Magyar Fakereskedő, 1934 (41. évfolyam, 44-55. szám)

1934-10-11 / 44. szám

2 MAGYAR FAKERESKEDŐ — UNGARISCHER llOLZHANDLER No. 44 sz. Bányafa, rönkfa, széldeszka szállítá­sa az állami szénbányászat részére A magyar királyi pénzügyminisztérium XY/b. ügyosztálya (állami szénbányászat; nyilvános versenytárgyalást hirdet' a kom­lói m. kir. kőszénbányahivatal 1935. évi ía- anyagszükségletének és pedig: 4.600 m:: fenyőbányafa, 2.600 m:l tölgybányafa, cca 387 m" fenyőrönkfa, „ 142 m8 tölgyrönkfa és 460.000 fm. fenyőszéldeszka szállítására. A kiírás részletei (szállítási fel­tételek. ajánlati és költségvetési űrlap) a pénzügyminisztérium XV/b. ügyosztályánál (Budapest. 1. Vár. Szentháromság tér 5. Ili. 49. ajtó) hétköznaponkint 12 óra és 14 óra között, továbbá a budapesti és a pécsi ke­reskedelmi és iparkamarában. Komló köz­ség elöljáróságánál 6.50 P áron megszerez­hetők, illetve megtekinthetők. Az ajánlató kát 1934. évi november hó 6.-án 12 óráig kell benyújtani. Bánatpénzt le kell tenni. lWi#nrIlliniumI lt* n M 11 ■ rntam "mmnmi'i fiú, _J.§ fl magyar fakereskedelem és faipar köréből \ A Magyarországba szállítani jogosult osztrák fenyőfaexportőrök névsorába Stie- ber M. AVien 18, Währingerstrasse 163. céget is felvették. A szent donit nkosi (Hevesm.) volt úrbé­resek egy része közös birtokossága október 18-án délelőtt 10 órakor Szentdomonkos községházán tartandó árverésen Hl2.2 kát. hold erdőn levő fatömeget ad el 59.800 V kikiáltási ár mellett. Lásd mai hirdetésün­ket. Singer Oszkár budapesti dongafakeres- kedő dongaraktárát a Gyáli útról Y. Vág utca 7. szám alá helyezte át. A Blumberger sárospataki cég fatelepe leégett. A kár mintegy 20.000 P, amely biz­tosítás útján megtérül. A magyar—román kereskedelmi tárgya­lásokat november közepén, Budapesten folytatják. Egy, az eddiginél szélesebbkor!! egyezmény kötésére van kilátás. Az Ausztriából Magyarországba irányu­ló fakivitelt nj alapokra fogják fektetni. Államoasuti beruházásokra a kormány 11 millió Pengőt szavazott meg a felhatal­mazási javaslatban. Rajztanfolyamot rendez október 15-iki kezdettel épület- és bútorasztalosok részére a budapesti állami felső ipariskola (Vili. Népszínház utca 8.) Parkétajánlatok. Az OTI budapesti Ti­sza Kálmán tér 14. 45. és 16. számú telken építendő A). B) és C) jelű bérházai parkéí- munkálataira tartott október 3-án verseny- tárgyalást az Országos I ársadalombíztosíto Intézet. Ajánlatot tettek: Bartos Andor A) 33.056.50, B) 28.272.50. C) 28.272.50: Blezák Jenő A) 33.056.25, B) 28.272.50. C) 28.272.50: Politzer és Oklejszky B) 28.930; Szék- és faárugvár rt. B) 27.089; Igmándy Elek A) 32.287.50; Bj 28.009.50; C) 28.009.50: Neu- schlosz-Lichtig repülőgép- és faipar rt. B) 27.220.50: Nasici tanningyár rt. A) 52.133.75: Pestszentlőrinci parkétgyár rt. G) 27.220.50; Benedek Sándor A) 31.980: Gerő Andor A) 31.672.50, B) 27.089. C) 27.809; Egri hordó- és faárugyár rt. G) 27.352: Protivinszky és Braun A) 32.287.50, B) 27.615. G) 27.615. Honi faipar rt. G) 25.511: Láng József A) 31.980, B) 27.352. ( ) 27.352: Schmergel Gé­za C) 28.404. Fircsa Béla A) 31.918.50. B) 27.299.40, G) 27.299.40: Csuvik, Strojl és társa A) 33.823. B) 28.930, C)-28‘950': l léiszér Henrik B) 27.615 P-vel. Kartelt létesítettek a nyugatszlopenszkói fűrésztelepek A nagyobb nyugatszlóvenszkói fűrészte­lepek Pozsonyban értekezletre gyűltek ösz- sze, hogy közös eladási szerv létesítésével az árakat egységesen szabályozzák. Pozsony székhellyel szövetkezetét létesí­tenek, melybe az egyes cégek tagokul be­lépnek. Az állami fűrészeken kívül, ame­lyeknek termelése' évi 180.000 m", a követ­kező magáncégek csatlakoztak a körteihez:--«wehes Of a rt. varini, podbjeli, lőcsei, iglói és kés­márki fűrésztelepei, Glesinger