Magyar Fakereskedő, 1936 (43. évfolyam, 1-53. szám)

1936-01-02 / 1. szám

FAKERZSKEDÖK LAPJA — UNGARISCHER HOLZHÄNDLER A Mag' a r fatermelók, fakereskedők és faiparosok orsz. egyesülete közlönye M-«ií elenlk minden ceCtörlökön. Előfizetési dij t Negyed évre 8 pengő = Félévre It P Hirdetési dij milliméterenként 25 fillér *1k3 oldalon 30 fillér Felelős szerkesztő: j Szerkesztőség és kiadóhivatai: FODOR LIPŐT | Budapest, III Újlaki-rakpart 3 TeLEPONi Automat« alt -«0 alapította SZÉKELY ÍGNALZ '894. evben Erscheint jeden Donnerstag. *■---------­Abonnement : Inland und Österreich 8 Pengő sonst, europäische Staaten vierteljährig 10 Pengő Inserate 25 h, per Mlllimelerzeile 43. ÉVFOL YAM 1936. január 2 1 SZÁM II Magyar Fabehozatali intézet R. T. közli: Magyarország és Ausztria közötti fizetési forgalom ni rendje A lenti címmel e hó 12-én megjelent közleményünkre való hivatkozással félre­értések elkerülése végett megállapítjuk, hogy e közlemény utolsó bekezdésében fog­laltak nem úgy értendők, mintha a MAFAb bizottság egyetértő határozatát jelentenék. A helyes tényállás az. hogy a MAFAB-bi- zottság osztrák tagjai bejelentették azt az osztrák szándékot, miszerint a kötések és í) Q701*11 í*ryÁ*-%r<-f) Triv/^l-trvn, -ÍIip >>•. ben történjék. Mivel a bizottság magyar tagjai ezt az indítványt elutasították, t kívánunk lapunk előfizetőinek és olvasói­nak. akik jó és rossz időkben egyaránt hí­ven kitartottak lapunk mellett, mely & szakma érdekének mindenkor harcos szó­szólója volt és az is marad. Már 42 éve, hogy lapunkat megindí­tottuk és büszkén állítjuk, hogy ezen 4 évtizedet meghaladó idő alatt becsülete seri feleltünk meg kötelességünknek: őrt álltunk a magyar fatermelés, fakereskede­lem és faipar sáncain, sok támadást ver­tünk vissza, mely a lapunk által képviselt szakma érdekeit veszélyeztette, rendkívül értékes szolgálatokat tettünk a szakma minden ágazatának, oktattunk, f’elvilágo sítottunk, új akciókat kezdeményeztünk, melyeknek gyümölcseit a szakma minden tagja élvezte. Ezen küzdelmünkhöz az a tudat adott nekünk erőt, hogy mögöttünk áll az egész faszakma, mely méltányolja a mi mun kán kát és azt tőle telhet őleg támogatja. Nehéz feladat volt, mellyel a lefolyt evben meg kellett kiizdenünk. hogy lapunk za­vartalan megjelenését biztosítsuk; önfel­áldozás a mi részünkről, támogatás a szak­ma széles körei részéről kellett ahhoz, hogy a rendkiVül nehéz viszonyok közepette is megállhattuk helyünket. A jövőre nézve nem teszünk nagyhangú ígéreteket. Mint eddig, kerülni fogjuk a szenzációhajhászást, de becsületes, komoly lapot adunk a szakközönségnek. Lapunk torzításmentes tükre lesz a szakmai ágaza­tok mindenkori helyzetének, helyet fogunk adni minden jogos szakmai kívánságnak, igyekezni fogunk az egyes szakmai csopor­tok között esetleg felmerülő ellentéteket élsimítani és a szakma útjából mindazokat az akadályokat elhárítani, melyek boldo­kérdésben megegyezés nem jött létre. Esze­rint továbbra is a kötések és számlázások számára a MAFAB határozmányoknak megfelelő pengőárak maradnak irányadók s az ezidőszerint érvényben álló MÄFAB megállapodások szerint sem a Schillingben való kötésnek vagy számlázásnak, sem pe­dig a valorizációs klauzulának helye nincs. A közlemény előző részei azonban a Vf <\F> B-h»n létrejött . -<> ' CíéHő határoza­tokat tartalmazzák. Magyar Fabehozatali Intézet R.T. gulását hátráltatják vagy veszélyeztetik. Jó és hű barátja leszünk mindenkinek, aki a szakma ügyeit előbbre viszi, teljes erővel fogunk támogatni minden olyan törekvést, mely a szakma egyetemének érdekét szol­gálja. pártolói leszünk a gyengéknek es el­A magyar fakereskedelem helyzetének alakulása — sajnos — kellemetlen megle­petéseket hozott. A múlt évben bekíi vet ke­zeit javulás a folyó évben nem folytató­dott, sőt elenkezőleg, visszaesés következett be, mely az építési tevékenység hanyatló sának, főleg azonban a szárazság folytán nem jól sikerült termésnek a következmé­nye. Az üzleti forgalom csökkent, ami a fa­behozatalra vonatkozó statisztikai adatok­ban is jut kifejezésre, a verseny még erő­sebb volt, mint az előző évben, mert a kis forgalomban mindenki minél nagyobb mér­tékben kívánt részesedni, ami végeredmény­ben az árak gyengülésére vezetett. A be­hozatali korlátozások az 1935. évben is fennálltak, sőt az ősz folyamán még bő­vültek, amennyiben korlátozások léptek életbe egyes lombfatermékek forgalmában is. A piacnak fával való ellátása a múlt év folyamán elég simán bonyolódott le, amiben nagy része van a Magyar Fabeho­zatali Intézetnek, mely ha nem is tudott minden igényt kielégíteni, de a rendelke­nyomottaknak, akik mindenkor a legna­gyobb bizalommal fordulhatnak hozzánk. Amit a szakma minden tagjától elvá­runk. az nem jelent részükre elviselhetet­len áldozatot. Fizessenek elő lapunkra, melynek minden sorát érdemes elolvasni, mert tudást, okulást meríthetnek belőle. Ne vonják meg lapunktól hirdetési meg­bízásaikat, még akkor sem. ha a hirdetés beiktatása némi áldozatot is jelent részükre, mert a hirdetésekre lapunk zavartalan megjelenése érdekében feltétlenül szüksé­günk oan. Számítunk arra. hogy előfizetőink az előfizetési díj pontos átutalásával, hirde­tések. közlemények megjelentetésével lehe­tővé fogják tenni, hogy közérdekű mun­kánkat folytathassuk de szám Púnk a szakma erkölcsi támogatására is, meív erőt ad a mi küzdelmünkhöz. t eljesítse mindenki kötelességét lapunk­kal szemben: mi. miként a múltban, a jö­vőben is mindenkor híven fogjuk szolgálni a szakma érdekeit. Kérjük az előfizetések szíves megújítá­sát. A szerkesztőség. Előfizetési díj: egész évre 32 P, félévre lb P, negyedévre 8 P. melynek átutalására előfizetőinknek befizetési lapot küldtünk. A kiadóhivatal. zésre álló kontingensek keretében igyeke­zett igazságosan felosztani a rendelkezésre álló famennyiségeket. Az Intézet ügyvezetője, Gászner Aurél úr minden jogos kérelmet a legrövidebb idő alatt, a bürokratikus formák teljes mellő­zésével intézett el; hivatása magaslatán állt az Intézet tisztikara is, mely lelkiisme­retesen. szakszerűen, előzékenyen intézte el az ügyeket, úgy hogy az Intézettel szem­ben egyáltalában nem merültek fel pana­szok. FENYŐFA A magyai“ fakereskedelemnek fenyőfá­val való ellátásában az 1935. év folyamán alig voltak zökkenők. Megtörtént ugyan, hogy az árucsereforgalom alakulása mi­att a behozatal egyes viszonylatokban át­menetileg lecsökkent, ez a körülmény azonban nem okozott lényeges zavarokat, mert ugyanakkor más relációkban nagyobb famennyiségek behoza/tala vált lehtséges- sé. Az elmúlt év első háromnegyedében fenyőfürészáruból 18.645 vagont, faragott fenyőfából 4.847 vagont, fenyőgömbfából 12.238 vagont importáltunk, mely meny­Boldog újévet nem felelt meg a várakozásoknak a fakereskedelem helyzetének 1935 évi alakulása

Next

/
Thumbnails
Contents