Magyar Fakereskedő, 1938 (45. évfolyam, 1-46. szám)

1938-01-06 / 1-2. szám

FAKERESKEDÖK LAPJA UNGARISCHER HOLZHÄNDLER A Magyar fatermelők, fakeresked5k és faiparosok orsz. egyesülete közlönye Megjelenik minden csütörtökön t-eie«ős szer-*u>7tó. .vzerkeszföseg és kladónivarai: erscheint leden Lrónneralaf. Előfizetési di| i FODOR LIPÓT íl Budapest, III. Újlaki-rakpart 3 Abonnement : 1—511—40 Inland und Österreich 8 Pengő Negyed évre 8 pengő = Félévre lb P I TELEFON onst. europäische Staaten vierteljährig Hirdetési díj milliméterenként 25 fillér 1 •lufi oldalon W) fillér ALAPÍTOTTA SZÉKE LY IGNACZ '894. ÉVBEN 10 Pengő Inserate 25 h, per Milümelerzells 45. ÉVFOLYAM 1938. január 6 1-2. SZÁM Módosították a fafázisado rendeletet Karácsony napján megjelent az új fa i dó- rendelet, amely 1938. január hó elsejével lépett életbe. Az új rendelet részleteivel még alkalmunk lesz foglalkozni s ezért az alább'akban csupán a legfontosabb intézkedéseket kívánjuk vázlatosan ismertetni. Az új rendelet általában) megtartja az "lóző (88.000—1034.. számú) rendeletnek konsrtirttk- cióját. El van ejtve <az új rendelettel .—- amiként erről annak idejéül beszámoltunk — az; előző ter­vezet által kontern'pl ált az a sérelmes .intézke­dés amely szér iáit la belföldi forgalomban a mi­nimális átlagértékek szolgáltak volna az -adóvá!t- ság alapjául. Az új rendelet 5. S-a szerint a belföldi forgalomban az adóváltság alapja az adó- váltságfizetésre kötelezett által teljesített árú- fejében befolyt ellenérték illetve lm az adóváltság fizetése kimenő Számlák alapján tör­tén k : az árúszállításért felszámított (számlázott) érték. A kitermelő által fizetendő adóváltság alapja ezek szerint (az 3. S-nak 2. bekezdése értőimében) a kitermelő által kitermelt fáért, esetleg előállított készáruért a kitermelő által számlázott ellenérték. A 7. § szerint pedig álta­lános szabályként állapítjal meg. hogy a váltság- fizetésre kötelezett a belföldi forgalomban meg­állapított adóváltságot az arra kötelezett a kime­nő számlák alapján — adóbevallás mellett — tartozik teljesíteni. Az adóváltság alapja felől intézkedő 5. § kü­lön szabályozza azokat az eseteket, amikor a fii- részipari vagy fafeldolgozó vállalatok forgalmi­adé szempontjából külön adóalanynak nem minő­sülő velük érdekközösségben álló kereskedelmi alakulatok utján hozzák termelvényeiket lorga- lomba. A bérmunkáért fizetendő adóváltság alap­járól szól az 3. § 11. bekezdése, amely némi vál­toztatásokkal az eddigi szabályokat tartja fenn. Ezek a szabályok azonban nem fognak gyakorla­tivá válni alz 5. § 14. bekezdésének azon intézke­dése folytán, amely szerint a pénzügyminiszter a bérmunkában előállított áruk forgalmi adó­váltság alapjául szolgáló átlagértéket állapíthat és az alább tárgyalandó külön rendelettel álla­pított is meg. Uj intézkedést tartalmaz a bér­munkára nézve a 9. §-nak azon intézkedése, amely szerint a bérmunkával foglalkozók is en­gedély alapján adóalanyokká válhatnak amely engedély alapján jogukban áll az adóváltságot az általuk bérmunkában előállított áruk értékesíté­se vagy adóköteles felhasználása alkalmával meg­fizetni Az adóváltság levoná át tár.gyazó 11. §- sál kapcsolatban meg kell említenünk hogy az új rendelet mellőzi az eddigi rendelet 4 §-ábau fennállott azon szabályt amely szerint bel'ö'di áruknak va,suton vagy halón törtérő s állításáé i a feladó állomástól a rend ltetósi hely állomásáig felmerült és kifizetett fuvardíj mentes a forgal­mi váltságadó átlói — Uj részfetes szabályokat tartalmaz a rendelet 13. §-a a könyvvezetési kö- teleze'tségre vonatkozóan Ezek a jelenlegi for­májukban is meglehetősen kompl kált szabályok az Országos Egye-iiilet előterjesztései folytán, lé­nyegesen enyhébbek azoknál melyeket az előző tervezetek tártál ma tz*iak amelyek a gyakorlat ban egyenesen ke.resziülvihetetlenek 'leittek vol­na Ugyancsak újak a rendelet 15 § ábün pz adó­váltság fizetésére kötelezett vállalatok el enőrzé- sére vonatkozó intézkedések Az ilyen külön el- leuőrzési intézkedések stagnálásét az érdekeltség fö öslegesnek nevezte különösen stzbmbem a 13 § fentebb említett azon intézkedésével emely az adóalanyokat aiz általuk vezetendő nylvántartá- sok kontrollja szempontjából 'amúgy's úgyszólván állandó ellenőrzés alá helyezi Csőik azt remél­hetjük hogy ezek a külön ellenőrző intézkedé­sek a gyakorlatban nem fogni■ k az adóalanyok számára vexatörikus beavatkozást jelenteni. Az új rendelettel kape ol iitbun a pénzügy- miniszter úr 171.209 1937-számú rendeletében kü­lön szabályozta az alaprendelettel ki pcsol'UOs át­meneti intézkedéseket. Ezek alz 1- § intézkedései kizárólag az egymáis I az alaprendelet 4 §-a érte'mében, érdek özösséanen álló vál'alatok adó" zására vonatkoznak Itt fel kell hívnunk a fi­gyelmet tarra hogy azok váltságadóalupj a az alább tárgyalandó átlagértékek felemelése foly­tán növekedett, semminemű utánfizetést teljesí­teni nem kell. A behozatali forgalomban adóváltság alá ke­rülő, valamint a bérmunkában fizetendő .adóvált ságra nézve irányadó átlagértékeket a pénzügy- miniszter 1718.C0—1937 számú rendeletében ezút­tal szintén külön szabályozta. Ezek az átlagéi - fékek igen beható tárgvílás anyagát képezték amely tárgyalások során "az ÓTszagos"’ Egyesület számszerűleg igazolta a tervbevett átlagértékek túlzottan magas voltát. A rendelet értékmegálla­pításai ennek dacára nagyjában véve megma­radtak az eredeti színvonalon Így a rendelet 2: li-ának 6 pontja alá tartozó hántolt (faragott) fa átlagértékét a rendelet az eddigi mázsánként) 32o pengőről 7.50 pengőre és a 14 pont alá tar­tozó fűrészelt fenyőfaanyag átlagértékét az ed­digi mázsánkén!! 9 pengőről 13 pengőre emelte fel Ezzel szemben áll azonban az hogy a pénz­ügyi kormányzat a rendeletet megelőző tervezet­ben foglalt azon sérelmes intézkedést amely sze­rint az importált faanyagok u. n: .inozró átlag­értékek figyelembevételével a számlaértékek alapján adóztak volna az új rendele ben az Or­szágos Egyesület előterjesz'ése folytán elejiette Ezenfelül az érdekeltség ígéretet nyert arra néz­ve, hogy amennyiben azok az átlagértékek a tényleges viszonyoknak meg nem felelnének — a pénzügyminiszter úr revízió alá fogja venni; amely felijlvzsgála't egy bizottság belevonásávaí fog történni amelyben az Országos Egyesület is képviselve lesz. A rendelet fon+osabb intézkedésiéit a követ­kezőkben ismertetjük; fl m. kir pénzügyminiszter 1937. évi 105.000 számú rendjele egyes álla"! és növényi nyersanyagok, erdőgaz­dasági termékek és az ezekből készült áruk után fizetendő forgalmi adóváltságról szőlő 1934. évi 88.000 számú pénzügyminiszteri rendelet módosí. fásáról. 1. § Forgalmi ftdóváFság alá e*ő anyagok és áruk (1) Forgalmi adóváltság alá esnek a vámta­rifáról szóló 1924 : XXI t: c; mellékletét képe ző vámtarifa 185 193—206 217—221- 226; 401; 468—473; 474 és jegyzet 475—489 , 535—540 ; 542; 867; 869; 870; 872; 884—888; 910; 914; 915; 917a és d; 952; 954b 1 száma" alá tartozó árukból azok melyeket a (2) bekezdés felsorol. (2) Az (1) bekezdés értelmében forgalmi adóváltság alá eső szakmai áruk részletesen' fel­sőről va a következők: 193. Tűzifa; hasáb; dorong és rőzsefa aprít, va; fűrészelve és kötegelve is; fa és fiirészhul- ladék; üres fenyőtoboz Részlegesen: Tűzifa; ha sáb; dorongfa; botfa; tuskó; hánróltfa gyújtó és rőzsefa: aprítva, fűrészelve és kötegelve is; fa- hulladék, mint; gyaluforgács. fii részforgács; ki­lúgozott cserzőkéreg (cserpogácsa); kipergetett fenyőróboz 194 Mfsz: 3: Faszén faszénbrikett: Megjegyzés; A 2 és' 3 pont alatt felsorolt áruk ezelőtt a tüzelőanyagok adóváltságát sza­bályozó 1927 évi 80000 számú rendelet hatálya alá tartoztak. 