Lakatosmesterek Lapja, 1941 (13. évfolyam, 1-24. szám)

1941-01-10 / 1. szám

Lakatos, autószerelő- és javító, késes-köszörűs, mérlegkészitő, puska műves, reszelővágó, vasesztergályos és vasöntő ipari szaklap ■ A BUDAPESTI LAKATOSOK STB. IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejében kapják ELŐFIZETÉSI DÍJ: egy évre P. 6.— félévre P. 3 — Szerkesztőség és kiadóhivala!: Budapest, VII., Hyár-u. 6. leletül. 223419 XIII. évfolyam I. szám 1941 január 1.0 _ Megjelenik minden hó 10-én és 25-én Rudvasak és vaslemezek szabványosítása A vasművek a közeljövőben a rúdvas és a vaslemez szabványosítását vezetik be. iMindenekelőtt megszűnik az eddig mű­szaki értelemben helytelenül használt »vas« kifejezés és helyette a jövőben az anyag minőségét tüzetesebben meghatározó »ke­reskedelmi acél« elnevezés alatt fog az áru forgalomba kerülni, mert a szénsze­gény hengerelt folytacél árut eddig is csak tévesen, rossz szokásból nevezték vas­nak, holott az valójában acél. Ez az el­nevezés egyébként minden nagyobb ipari államban régen használatban van. Tehát a jövőben az elnevezések a következők lesznek: köracél (gömbvas), félkör acél (félgömbvas), négyzetacél (négyzetvas), la­posacél (laposvas), körbetonaeél (beton- gömbvas), abroncsacél (abroncsvas), stb. A vaslemez, mint kereskedelmi acélle­mez, fekete métcrlemez, fekete tetőlemez, illetve horganyzott tetőlemez stb. néven kerül forgalomba. Megszűnik továbbá az eddig haszná­latban volt és elavult láb, hüvelyk (coll, fach.) stb. méretmeghatározás; a jövőben minden méret méter, illetve milliméterek- rekben lesz megjelölve. A szabványosítás lényege, amelynek a részleteit egyébként a vasművek idejeko­rán fogják ismertetni az összes érdekel­tekkel, megfelelő táblázatok szétküldésé­vel, a következő: az eddigi kb. 1440-féle szelvény és méret helyett csak 574-féle kereskedelmi méret kerül forgalomba, ami kb. 60 százalékos csökkentésnek felel meg; tehát az eddigi sokféle méretnek mind­össze 40 százaléka fog megmaradni. Mennyiségi kikötés nélkül, a rendes ke­reskedelmi acélfajták csak a kibocsátan­dó táblázatban megadott hosszban ren­delhetők meg. Ettől eltérő méretű szükség­let esetén legkevesebb 2500 kg rendelhető méretenként, ha azonban nemcsak a hossz, hanem az egyéb szabványozott kereske­delmi méretektől eltérő úgynevezett ipari acél szelvény szükségeltetik, úgy méreten­ként legalább 5000 kg rendelhető, ameny- fiyiben pedig a kívánt méret ennek a szab­ványnak nem felel meg, a megrendelhető legkisebb mennyiség 10.000 kg. Természe­tesen az utóbbi esetben a szállítási ha­táridő is megfelelően kitolódik. A kötegelés tekintetében is a művek a nyugati nagy ipari államok által már ré­gebben bevezetett rendszerre térnek át. A röviden kiküldendő táblázatok tartal­mazzák a kötegenkinti körülbelüli súlyo­két, amelyek — plusz, mínusz — 6 szá­zalék tűréssel értendők, valamint 1—1 kö- teg szál-mennyiségét. A kötegek kiméret- lenek lesznek, vagyis nem lesznek pon­tosan 25, illetve 50 kg súlyúak, a szám­lázás a mérlegelt tényleges súly alapján történik, míg a méretfelárak kiszámítá­sa a táblázati elméleti súly alapján. Ugyanez vonatkozik a finom acélle­mezre is, amelyeknél 1—1 köteg az elő­irt táblaszámot fogja tartalmazni a kö­teg tényleges súlyának feltüntetésével, mi- állal lehetővé válik, hogy a művek a súly helyett a méretek pontos betartására he­lyezzenek súlyt. Uj adótételek az egy segédet és egy tanoncot, vagy segéd nél­kül két tanoncot foglalkoztató iparosok részére most kibocsátott 160.000—1940. VIÍ. pénzügyminiszteri rendeletek szerint azok az iparosok, akik évi átlagban legfeljebb egy segédet és egy tanoncot, vagy segéd nélkül legfeljebb két tanoncot tartanak, Budapesten általános kereseti adó fejében évi 24 P-t és ezen felül a segéd után évi <12 P-t, minden tanonc után pedig évi 6 P-t, továbbá az évi üzletbér minden 100 pengője után 3 P-t és az évi lakásbér minden 100 pengője után 2 P-t fizetnek. Ezzel a munkáslétszámmal dolgozó, 60 éven felüli iparosok a fenti adótételek felét fizetik, az özvegy nők pedig a se­géd után megállapított 12 P adót nem fizetik. Az Ipartestület a közeli napokban mint­egy háromszáz olyan iparoshoz, akik fel­tehetőleg ilyen minősítésbe beleesnek, kör­levelet és megfelelő kérdőívet bocsát ki s az ezek alapján összeállítandó névjegy­zéket az ill. kerületi adóhatóságokhoz ter­jeszti be, már a f. évi adókivetéseknél va­ló felhasználás céljából. Felhívjuk azokat a tagjainkat, akik f. hó 13-ig ilyen körlevelet és kérdőívet nem kapnának, de 1940 évi átlagos munkáslét­számuk alapulvételével fenti minősítésbe

Next

/
Thumbnails
Contents