Lakatosmesterek Lapja, 1944 (16. évfolyam, 1-24. szám)

1944-01-10 / 1. szám

tJtxjjS tar öIIIC01öl GIV Lakatos, autószerelő- és javító, késes-köszörűs, mérlegkészitő, puska­műves, reszelővágó, vasesztergályos és vasöntő ipari szaklap A BUDAPESTI LAKATOSOK STB. IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Ipartestületi tagok tagsági dijuk fejében kapják ELŐFIZETÉSI DÍJ: Szerkesztőség és kiadóhivatal : XVI. évfolyam 1 «4n. 1944 január 10 v agy évre P. 6 — félévre P. 3.— Budapest, VII., Nyár-u. 6. leleten: 223-4(9 Megjelenik minden hó 10-én és 25-én^ M eghivó Az Ipartestület a kötelékébe tar­tozó tanoncok részére az őszi és a téli hónapokban oktató és nevelő előadásokat rendszeresített. A legközelebbi előadást f. évi január hó 16-án, vasárnap d. e. fél 11 órakor tartjuk meg székházunk nagytermében, VII. Nyár-u. 0. sz. I. em. Előadó: Sima Sándor aranykoszo­rús mű lakatosmester, tanoncvizsgáló- bizottsági elnök. Az előadás tárgya: A tanone ma­gán élete. Felkérjük az igén tisztelt kartárs urakat, hogy ezt a meghívást műhe­lyükben kifüggeszteni, tanoncaik fi­gyelmét arra nyomatékosan felhívni és őket az előadásokon való részvé- -telre buzdítani szíveskedjék, üdvös­nek tartanók, ha az igen tisztelt kar­társ urak tanoncaiknak az előadáson való részvételét villamos költség folyósításával is előmozdítanák. Az ünnepélyesség emelése céljából az érdeklődő tanonctartó kartársakat is szívesen látjuk az előadáson. Az Ipartestület Elnöksége. Adómódosítások A kormány 5530/1943. M. E. sz. .rendeletével a kereseti adó, a jöve­delmi adó és az állami pótadó egyes rendelkezéseit módosítja. A rendelet szerint Budapesten azok a kézműiparosok, akik legfeljebb egy segédet és egy tanoncot, vagy segéd nélkül legfeljebb két tanoncot tarta­nak, általános kereseti adó fejében * 6 fizetnek évi 36 P-t és ezenfelül a segéd után évi 18 P-t, minden tanone után évi 10 P-t, az évi üzletbér min­den 100 pengője után 6 P-t és az évi lakásbér minden 100 pengője után 6 P-t. (Felhívjuk azokat a t. kartársakat, akik múlt évi segéd-, illetve tanonc- létszámuk alapján ebbe a keretbe es­nek, adójukat most, január 31-ig ! mondják fel és kérjék a tételes adó­zás alá vonásukat.) A rendelet lényeges rendelkezése az, hogy a jövedelmi adónál a magán­alkalmazottak adómentes jövedelmé­nek értékhatárát 3600 P-ről 6000 P-re emeli fel és így 1944. január 1-től kezdve jövedelmi adót csak azok a magánalkalmazottak tartoznak fi­zetni, akiknek az 1943. évben 6000 P-t meghaladó szolgálati illetményük volt. Figyelemreméltó rendelkezése ezenkívül a rendeletnek, hogy a szolgálati illetmények felvételéről kiállított okiratok (nyugta, bérfize­tési jegyzék) nyugtailletékeit az ál­lami pótadó tételébe olvasztja be. A vállalatoknak tehát az 1944. január 1-től kezdődő időre eső alkalmazotti járandóságok után a nyugtabélyeg- illeték összegének megfelelő mérték­ben felemelt állami pótadót kell fi­zetniük. A rendelet a Budapesti Közlőül! 1943. december 19.-i számában jeleit meg és 1944. január L napjával 1#* pett hatályba. Az alkalmazottak 1943. második fe­lére eső nyugtailletékének mikénti lerovását a 193000/1943. sa. pénzügy' miniszteri rendelet szabályozza, ama* lyet lapunk előző számában ismer­tettünk. Adóügyi tájékoztató előadás Aa Iparos Hírlap szerkeaat&ige felkérésünkre január 20-án (csötörtt- kön) d. u. 6 órakor Székházunk nagy­termében VH. Nyár-u. 6. sz. I, em. tagjaink részére adóügyi tájékoztató előadást fog tartani Az Iparos Hirlap szakelőadója m előadás keretében a kartársaknak ki­merítő gyakorlati felvilágosításokat fog nyújtani. A jannári adóteendőkre való tekin­tettel felkérjük a t. kar társakat» hogy ezt az időszerű alkalmat minél többen vegyék igénybe éa az előadá­son pontosan jelenjenek meg. Az előadáson való részvétel telje­sen ingyenes. Aj Ipartestüket Elnökség#.

Next

/
Thumbnails
Contents