Lakatosmesterek Lapja, 1935 (7. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-10 / 1. szám

/ Lakatos, autószerelő­műves, rjsszelővágó, és javító, késes-köszörűs, mérlegkészitő, vasesztergályos és vasöntő ipari szaklap------------/JL . A BUDAPESTI LAKATOS STB. IPARTESTÜLET ÉS A LAKATOSMESTEREK ÉS ROKONSZAKMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Ipartestületi tagok tagsági díjul! fejében kapják ELŐFIZETÉSI rpu: egy évre P. 6.— félévre P. 3.— Felelős szerkesztő : FARKAS SÁNDOR gépészmérnök 1935. január 10. — VII. évf. 1. sz. Budapest, VII., Nyár-u. 6. Telefon: 42-5-77. Megjelenik mir.den hó 10-én és 25-én. Újévi Irta: Jónász Vilmos levél , i'.ihmW/oo Szakmai előadás Az őszi és a téli hónapokban Ipartestületünkben szakmai elő­adásokat rendezünk. A második előadás f. é. január hó 12-én (szombaton) este 7 órakor lesz, tárgya: Az üzemtulajdonos kárté­rítési felelőssége az üzemi balesetekkel kapcsolatban Előadó: Dr. Schubert Ignác ügyvéd, Ipartestületünkügyésze. Felkérjük t. tagjainkat, hogy az érdekes és hasznos előadá­son minél tömegesebben meg­jelenni szíveskedjenek. Az előadáson való részvétel teljesen díjtalan. Az előadást borestély követi, amelyen a borgazdai t :tet Gerő Mór elöljárósági tag tölti be. Hideg vacsorát tetszés sze­rint mindenki magával hoz. Az Ipartestület Elnöksége Hirdetéseket telvesz a kiadóhivatal Schwendtner Ferenc Budapest, VII., Király-utca 11. Telafon : 42-4-08. Speciális Szerszámgyár. Kedves Kartársam ! Mielőtt elindulunk az ismeretlen jö­vendő felé, álljunk csak meg egy pil­lanatra és szálljunk magunkba. Szil­veszteri mámor nélkül búcsúzzunk el a jó öreg esztendőtől és legyünk vele szemben igazságosak Igaz, telve volt búval sötétséggel, kétséggel és árnyék­kal, de mégis hálásan és megbékélten mondjunk búcsút azért, mert a sok bubánatot néha öröm is felváltotta; azért, mert a sötét éjszakákra világos nappalok is virradtak; azért, mert a gyötrelmes kétségek közepette itt-ott a reménység is felcsillant nekünk és mert a kísérteties árnyék mellett olykor fény­ben is volt részünk. Igen, hálával bú­csúzunk az óesztendőtől, amelyről mind­nyájan már az elején sejtettük, hogy nagyon kevés jót várhatunk tőle és igy a legkisebb jó is, amit nyújtani mégis csak tudott, kedves meglepetés­ként ért bennünket. Békességgel, meg­értéssel, hálával válunk el tőle és ilyen tisztult érzésekkel lépjük át az újév kü­szöbét Ne légy türelmetlen, kedves Kartár­sam, ha a szokástól eltérően nem azzal kezdtem levelemet: B. u. é. k. Mielőtt leírnám: boldog újévet kívánok, van még számodra mondanivalóm, mit, ha megszívlelsz, boldog is lesz az ujesz- tendőd. Jól kezdeni, jól folytatni, jól végezni : újévi célkitüzésn w ztató, ugy e, Kartársam ? Meg »a nem álom­szerű, de rém alóban nem bonyolult, de egyszerű fel­adat arra törekedni, hogy tőlünk telhe- tőleg jól kezdjük, jól folytassuk és jól végezzük minden napunkat és igy az ellőttünk álló esztendőt. Emberi szem elől gondosan eltakart, emberi kéz ál­tal feltörhetetlen pecséttel őrzött titkait a jövendőnek megjósolni, megtudni, vagy sejteni nem lehet. Azonban üdvös célt kitűzni, annak elérése érdekében hasznos, egészséges irányelveket meg­határozni és azok szellemében mun­kálkodni ; olyan feladat, amelynek tel­jesítése egyedül rajtunk múlik. Uj fordulatok küszöbén, jövendő­mondás helyett emelkedett és megújuló lélekkel arról beszélgessünk, kedves Kartársam, hogy miként rendezkedjünk be, ha közelebb akarunk jutni a — bol­dogsághoz. Békességre van szükségünk minde­nekelőtt. Ehhez a nagy kincshez úgy juthatunk, ha szelídek leszünk, mert a szelídség megfékezi az indulatokat és békességet szül. Vigyázz, Kartársam, el ne indulj egyetlen napon sem e fék nélkül és meglásd, hogy akkor — jól kezded a napot. A békés lélek szeretetteljes is. Hidd el, hogy eredményesebb utat járhatsz a szeretettel, mint a gyűlölettel. Igaz ugyan, hogy néha a szeretet is téved­het, de el ne feledd, hogy a gyűlölet mindig tévutakon jár. Kérlek, kedves Kartársam, most az egyszer szokatlan türelmességgel olvasd tovább levelemet; csak javadra válik, ha a türelemben is gyakorlód maga­dat. Te is tapasztalhattad már, hogy

Next

/
Thumbnails
Contents