Magyar Építőművészet, 1924 (24. évfolyam, 1-3. szám)

1-3. szám - A Néprajzi Múzeum tervpályázata

öu(tapp-4» r<i' - J-j .ystem lÍMyvttoa Magyar Építőművészéi dfcár ; 7 j f 3/3 7 U XXIV♦ évfolyam, í—3, szám. 72/ NEPfiÄjzi-/MJreu.*\ ríL«Mü»e­7 ®8d 2 3 6^3 LECHNER=WARGHA T\ Néprajzi Muzeum tervpályázata. Bírálati jegyzőkönyv. Felvétetett Budapesten, 1923. évi szeptember hó 28-án a Néprajzi Múzeum tanulmányi tervpályázatának bíráló-bizottsági üléséről. Tárgy: a tiszteletdíjak kiosztása feletti döntés. Jelen / vannak: gróf Klebelsberg Kunó, m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr mint elnök, gróf Bán ffy Miklós, llciuszmann Nlajos, Jdlpár Ignác, Korb Flórfs, Virágb Hndor, dr. Hültl Dezső, Sándy Gyula, Schulek János, dr. Szőcs Farkas, Kertész K. Róbert mint előadó, Soáb Gyula mint jegyző. Gróf Klebelsberg Kunó, m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Úr meg­nyitja az ülést, üdvözli a megjelenteket és közli a bizottsággal, hogy Czakó Ele­mér, h. államtitkár, bíráló-bizottsági tag helyére időközben dr. Szőcs Farkas, miniszteri osztálytanácsost nevezte ki. Közli továbbá azt az elhatározását, hogy a pályázati kiírástól eltérően nem három, hanem négy terv szerzőjét kívánja külön tiszteletdíjban részesíteni. Kertész K- Róbert előadó részletesen ismerteti a beérkezett pályaterveket. N bizottság hosszabb és beható eszmecsere után sorrendre való tekintet nélkül a következőkben állapítja meg a külön tiszteletdíjban részesítendő tervezők névsorát: Kiss László, dr. Kotsis Iván, dr. Lechner Jenő, Medgyaszay István. /. Kiss László terve: Tervező a telket asszimetrikusan kívánja beépíteni. H Fáik Miksa-utcai szárnyat úgyszólván a Klotild utca vonaláig kihúzván, itt előkertet tervez ugyan, de ez a főbejáró felvető lépcsőzete és az alkalmazott emlékoszlop követ­keztében kiállítási célokra kevésbbé alkalmas. Hz előcsarnokból induló kereszt­traktus választja el a nyugati fekvésű kiállítási udvart a keleti fekvésű üzemi udvartól, mely utóbbiba kényelmes behajtót tervez a Honvéd-utca felől. Be­hajtót ad a Balaton-utca felől és átjárót a Klotild-utca felőli előkertből a dísz­udvarba, amely két közlekedési út kevéssé szükséges; kívánatosabb lett volna az üzemi udvart a díszudvarral kapcsolni egy kocsiáthajtóval. H muzeális helyiségeket programmszerűen helyezi el, az alagsorban el­helyezett termekhez azonban nem közvetlen az előcsarnokból ad hozzájutást,

Next

/
Thumbnails
Contents