Magyar Energiagazdaság, 1954 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1954-01-01 / 1. szám

TARTALOM Koncz István : Zsalus porleválasztók elmélete és szá­mítása ...................................................................................................... Dr. László Pál : Gyors illómeghatározási módszer beve­zetése szeneink laboratóriumi vizsgálatánál ........... Ferencz Mihály: Barnaszén elgázosítása alkalmával várható gázösszetétel és salakéghető számítása ... Klopfer Jenő: Különböző rendszerű hőerőművek beru­házási költségeinek meghatározása .............................. Halász László és Hardy Ervin : Hűtőházi energianorma Dr. Rosinek Artur : Hozzászólás Mosóczi Ferenc »Adatok a magyar szenek elemzéséhez« című cikkéhez ... Bárdossy Dezső és Szebeny József : Csősúrlódási ténye­zők és vezetékméretezési képletek összehasonlítása Üzemi tapasztalatok .................................................. ................ Hírek.......................................: ......................................................... Egyesületi hírek ............................................................................. Jelentés a fűtők munkaversenyéről, borító .............. СОДЕРЖАНИЕ К о н ц И ш т в a н : Теория и расчет жалюзийных 1 обеспыливателей ...........* ......................................... 1 Др. Ласло Пал: Внедрение скоростного опре­деления выхода летучих при лабораторном иссле­довании наших углей .............................................. П Ференц Михай: Расчет состава газа и содер- 17 жания сгораемых в шлаке при газификации бурого угля ................................................................. 17 Клопфер Енё: Определение капитальных за­трат ТЭЦ различных систем ............................... 21 26 Галас Ласл о—Г арди Эрвин: Норма энер­горасходов для холодильного оборудования .. 26 . Др. Розинек Артур: Отзыв к статье Мошоци Ференц: «Данные по анализам венгерских углей« 31 Бардоши Деж ё—С ебени Йожеф: Сопо- 32 ставление коэфициентов трения и формул для расчета трубопроводов ...................................... 32 Производственный опыт..................................... 45 47 Обзор .................................................................... *47 ,о Из жизни нашего общества .................................... 48 Отчет по социалистическому соревнованию коче- 3 га ров .......................................................................... 3 INHALT István Koncz: Theorie und Berechnung von Jalousie­Staubabscheidern ............................................. ............................. 1 Dr. Pál László : Einführung von Schellbestimmungs- methode von flüchtigen Bestandteilen ungarischer Kohlen bei laboratorischen Untersuchungen .... 11 Mihály Ferenc: Berechnung der wahrscheinlichen Gas­zusammensetzung und der verbrannten Teile der Schlacke bei Vergasung von Braunkohle ................. 17 Jenő Klopfer : Bestimmung der Investitionskosten von Kraftwerken verschiedenen Systems .............................. 21 László Halász und Ervin Hardy : Energienormen von Kühlhäuser........................................................................................... 26 Dr. Artur Rozinek : Beitrag zur Artikel »Angaben zur Analyse der ungarischen Kohlen« von Ferenc Mosóczi .......... 31 Dezső Bárdossy und József Szebeny : Vergleich von Rei­bungs-Koeffizienten und Bemessungsformein von Rohrleitungen .................................................................................. 32 Betriebserfahrungen ..................................................................... 45 Nachrichten ....................................................................................... 47 Vereinsnachrichten ....................................................................... 4« Bericht über den Arbeitswettbewerb der Heizer 3 CONTENTS István Koncz : Theory and measurements of dust­precipitators system louvre board ................................. 1 Dr. Pál László : Introduction of a method for the rapid­computing of volatiles of Hungarian coalsin labo­ratories ........................................................................... H Mihály Ferenc : Computation of expected gas-compound and combustibles in slags at the gasification of brown-coals ............................................. 17 Jenő Klopfer : Computation of investition-expediture for different systems of heat power plants ............... 21 László Halász and Ervin Hardy : Energy-norms of refri­gerating-houses ......................................................................... 26 Dr. Artur Rozinek : Contribution to the article »Data for analysis of Hungarian coals« by Ferenc Mosóczi 31 Dezső Bárdossy and József Szebeny : Comparison of pipe- friction coefficients and formulas of pipeconduit measurements ........................................................................... 32 Experiments of works.......................................................... 45 News ............................................................................................... 47 Societv-news.................................................. 48 Report on wort-competition of heaters ................. 3 Felelős szerkesztő : VARGA ISTVÁN ★ Technikai szerkesztő : KARÁDY PÁL Budapest, V,, Széchenyi-rakpart 3. Távbeszélő : 123—570 ★ Szerkesztőbizottság : • Bátor Béla, Benedek László, Dobó László, Faragó Gyula, Forgó László, Fürt Lajos, Dr. Heller László, Lévai András, Lindner István, Monostory Gábor, Naszályi László, Sóváry Emil, Dr. Valy Ferenc, Zsigmond Béla Szerkesztőség címe : Budapest, VI., Rudas László-u. 45. Távbeszélő : 120—855 ★ Kiadja : Nehézipari Könyv- és Folyóiratkiadó Vállalat Budapest, V., Nagy Sándor-u. 5. Távbeszélő: 111—091 ★ Megjelenik havonként. Előfizetési díjak: egész évre 48 Ft, félévre 24 Ft, negyedévre 12 Ft. Egyes szám ára : 5 Ft. Előfizetési díjak a Posta Központi Hírlapiroda Ü. V. (Bp., V., József nádor-tér 1. Telefon : 183—022, 180- 850) 61.254 számú csekkszámlájára fizetendők be. ★ A szerkesztőségnek szóló közlemények az Egyesület titkárságához, V., Rudas László-u. 45. sz. küldendők. Távbeszélő : 120—855.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents