizonytalanságot ül­tette lelkületűnkbe, melynek révén nem tudjuk, hogy ter­veink, melyek az előmenetelünknek alapköveiként lettek feliállítva, hogy azok teljesülésbe fognak-e menni ez év- oen, nem tudhatjuk, hogy) a múlt év elején táplált érzések, elgondolások, melyek nagyon messze maradtak számítá­sainktól, hogy mikor is fognak valóra válni. Ha az üzleti mérlegeinket felállítva gondolunk az el­múlt esztendőre, szintén arra a megállapításra lyukadunk ki, hogy ebben a tekintetben sem váltak valóin azok a számítás|a|ink, melyeket az elmúlt esztendő elején táp­láltunk magunkban. Egyszóval panaszkodhatunk az egész elmúlt évre, mely néküník is, kelmefestőknek és vegyÜsz- títóknak sok csalódást hozott, Voltak ugyan kellemes óráink is, de ezeknek gyönyörei távolról sem pótolták az elmara­dottakat. Amikor így látjuk mérlegünket mind a két vonatko­zásban, és amikor átlépjük az úje,szten!dő kiiszögét, az ál­talános békétlenség közepette, nem sok kellemeset me­rünk remélni az újesztendőtől sem, mert a békesség az, ami minden időknek záloga arra nézve, hogy annak révén merjünk bátran, bizakodni és oly reményeket táplálni ma­gunkban, melyekből előnyt és megelégedést szerezhetünK. Bármennyire is jogos az aggodalmunk, nem szabad a. í-eményünket feladnunk, nem szabad csüggednünk és bizakodva kell mindazt elviselnünk, amit "z újesztendő reánk fog mérni. Bizakodva kell viselnünk azért is mind­azt, mert vannak még sokkal rosszabb helyzetben lévő lelkek is, akiknek sokkai nagyobb megpróbáltatásokon kell, átesniük, sokkal több reményük dőlt romba és mégsem veszítették el hitüket és reményüket és azoknak dacara az ' újesztendőt remélik talán, az újjászületésnek. Az elmúlt évi keservek mellett is voltak üdítően ható mozzanatok, melyek szakmánkat is érintették. Voltak pil­lanatok, amikor is csüggedt testünkből a megelégedés sóhaja fakadt fel, voltak mozzanatok, amikor az elmúlt esz­tendő hajnalán táplált reményeink némileg valóra is váltak és ez bennünket örömmel és megelégedettséggel töltött el. Ily mozzanat volt az is, amikor a megcsonkított hazánk­hoz az elmúlt esztendő újból egy kis részt vissza cs&tolt- hozzánk, mellyel erősödtünk és ennek révén az erre vo­natkozó reményeinket tovább merjük táplálni az újeszten­dőben is. Amikor reménykedünk, el kell az ahhoz való ala­pozást készítenünk, hogy a csalódásokban minél ' keve­sebb részünk legyen és ennek alapozását elsősorban az összetartásban kell, hogy keressük, mert ez az, amiben rejlik az erő, már pedig erő nélkül semmit sem érhetünk el a imái békétlen életben, ma össze kell kéveként tömö­rülnünk. hogy a reményeinket valóra is válthassuk. Mi kelmefestők és vegytisztítok tapasztalhattuk a ma­gunk életébői is, hogy mit jelent az, ha meg van az össze­tartás. Látjuk, hogy az összetartással mily előnyöket tud­tunk elérnj. Láttuk a múltban a széthúzásból kiinduló harcokat és éreztük ann.ak káros hatását. Es amikor elő-

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents