Lakatosmesterek Lapja, 1937 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-10 / 1. szám

\ ■ xsqi/r Lakatosmesterek Lapja Lakatos, autószerelő- és javító, késes-köszörűs, mérlegkészitő, puska­műves, reszelővágó, vasesztergályos és vasöntő ipari szaklap A BUDAPESTI LAKATOSOK STB. IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE ipartestületi tagok tagsági dijuk tejében kapják ELŐFIZETÉSI DÍJ: egy évre P. 6.— félévre P. 3.— Felelős szerkesztő : FARKAS SÁNDOR gépészmérnök 1937. január 10. — IX. évf. 1. sz. Budapest, VII., Nyár-u. 6. Telefon: 1-425-/7. Megjelenik minden hó 10-én és 25-én. Az Uf Szt. «János kórház esztergapad javításai Iparlestüietünk a polgármester nél panasz tárgyává telte az Uj S^t. János kórház részére vég­zett esztergapad javításokat, mert azokat nem iparosnaK, hanem egy szerszámkereskedő cégnek ad Iák ki. A Polgármester Ur panaszbe­adványunkra az alábbi határoza­tot hozta: A panaszt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a magas ' építési ügyosztály a Schuchardl és Schütte szerszámkereskedő cé­gen kívül, amely a munkát 1129 P-ért végeztette el, három, a mun­ka elvégzésére ipari jogosultság­gal bíró céget is ajánlattételre ^szólított fel. Ezek közül az egyik nem tett ajánlatot, a másik a munkát 1800 P-ért, a harmadik pedig 1700 P-ért, lett volna haj­landó végrehajtani. Megállapitot- - tam továbbá, hogy az esztergapad javítási munkát a Schuchardt és Schütte cég megbízásából a hely­beli Gép- és Szerszámgyár kft. (VI. Frangepán u. 16 sz.), tehát erre a munkára ipari jogosult­sággal és. megfelelő felkészült­séggel rendelkező cég végezte. A fenntiekből megállapítható, hogy a felszólított iparosok oly magas áron vállalták volna a ja^ vitási munkát, amely a munka • terjedelmével semmikép sem áP * lőtt arányban. Ebből viszont kö­vetkeztethető, hogy a felszólított iparosvállalkozók nem rendelkez­nek azzal a felkészültséggel, ami­nek alapján az említett munkák tekintetében versenyképesek le­hettek volna. A Schuchardt és Schütte cég kétségtelen kereskedő cég és sa­ját maga javítási munkák elvál­lalására és elvégzésére nem jogo­sult, de rendelkezik mindazokkal a szakismeretekkel és felszerelé­sekkel, amelyek alapján a munka ellenőrzését a legkifogástalanab- bul végezheti, miután pedig a munkát a Gép- és Szerszámgyár kft., tehát ipari jogosultsággal bí­ró cég végezte, a Közszállitási Szabályzat 4. §-ának 1. pontja, ha alakilag nem is, de lényegileg betartást nyert. Jelen különleges elbírálást igénylő eset a fenti kivételt indo­kolja annál is inkább, mert kü­lönleges, kényes természetű, a legnagyobb szaktudást, anyagi és erkölcsi garanciát feltételező munka végzéséről volt szó. Ennek dacára felhívom a pol­gármesteri XIII. ügyosztályt, hogy a jövőben az ipari jogosultság megállapításánál az eddiginél is szigorúbb körültekintéssel járjon el. Budapest, 1936. december 15. Szendy s. k. polgármester. Újévi üdvözlet Párizsból Teplanszky István mülakatos- mesler, Párisban élő honfitársunk a következő kedves levéllel keres­te fel Ipartestületünket: Mélyen tisztelt Elnök Ur! Ked­ves kartársaim! Boldog és kelle­mes uj évet kívánok, sok munka- alkalommal, hogy a pihent ko­hókban égjen a tűz, kattogjon az üllő, úgy a kis, mint a nagy mű­helyekben, vig dolgozók magyar dalai mellett. Ezt kívánja egy ide­genben élő magyar testvérük, ki ha távol is van, sokat gondol ö- nőkre, és figyelemmel kiséri hely­zetükét s alig várja a kedves szak­lapot, mert a legkisebb események is igen érdeklik. Kedves Karlársa- kat arra kérem, tartsanak össze, vegyék figyelembe Vezető Ura­ink tanácsait és jóindulatát, mert csak igy tudunk az élet viharában előre és célhoz jutni. Isten áldása Ipart estül etünkre, V ez e l őségünk- re és Kartársainkra. Páris, 1936. december 23. Teplánszky István. Itt jegyezzük m.eg, hogy kedves honfitársunk ismét eljuttatott az Ipartestülethez 10 P-ős adományt s azt a székház renoválási költsé­geihez való hozzájárulásra szánta. Úgy kedves megemlékezését, mint becses ajándékál hálásan köszön­jük és együttérzésének melegsé­gét szívből viszonozzuk. Hirdetéseket felvesz------------a kiadóhivatal

Next

/
Thumbnails
Contents