Lakatosmesterek Lapja, 1938 (10. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-10 / 1. szám

> m KIR J MM TECiíjrARMU Jlf,AnAN '“!üONA, Lakatos, autószerelő- és javító, késes-köszörűs, mérlegkészitő, puska­műves, reszelővágó, vasesztergályos és vasöntő ipari szaklap A BUDAPESTI LAKATOSOK STB. IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Ipartestületi tagok tagsági dijuk tejében kapják ELŐFIZETÉSI DÍJ: egy évre P. 6.— félévre P. 3.— Felelős szerkesztő : FARKAS SÁNDOR gépészmérnök 1938. január hó 10. — X. évf. 1. sz. Budapest, VII., Hyár-u. 6. Telefon: 1-425-77. Megjelenik minden hó 10-én és 25-én. am Si Serédi Jtisztimén dr., Magyarország biboros hercegprimása a kézmüvesiparossághoz Kitüntetett Kartársaink ünneplése Meghívó a társasvacsorára Az V. Orzságos Kézműves­ipari Kiállításon, valamint az Orzságos Iparos Kong­resszuson kitüntetett Kar­társaink tiszteletére f. évi január hó 29-én (szomabton) este 8 órakor az Ipartestü­let helyiségeiben fVII. Nyár­utca 6. 1. em) ünnepi vacso­rát rendezünk. A vacsorajegy ára szemé­lyenként 2.50 P. (menü: sült körettel, tészta és ital). Borgazda; Sóty Zoltán ipartestületi alelnök. Jegyváltás legkésőbb f. évi január hó 27 én déli 12 óráig az ipartestület irodájában (Vll. Nyár u. 6.) valamint a következő rendezőbizottsági tagoknál: Knausz Gyula Vili. Bezerédi-u. 10., Nagy István V. Sziget-u. 15|b. és Zsédely Károly I. Márvány-u. 29. A tiszta jövedelmet, úgy­szintén a felülfizetéseket a létesítendő Lakatos Otthon és Üdülő céljaira fordítjuk. Az Ipartestület tagjait b. családjukkal együtt az ün­nepi vacsorára tisztelettel meghívjuk. A résztvenni óhajtókat felkérjük, hogy a jegy váltási határidőt betartani szíves­kedjenek. Az Ipartestület Elöljárósága. Az 1938. évben nagy fela­datok előtt áll a magyar kat- holikus társadalom. Az eucha­risztikus világkongresszus nem csak lelkiekben és erkölcsiek­ben jelent felbecsülhetetlen ér­téket sokat szenvedett hazánk­nak, hanem mint idegenforgal­mi esemény munkaalkalmat nyújt számos iparágnak. A családi otthon melegén és örömén át tanultam megismerni és megszeretni a kézművesipart, amely hazánk történelmében az ezeréves keresztény kultú­rának mindenkor építője és védője volt. A kézművesiparos egyik kezében a szerszámot forgatta, másik kezével pedig magasra tartotta a szűzmáriás magyar lobogót. A kézművesipar hatalmas és művészi alkotásai a századok folyamán egybeforrtak Anya­szentegyházunk történelmi em­lékeivel és kifejezőjévé váltak annak a hatalmas erőnek, amelyet az emberi lélekben a hit és Krisztus Urunk iránti vá­gyódás jelent. Az eucharisztikus év kü­szöbén arra kérlek Benneteket, hogy a mindennapi küzdelmes és munkás életetekben se fe­ledkezzetek meg a krisztusi igazságról és a hit erejéről. Az élet súlyát és csapásait köny- nyebben tudjátok elviselni, ha lelketek egyensúlyát a Krisz­tusba vetett hit biztosítja. A rendíthetetlen, szilárd hit erejével és a csorbithatatlan keresztény erkölcsök támaszá­val biztosíthatjuk mindennapi kenyerünket; elérhetjük a kéz­művesipar és a haza boldogabb jövőjét.

Next

/
Thumbnails
Contents