Lakatosmesterek Lapja, 1934 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-10 / 1. szám

Lakatosmesterek Lapja rin iii>imMTirniíi^íWT«riTmiMTWjmnwnirmMi¥iwwnrnwTMn^ n.*—w.™ —————^—————— Lakatos, autószerelő­műves, reszelővágó. és javiíó, késes-köszörűs, mérlegkészitő, puska- vasesztergályos és vasöntő ipari szaklap --------­A BUDAPESTI LAKATOS STB. iPARTESTÜLET ÉS ÉS ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK A LAKATOSMESTEREK HIVATALOS KÖZLÖNYE Ipartestületi tagek tagsági dijuk tejében kapják ELŐFIZETÉSI DÍJ : egy évre P. 6.— félévre P. 3.— Felelős szerkesztő : FARKAS SÁNDOR gépészmérnök 1934. január 10. — VI. évf. 1. szám. Budapest, VII., Nyár-u. 6. telefon: 42-5-77. Megjelenik mir.den hó 10-én és 25-én. Válaszúton Irta: Jónász Vilmos Az uj év küszöbén, remény és két ség között hánykolódva ugy-e, testvér, szeretnéd tudni, vájjon jót, vagy rosz- szat; nyereséget, vagy veszteséget; eredményeket, vagy kudarcokat hoz-e számodra az uj esztendő? Hát jöjj, testvérem, ülj ide mellém, aki minden emberi gyarlósága és tö­kéletlensége dacára is javíthatatlan op timista vagyok és hidd el nekem min­denekelőtt, hogy neked sem fog meg­ártani, ha ennek az időbeli forduló­pontnak alkalmával a lelki nagytakarítás nehéz, tárgyilagos és nagyon szigorú munkáját elvégezzük. A jelszavakban és csalódásokban bőséges ó esztendő szomorú, vagy biz­tató tanulságai nyomán induljunk el és alkossunk magunknak tiszta képet ki­vívott eredményeink és fájdalmas visz- szaesésünk felől, hogy az uj esztendő küszöbét átlépve, tisztult öntudattal és megingathatatlan akaraterővel vágjunk neki az ismeretlen jövendőnek. Légy azonban, testvér, elnéző, ha ebből a szigorúan tárgyilagos önvizs­gálódásból számodra is súlyos szemre hányások fakadnak, mert ne feledd, hogy te is tudtad mindig, én is, ő is, hogy mit kellett volna mindenkor he­lyesen cselekedni és ha mégis másként cselekedtünk, csakis magunkra vessünk. Azt tudod, úgy e testvér, hogy jö­vőnk alakulása jelenünktől függ, éppen úgy, mint ahogy jelenünk múltúnknak természetes folyománya. Ha tehát jobb és kedvezőbb sorsot akarsz magadnak előkészíteni, úgy ne fulladj közönybe, hanem a jelen kötelességeinek élj. Ne tagadd, hogy az ó esztendőben sűrűn és mindig keserűen kifakadtál, mondván: önálló, szabad, független polgár vagyok, Ember vagyok I Ugy-e, testvér, igaz ? Hát ha az vagy, ha sza­bad Ember vagy, akkor bölcsen hasz­náld fel kincsedet: - szabad akara­todat. Magadnak és testvéreidnek őszin­te javára vagy hátrányára kívánsz cselekedni: tőled függ. A követ­kezményekért azonban mindig csakis te vagy a felelős. Te független Polgár, te megtépázott iparostestvér, becsüld meg a kegyes adományt és okosan élj szabad akaratoddal. Ne félj, testvér, nem nehéz feladat ez. Az elmúlt idők tapasztalatait na­gyon könnyű felhasználni. Kétségek között sem kell vergődnöd, ha most választanod kell hogy melyik utat járd. Ha szeretsz jelszavakba kapaszkodva himbálózni lármás ünnepségek kísére­tében felépített légvárak felett: — hát maradj akkor a régi utón. Ha javadra szolgált, hogy bőségesen arathattad a hamis próféták által elvetett magvakból kikelt csalódásokat: — csak maradj testvér a tavalyi utón. Ha kedved tel­lett egyedül, elhagyottan megjárl és célhoz nem ért portyázásaidban: — folytasd csak, testvér, ahol elhagytad. Szabad, független Polgár vagy, szabad akaratodat ilyen irányban is érvénye­sítheted. Ám ha a tavalyi utat válasz­tod, fogadd meg, hogy némává bénulsz, de panasz, vagy jajszó ajkad el ne hagyja! . . . Van előtted azonban egy másik ut is. Nem ámitlak, testvér, tehát nem mondom, hogy mentes a göröngytől. Hepe-hupás ez is, de két oldalán gyü­mölcstermő fák állnak sorfalat, hogy árnyat, üditést nyújtsanak a vándornak, ha megfáradt és megszomjazott. Sza- I bad akaratod van. testvér, választhatsz a két ut között. Fontold meg, nem javadra válna-e, ha — együtt bandukolnánk. Közös a cél, amit közös akarattal biztosabban elérünk. Nem emlékezel már a véres zivatarra ? Ugy-e, amikor ellenséggel álltunk szemben, mindig egységesen támadtunk és mindig egységesen véde­keztünk. Így is borzalmas volt a küz­delem ; hátha ki-ki a maga útját járta volna szétszórtan! Gyere a táborba, testvér, te meghaj­szolt Ember, ott a helyed! Nem elég, ha csak testületi tag vagy, de a közös munkában részt nem veszel. Nem elég, ha kézhez viszi a posta szaklapodat, de azt el sem olvasod. Nem elég, ha az érdekedben összehívott ülésekre, előadásokra szóló meghívókat átveszed, hanem azokra eljönni is testvéri köte­lességed és pedig nemcsak többször, I N E UGRÖSCKL RICHARD speciális szcrssáir.készifö üzeme BUDAPEST, VI. RÓZSA-UTCA 99/b. SZ. Telefon; 21-3-90. | Speciális üzem sajtoló-, huzó-, nyomó-, vágó-, períoráló és BAKELIT préselő szerszámok gyártásé I megadott rajz, minta, vagy saját tervezés szerint a legprecízebb kivitelben.

Next

/
Thumbnails
Contents