l. Ph. G. Tesin, turceki, poprádi, hranovicai, kés­márki és spiske-podhrágyi fűrészei, Lichten­stein és IVilcek, St. Teplice, Hoffmann V. és fia, Zilina, Adler testvérek Krasno és Zilina, lndustria rt. Banska Bystrica, radvani, ul- mankai és ponicka-hutai fűrészei és a Vema egyesüli erdőipar rt. Banska Bystrica. * H csehszlopók fapiac fontosabb eseményei Az 1. Körner Holzindustrie A. G., Praha, a lefolyt iizletév mérlegét 180.000 Ke vesz­teséggel zárta, az előző évi 911.520 Ke vesz­teséggel szemben. [ Kassa városa a város tulajdonát képező fűrésztelepet 5 év tartamára bérbeadja. A pozsonyi fatözsde jelentése szerint úgy fenyőfában, mint lombfában a kereslet javult. Létrejött kötések: II. osztályú széles lucfenyő, 24 mm, 4—6 m hosszban 310 Ke, 21 mm 350 Ke. zárléc 50/50—75 100 mm 210 Ke ab Bratislava. Az építkezések forgalmiadó alól mentesek Az építőanyagok forgalmi fázisadójára vonatkozó rendelet megjelenése titán a fő­város polgármesteri hivatalában nem akar­ták az építkezések teljes forgalmiadó men­tességét elismerni, mert az építőanyagok közölt olyan anyag is van, a homok, amely­nek fáziskulcsa 0%. Az egyik pénzügyminiszteri rendelet él­teimében ugyanis olyan esetekben, ha vala­mely főanyagra forgalmiadó váliságkulcs nincs megállapítva, akkor áz egész mű, il­letve szállítmány után le kell róni a szerző­dési illetéket, de utólagosan le lehet vonni a többi anyagokra lerótt fázisadót. A pénzügyminiszter a Budapesti Építő­mesterek Ipartestiilete felterjesztésének helytadva, kimondotta, hogy a homok nem tekintendő az építkezésnél főanyagnak, te­hát az említett rendelet intézkedései a ma­gasépítkezésre nem alkalmazhatók, vagyis az építkezések forgalmiadó alól mentesek. * Igazolni kell a telepes tiizifakereskedöi minőséget A tüzifaforgalom tervezett szabályozá­sával kapcsolatban a kereskedelemügyi mi­niszter felhívta a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, hogy állapítsa meg, hogy Budapest székesfőváros, Rákospalota, Pa- lotaujfalu, Pestújhely, Rákosszentmihál y, Rákos, dakota, Sashalom, Pestszenterzsé- bet, Csepel, Soroksár, Kispest és Pestszeni- lörincz területén kik a teleppel bíró tűzifa- kereskedők. A kamara annak érdekében, hogy a mi­niszter elé terjesztendő jegyzékből a felso­rolt! városok és községek szakmabeli keres­kedői közül egyetlen jogosult se maradjon ki, ezúton is felhívja az érdekelteket, hogy telepes tiizifakereskedöi minőségüket október hó 12.-ig bezárólag a kamara irodájában (V. Szeme­re utca 6. 111. 2.) írásban, vagy személye­sen jelentsék be. Miután a Iuzifakereskedők és Gőzfavá­gók örságos Ee"vesideiének, a Baross Szö­vetség tüzelőanyag Osztályának, a Magyar Fatermelők, Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületének, a Tüzelőanyagke- reskedők Magyarországi Szövetségének tag­névsora a kamara előtt már ismeretes — az ezen egyesületek tagjainak jelentkezése fe­lesleges. Talpfatermelésben hez értő ízr. szakember, magyar állam­polgár erdőkitermelésbe felvé­tetik. Ajánlatok fizetési igény megjelöj lésével a lap kiadóhivatalába kéretnek „Szakember“ jeligére. TIBERIUS R. T. Budapest, V., Váci-ut 16. Tel.: A. 135-65 Vásárol: tüzifatermeléseket, keményfaröaköket és fűrészárukat Elad: tűzifát. Nagybani raktár: valódi lengyel import éger enyvezett lemezekben, és spe­ciális fornérokban. 500-600 m3 gyertyángömbfát 400-500 m3 fehér szívós kőris- gömbfát, minden mennyiségben tölgy, kanadai, ezüst nyár, nyír és égergömbfát vásárol ROBOZ ÖDÖN Budapest, V., Berlini-tér 5 Osztrák és erdélyi fűrészárut, furagottfáí, rudat előnyös árban, megbízhatóan zá Adler Miklós Budapest VI. Podmaniczky-u. 21. Tel.: 23-9-51 Román kompenzációs engedély A SZAKLAP KÖZKINCS, MELY NAGY ÉRTÉKET JELENT A SZAKEMBER KEZÉBEN !

Next

/
Thumbnails
Contents