Magyar Fakereskedő, 1934 (41. évfolyam, 44-55. szám)

1934-10-11 / 44. szám

■ FAKERESKEDÖK LAPJA — UNGARISCHER HOLZHÄNDLER A Magyar fatermelők, fakereskedők és faiparosok orsz. egyesülete közlönye. Megjelenik minden caDtörtökön. Előfizetési dij i Negyed éere 8 pengő = Félévre lt f* Hirdetési di| millimélerenként 25 fillér «US oldalon 30 fillér Felelős szerkesztő: FODOR LIPŐT Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, III. Újlaki-rakpart 3 ALAPÍTOTTA TELEFON! Automata 511-40. SZÉKELY IGNÁCZ '894. ÉVBEN Erscheint jeden Donnerstag. Abonnement: Inland und Österreich 8 Pengő sonst, europäische Staaten vierteljährig 10 Pengő Inserate 25 h, per Millimeterzeile 4L ÉVFOLYAM 1934 október 11 44. SZÁM fl kompenzációs engedély kérvényeket a Külkereskedelmi Hivatalhoz keli benyújtani A Magyar Fabehozatali Intézet rí. közli: Ez úton hozzuk i. t. Ügyfeleink sz. tudo­mására, hogy mindennemű kompenzációs engedélyre vonatkozó kérvény — melyben akár prolongáeiót, akár bármi mást kér­nek. kompenzációs engedéllyel kapcsolat­ban — nem a kereskedelemügyi miniszté­riumhoz. hanem a nuigij. kir. külkereskedelmi Hioaínlhoz nyújtandó be. A Külkereskedelmi Hivatal ugyanis a kompenzáció szempontjából felül kell. hogy vizsgálja a vonatkozó kérvényt arra vonat­kozólag, hogy az abban kért prolongáció megadható-e vagy nem és csak nevezett Hí­va.al véleményezés utón adja meg a Keres­kedelemügyi Minisztérium a kért prolongá­ció t. Korlátozták a tüzifaszállitási igazolványok érvényét — Hz eddig kiadott igazolványokkal csak október 31dg lehet tűzifát szállítani A megújított szállítási igazolványokhoz nem jár kedvezményes fuvarlevél A m. kir. földmívelésügyi miniszter 85.35811934. F. M. számú rendeleté a tűzifa szállítási igazolvá­nyok érvényességi idejének megállapítása, s azok felhasználásával kapcsolatos egyes intézkedések módosítása tár­gyában. A tűzifa fuvarozásához szükséges szállí­tási igazolványok igénylése, elosztása és ki­adása. továbbá a tüzifakészletek bejelenté­se tárgyában 11.100/1954. F. M. (megjelent a Budapesti Közlöny 1954. évi 4L számá­ban), továbbá a 12.284/1934. F. M. (megje­lent a Budapesti Közlöny 1934. évi 89. szá­■ Holzexport-Kommanditgesellschaft KBSSMANN & Co. P07 (Ausztria) déLTelefons 65-TO Repräsentanzen: MILANO, PARIS, LUXEMBUR Magyarország részére megrendeléseket felvesz Szigeti Jenő Budapest, VII., Erzsébet körút 54 Telefon : 449—38. Fichten-, Tannen-, Lärchen- u. Kiefern­schnittmaterial. — Produktionen in Steiermark, Kärnten und Salzburg mában) és a 13.125/1934. F. M. (megjelent a Budapesti Közlöny 1954. évi 146. számá­ban) szám alatt kiadott rencleleteimmel kap­csolatosan, azok kiegészííéseképen a követ­kezőket rendelem : ' /. §, A 11.100/1954. F. M. számú rende­let 2. A első bekezdésében az: „és érvényes­sége nincs határidőhöz kötve“ szövegrész hatályon kívül helyezése mellett, a szádlítáisi igazolványok érvényességét határidőhöz kö­töm. r A jelen rendeletem megjelenése után ki­adott szállítási igazolványok a kiadás keltét követő hónap végéig érvényesek, míg a ha­táridő kitüntetése nélkül eddig kiadott szál­lítási igazolványokkal csak az 1954. évi ok­tóber hó 31-ig tehet tűzifát szállítani. 2. §. A szállítási igazolványok határideje meg nem hosszabbítható és az előírt határ­idő alatt fel nem használt szállítási igazol­ványokért befizetett díjak visszatérítésének helye nincs. Az érvényét vesztett szállítási igazolvá­nyok helyett az igénvlő kérelmére, s azok egyidejű beszolgáltatása mellett, a 11.100/ 1934. F. M. számú rendeletben megállapí­tott díjak fizetése ellenében ú j szállítási iga­zolványokat kell kiadni, de az ilyen szállí­tási igazolványokhoz kedvezményes fuvar­levél nem jár. 5. í?. A 11.100/1934. F. M. számú rendelet 2. §. első bekezdésében és a 12.284/1954. F. M. számú rendelet 10. Sábán megállapított díjakat, a 11.100/1934. F. M. számú rende­let 2. $. második bekezdése és a 12.284/1934. számú rendelet 12. §. /alapján szállítható súlytöbbletre is fizetni kell. Az ilyen súly- gogggoogoo©G)OGOGO©GOGGO©OOQO0G©O©O többlet után esedékes díjakat negyecléven- kint kell elszámolni és a Tűzifa Szállítási igazolvány Kirendeltség 23.602 számú pos­tatakarékpénztári csekkszámlájára befizetni. 4. 8. Az előbbi szakaszban hivatkozott rendeletek alapján szállított súlytöbbletet a szállítók készletéből és a kiadandó iga­zolványok mennyiségéből negyedévenkint levonásba kell hozni. 5. 8. A Budapest és környékére érvényes vörös és sárga szállítási igazolványok hatá­lyát a 11.100/1954. F. M. számú rendelet 9. btkezdésében felsorolt területeken kívül Al­bertfalva, Budafok, Cinkota, Csepel, Pest- szentlörinc, Sashalom és Soroksár községek vasúti állomására feladott tűzifa szállítmá­nyokra is kiterjesztem. 6. 8. Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. Budapest, Í954. évi október hó 5.-én. A miniszter helyett: Dr. Mayer Károly s. k. államtitkár. Kimerült a Romániából behozható lombfakontingens, a dió- és nvárrönk kivételével A Magyar Fabehozatali Intézet rí. közli: Ezúton hozzuk i. t. Ügyfeleink sz. tudo­mására, hogy romám viszonylatban a behoz­ható lombfakontingens dió- és nyár-rönk ki­vételével már kimerült. Felkérjük ezért i. t. Ügyfeleinket, hogy továbbiakban román viszonylatban lombfa- kérvények benyújtását mellőzni szívesked­jenek, mert arra egyelőre engedélyek meg­adását nem javasolhatjuk. «©©©©©©©©©©©©©©©oo©©©©©©©©©©©©©©©© | „SLAVONJA“ MAGYAR FAIPAR R. T. C Budapest, X. Kerepesi-ut 29. § Vásárol RÖNKÖT, § Elad | főmért és keményfaanyagot, Rendelésre § tölgykantfát minden méretben. Seeeeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoeö QOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOG0OO O Fürst István Budapest, V. Fáik Miksa u. 2G. Tel.: 254-71. Ausztriából és Romániából legjobb máikáju fűrészelt faanyagokat, faragoltfát taOSt ajánl

Next

/
Thumbnails
Contents