195: Gömbölyű fa (épület és széria, szálfa: rönkőfe- bányáim; rudfaj az európai erdőgazda­ságban termelt fanemekből ideértve a cellulose fát: a) bányafa: b) gömbölyüfa, lombos fákból: e) gömbölyüfa, tűlevelű fákból. Részletesen: Gömbölyűfa (épület és szerfa: szálfa; rönkőfa; bányafa. rúdfa); az európai er­dőgazdaságban termelt fanemekből, mint; tölgy; bükk; dió; citrom; narancs; olaj; juhar; körte; barkóca, berkenye; alma; barack; bodza; erica: bruyére) kecskerágó (zanót); koinlobükk; le­pény (gledicsia): magyar-mahialeb; meggy; szent jánoskenvér; zelnice; cseresznye; somszilva, mo­gyoró; kőris; szil; bálvány (ailantusz); celt’s; akác: gyertyán, szelíd gesztenye: szeder; platán (boglár); hárs; nyár; fűz; éger; nyír; vadgeszte­nye; fenyő (cirbolya: erdei. Inc; vörösfenyő) fá- iiol; karácsonyija:' éoiop; Vitórtartuí és távjroősz. lop: kútostor: fa cellulózé gyártáshoz; bányafa: ti. m.: gyámfa és küszöbfa aknák számára. 196. Hegyezett karó, gömbölyű, hasított vagy fii részelt állapotban. Részletesen: Hegyezett karók, gömbölyű; ha­sított vagy fűrészelt állapotban, mint: szőlőkaró: kom'ókaro; kerítéskaró. 197. Bárdolt, ácsolt vagy hasított fa az európai erdőgazdaságban termelt fainemekből ideértve a űornyolt és hornvolásnélküli zsindelyt és a ke­rítésoszlopot is Részletesen: Bárdolt ácsolt vagy hasított (hosszában fejszével megmunkált) fa; az európai erdőgazdaságban termelt fanemekből mint: töltgy; bükk; dió; citrom; narancs; olaj; juhar, körte; barkóca; berkenye; alma,; barack: bodza; erica (bruyére); kecskerágó (zanót); kom- lóbükk; lepény (gledicsia); magyar é.s mahaleb meggy; szentjánoskenyér; zelnice; cseresznye; som. meggy; szilva; mogyoró: kőris; szí; bál­vány (ailantusz); celtis: akác; gyertyán; szelid- gesztenye; szeder; platán (boglár); hárs; nyár; tűz; éger; nyir; vadgesztenye; fenyő (cirbolya. vai és hornyolsá nélküli; kerítésoszlop. 198. Vasúti felpfa lombos vagy fenyőfából. 199. Kádárfa ide nem értve az illesztett gyalult hordóalkotórészeket Részletesen: Kádár­fa; vagyis borog és söröshordódonga.; továbbá bükkdonga és az úgynevezett káddonga; mégpe­dig hasítva; úgyszintén báródul; vagy bognársze. kercével épélűre megmunkálva; fűrészelve (hen- gerfürésszel, dobfiirésszel is); v‘így, vonókéssel leeámítva del tovább meg nem munkálva. 200. Abroncsfa hajlítva, hasítva, kapocs ro_ vátkokkal is; 201. Szitakéreg (szitakáva), szitaabroncs (szi­ta keret) 202. Előmunkált bognárfa nyersen faragva, hasítva vagy fűrészelve Pészle4esen: Előmunkált bognárfa, mint: kerékküllő; keréktalp; kerék- agy; kocsirúd nyersen faragva; hasítva vagy fű­részelve. 203. Fűrészelt fa az európai erdőgazdaság­ban termelt fainemekből: a) nem gyalulva nem ajazva (hornyolva) nem szádalvia (árkolva): 1. tű levelű fákból, 2. lombosfákból; b) gyalulva, a fáz­va (hornyolva-), szádalva (árkolva) anyagában festve is; 1. tűleve’ü fákból, 2: lombo-fákból; ideértve a pairkettdeszkáeskát (u: n: amer kai parketta). Részletesen: Fűrészelt fa iaiz európai erdő azdaságban termelt fenem ékből: a) nem gyalulva nem ajazva (hornyolva) nem szádalva (árkolva). mint: deszka: száldeszka,; padlódeszka; (padló); gerenda; párnafa; léc; lemez (4 mm.nél vastagabb); nyers parkettafa "(friz): 1. tülevelii fákból vagyis ifemyő; Ictrbolyai erdei; luc; vö rösfenyő) fából; 2. lombosfákbol; mint; tölgy: bükk; dió; citrom; narancsi; olaj"; juhar; körte; barkóca; berkenye; alma; barack; bodza: ere.) (bruyére); kecskerágó (zanot); komlóbükk; le­pény (gledicsia): magyar, mahalebmeggy; szil­

Next

/
Thumbnails
Contents