Magyar Fakereskedő, 1915 (22. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-04 / 1. szám

8 „Magyar Fakereskedök és Faiparosok Országos Egyesületéinek közlönye. Szerkesztő és kiadótulajdonos — Eigentümer und Redacteur: SZÉKELY IGNÁCZ. Budapest, V., Zoltán-utcza 12. Organ des „Landesuerein der ungarischen Kolzhändler und Holzindustriellen.“ Megjelenik minden csütörtökön. Erscheint jeden Donnerstag TELEFON 8—91. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Belföld és Ausztria Németország Abonnements-Bedingungen: Inland und Oesterr. Deutschland Vs évre Ví évre '/s évre 1 í évre 16 K. 32 K. 15 M. 30 M. A többi európai állatunkban az előfizetési dij ; félévre IS Frk. egész évre 35 Frk Hirdetési dij: 77 mm. széles petitsoron­ként 80 fillér. Insertionspreis : 77 mm. breite Petit/, eila 80 Heller. || C=0=T][0lj 1=0=1 1| E=©= IMI BOLDOG 10 ÉVET! [ =gt=l[ ==0=a][©]| =®=a || =z©== Előfizetési felhivás. Lapunk XXI. évfolyama be van fejezve és kezdődik a XXII. évfolyam, mely alkalom • mai a lisztéit szakközönséget az előfizetésre felhívjuk. Majdnem negyed évszázad óta megjelenő lapunknak fennállása óta ez volt a legsúlyosabb esztendeje és az előjelekről Ítélve, a lap fenn­állása szempontjából még súlyosabb idők elé nézünk. Fáradhatatlan buzgalommal küzködve, lépésről-lépésre előre haladva lapunk, mely az érdekelteknek csak szűk körére szorítkozik, év- ről-évre lassan, de biztosan emelkedő előfizető- 's hirdető-közönséget szerzett magának és ezen török, valamint a hatóságok támogatásával, amelyélTérdő- és faeladási hirdetményeiket la- punkoan annak fennállása óta egyre emelkedő számban közöltetik, sikerült lapunkat oly nívóra emelni, amely az általunk képviselt szakma fontosságához és jelentőségéhez méltó, amit —- öndicséret nélkül állíthatjuk — pártatlanok is ismételten elismertek. Nem akarunk sok szót vesztegetni arra, hogy a háború, amely sokkal, de sokkal nagyobb és fontosabb vállalatokat súlyosan érintés meg­károsít, lapunknak is igen érzékeny anyagi kárt okozott és még most is okoz, amennyiben szá­mom lapunkban állandóan hirdető gyáros és egyéb hirdető éves hirdetéseit a háború kitörésekor beszüntette, a hatóságok pedig ezidőszerint nem tartanak erdő- és íaeladásokat, ennélfogva erre vonatkozó hirdetéseket sem közöltetnek, végül pedig, mert az előfizetők egy része — különö­sen a külföldiek — a háború folytán nem újította meg előfizetését. Lapunk viszonylag szerény költségvetésé- sében ezen három tétel hiánya igen súlyosan érezteti hatását, mig a kiadások csak nagyon kevéssel csökkentek. Ez okból ismételten kisér­tésbe jöttünk, hogy azon az utón haladjunk, melyet sok más szaklap követett, hogy a lapot nagyobb időközökben jelentetik meg. Alapos megfontolás után azonban előfizetőink érdekei szempontjából célszerűbbnek találtuk, hogy lapunk megjelenési idejét — a háború dacára — változatlanul betartsuk. Ez az elhatározás a fentebb ecsetelt körülményeknél fogva részünkre jelentékeny áldozatot jelent, melylyel azonban múltúnknak: lapunk régi jó hírnevének és elő­fizetőink érdekének egyaránt tartozni vélünk. Ezen elhatározásunknál az a remény, sőt az a meggyőződés vezet, hogy ezt az áldozatot nem hozzuk hiába, amennyiben bizton remél­jük, hogy régi, többnyire sok évi előfizetőink kártalanítani fognak bennünket ez áldozatért azzal, hogy a háború és az üzleti pangás elle­nére előfizetésüket változatlanul megújítják. Remélhetőleg nemsokára — adja Isten, hogy mielőbb — szakmánkra is, reánk is más, jobb idők következnek. Ismételten kérjük az előfizetések szives megújítását. A szerkesztőség. * * * Az előfizetési dij: egész évre 32 korona, félévre 16 korona. A kiadóhivatal. A Magyar fakereskedők és faíparo- sok országos egyesülete december 29-én Schanzer Ignácz alelnök elnök­lete alatt választmányi ülést tartott. Titkár jelentést tesz a kereskedelemügyi ministerium által bizalmasnak jelzett tarifa­ügyben tett lépésekről. A választmány e jelen­tést tudomásul vette. Egy fatermelő cég panaszolja, hogy egyes erdőigazgatóságok a fa átadásának és a vételár lefizetésének időpontja tekintetében tulszigoruan járnak, el (A földmivelésügyi ministerium ez ügyben körrendeletét intézett az összes erdő­hatóságokhoz, mely újabb szigorításokat tartal­maz. E rendeletet legutóbbi számunkban ismer- .tettük. A szerk.) Az elnökség a szakosztály javaslata alap­ján felterjesztést intézett a földmivelésügyi ministeriumfmz, melyben a fatermelés jelenlegi súlyos helyzetére, a rendkívüli viszonyokra és a nagy munkáshiányra való tekintettel arra kéri, hogy a megvásárolt fa átadásánál és a vételár kifizetésénél a vevők méltányos kívánságait vegye figyelembe. A választmány a felterjesz­tést jóváhagyta. Több szakvélemény iránti kérelmet a vá­lasztmány teljesített. A Fatermelő és fakereskedő hivatalnokok országos egyesületének az állástalan fahivatal­nokok segélyezési akciója tárgyában az Egye­sülethez intézett kérelme folytán a választmány elhatározza, hogy tagjainak a kérelem teljesí­tését körlevélben fogja ajánlani. Általános panaszra ad okot az a körülmény’ hogy a katonai hatóságok a barakk- és egyéb faszükségletet az érdekeltséggel nem közlik idejében és nem elég széles körben. A választmány elhatározza, hogy úgy a közös hadügyminisztériumot, mint a honvédelmi minisztert és külön az egyes katonai hatósá­gokat felkéri, hogy faszükségletüket az Egye­sülettel mindenkor rövid utón közöljék. Egy uj tag felvétele után elnök boldog újévet kíván a választmány és az egyesület tagjainak, mire a választmányi ülés véget ért. Visszapillantás az 1914. üzletévre. A most lefolyt 1914. üzletév tulajdonkép­pen két részre oszlik: az első rész a január 1-től julius végéig terjedő héthónapos időt, a békekorszakot, mig a másik öthónapos szakasz, augusztus elejétől az év végéig, a háborús kor­szakot öleli fel. E két időköz s ' zenipontjából egymással teljesen ellenie ^ .1, amennyiben az első időszakasz a kezdődő javulás jegyében állott, mig a másik szakasz első idejében teljes stagnáció uralkodott, melyet azonban később némi javulás váltott fel. Az összes európai jegybankoknak az ,év elején bekövetkezett általános kamatlábmérsék­lése folytán szakmánk legtöbb ágában általános javulás vált érezhetővé, mely arra a reményre jogosított, hogy az oly régóta várt fellendülés már küszöbön áll és hogy a stagnáció hosszú ideje után/nemsokára egy jobb üzletmenet elő­nyeit fogjuk élvezhetni. Ekkor azonban jött a háború, mely ösz- szes reményeinket semmivé tette. Az alábbiakban szakmánk egyes üzlet­ágainak helyzetét fogjuk ismertetni. Puhafa. Az e közlemény bevezetésében általános­ságban mondottak a puhafaüzletet illetőleg részleteiben is fennállanak. A puhafát termelő fűrésztelepek az üzleti helyzet javulásának reményében 1913-ban vál­tozatlan mennyiségű puhafát termeltek és ezen körülmény folytán viszonylag tulnagy árukész­letekkel lépték^át az 1914. év küszöbét, ami az árak kedvező alakulását hátráltatta; miután azonban az 1914. év elején úgy a bel- mint a külföldi fogyasztás szemmellátható megélén­külése volt észlelhető, másrészt pedig, mivel a nagytermelők szoros tömörülése az 1914. évi döntésnek jelentékeny mérvű korlátozását vonta maga után, az 1914/915. évi idényben a fűrész­áru termelés mennyiségének csökkenésére teljes biztonsággal lehetett következtetni, de a legki­sebb Optimismus nélkül is arra lehetett számí­tani, hogy egyrészt a szükséglet megnöveke­dése, másrészt a kínálat megcsappanása két­ségtelenül az árviszonyok kedvezőbb alakulására fog vezetni. Ezen kedvező fordulat előjelei már az 1914. év tavaszán világosan mutatkoztak, úgy hogy az erdélyi fenyőfatermelők egyesülése 1914. áprilisában abban a helyzetben volt, hogy egyes finomabb választékok árát felemelhette és ezt az árfelemelést észrevehető ellenállás nélkül keresztül is vitte. Kétségtelen, hogy az üzleti viszonyoknak további, bárha nem is rohamos, hanem csak normális alakulása esetén a puhafaüzlet to­vábbi fejlődése a várakozásoknak teljesen meg­felelt volna és hogy a mai napig már érezhető javulás állott volna be, amely tekintettel arra, hogy a döntött famennyiségek jelentékeny mérvű csökkentésének a nyomasztó készletek érezhető megkönyebbülését kellett eredményeznie, to-

Next

/
Thumbnails
Contents