Kelmefestő Ujság, 1943 (20. évfolyam, 1-9. szám)

1943-01-01 / 1. szám

XX. évfolyam. Budapest, 1943. január 1. 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivetal : Dudapest, Nagytemplom u. 11. Telefon : 135-881 Megjelenik havonta Felelős szerkesztő és kiadó : nCCCDÜSIMRE Hirdetések ügyében felvilágosítás : Budapest, Nagytemplom*u. 11. Telefon: 135-881. Laptulajdonos; a KÉPESÍTETT KELMEFESTŐ- ÉS VEGYTISZTÍTÓ MESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETE p Előfizetési dij évi 10 pengő. ‘Segédeknek évi 6 pengő. 1943 A nagy világégés közepette lépjük át az újesz­tendő küszöbét, amikor is elsősorban minden gondo­latunk messze száll a magyar nemzet hős jiáihoz, honvédeinkhez, akik kinl a ahrcok terén őrködve, vérüket ontva és életüket feláldozva véd k a magyar­ság kereszténységét, ezeréves^történelmének nagyságát, védik a nagy nemzeti családot. Amikor hős honvédeink vívják a szebb és jobb jövőért és létünkért harcaikat, akkor nekünk valameny- nyiönknek rendíthetetlen bizalommal bíznunk kell meg- r endithetetlen győzelmükben. De ezen győzelem biz­tosításához feltétlen szükséges a belső bizalom, a belső teljes összetartás, a teljes összefogás és munka még akkor is, ha az bizonyos erőkifejtést kíván meg z'al amennyiünktől. Biztosítjuk harcosainkat, hogy bennünk nem fog­nak csalatkozni, mert minden lehetőséggel támogat­juk mindenkori gigászi harcaikat és hiszünk a végső győzelmükben, mely megadja a jövőben a nyugal­mat, a szebb és jobb jövőt minden magyarnak. Nekünk kelmefestőknek és, vegy tiszti toknak is minden erőnket latba kell vetnunK, Hogy hős honvé­deink erőt merítsenek a végső győzelemhez. Amikor átlépve az újesztendő küszöbét, ezekre gondolva elsősorban fogjunk össze mi is még job­ban és vegyük ki mi is méltóképpen részünket min­den áldozathozatalból, ami a végső győzelmet elő­segíti, hogy a győzelem után újból nyugodtan végez­hessük munkánkat a nemzetünk, családunk felvirá- gozásában. Ma ne nézzünk az elmúlt esztendőre visz- sza. ne keressük, hogy az elmúlt esztendőben, hogy sáfárkodtunk, hanem minden gondolatunkat és min­den erőnket oda koncentráljuk, hogy hitünk és nem­zetmik keretében, építhessünk és alkothassunk az új esztendőben valamennyiünkért a nagy magyarságért. Minden reményünk megvan arra nézve, hogy az újesztendő meghozza részünkre a végleges győzel­met. amikor újra folytathatjuk ismét megszokott mun­kánkat, mikor újra együtt leszünk valamennyien. Az új esztendő hajnalán bizva-bi zzunk, mert hitünk me gr endithetetlen. Ezen bizalomban és hitben, kívá­nunk nagyon boldog újesztendőt valamennyiünknek. képesített kelmefestő és vegytisztító mesterek ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA A Budapesti Kelme-. Fonalrestek és Vegytisztítok Ipartestületének hivatalos lapia ÜELÜEFESro

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents